De Onzichtbare oorlog 4:

 

Hoe kunnen we bevrijding van demonische invloeden ontvangen

Efeziërs 6: 18-20

 

Inleiding: Het Missende ingrediënt

 

We zijn betrokken bij een onzichtbare oorlog.

 

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Efeziërs 6: 10-12

 

We moeten ons voorbereiden op de strijd.

 

13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Efeziërs 6: 13-15

 

Als we ons verzetten tegen de vijand, zal hij van ons wegvluchten.

 

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

Efeziërs 6: 16-17

 

Voorbede is cruciaal en essentieel voor gemeenschapelijke en individuele bevrijding.

 

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, 20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

Efeziërs 6: 18-20

 

De samenvatting van Efeziërs 6: 18-20

De wijze waarop de aanvallen van de vijand op ons de gelovigen zijn te weerstaan en zijn te overwinnen in deze geestelijke strijd is door in volharding, intensief in gebed te blijven voor ons zelf en voor elkaar waarbij we de persoonlijke wapenrusting van God toepassen in ons leven.

 

 

 

 

 

 

1. Voorbede is onze meest krachtige gemeenschappelijke en Strategische Wapen in de geestelijke oorlog.

 

Het gebed heeft een directe invloed op de geestelijke strijd. Markus 9:29

 

Jou gebed ondersteunt bij de bevrijding van anderen die onderhevig zijn aan geestelijke aanvallen. Lukas 22: 31-32

 

Satans macht verliest waar het gebed heerst.               

Alleen Handelingen staat al vol met voorbeelden:

Handelingen 1:14, 2:42, 3:1, 4:24-35, 6:4-8, 8:14-16, 9:40-42, 10:1-4

 

2. Wat voor gebed brengt Gods bevrijding, overwinning en kracht tijdens een geestelijke aanval?

   

Voortdurend Gebed               Efeze 6: 18a

"met alle gebed en smeking" = alle soorten van gebed

"bij elke gelegenheid" = gebed op elk moment waar dat ook nodig is

"bidden in de geest" = in gemeenschap met en onder leiding van de kracht van de Heilige Geest

 

intensief gebed                             Efeziërs 6: 18b

"waakzaam" = letterlijk = Zonder slaap, wakende

"met alle volharding" = zonder opgeven

 

Strategische Gebed               Efeziërs 6: 18c-20

"voor alle heiligen" = dat de gelovigen vrijmoedig mogen zijn

"vrijmoedig spreken"= Gods boodschap zal duidelijk zijn en er gelegenheden mogen komen

 

 

Samenvattend, het ontbrekende ingrediënt in het leven van de meeste gelovigen en in de meeste gemeenten is de inzet en het regelmatige bezig zijn met voorbede. De bijbel leert ons dat we (individuele en collectieve) consequent, intensief en strategisch voorbede moeten doen om ons te verlossen van de boze.

 

De evangelische schrijver S. D. Gordon schreef dit ruim 100 jaar geleden op een hele duidelijke manier:

"De grote mensen van de aarde vandaag de dag zijn in Gods ogen de mensen die bezig zijn met het gebed. Ik bedoel niet degenen die praten over het gebed; ook niet degenen die zeggen dat ze geloven in het gebed; ook niet degenen die uitleg kunnen geven over het gebed; maar ik bedoel die mensen die de tijd nemen om te bidden. Ze hebben geen tijd. Maar de tijd moet hiervoor apart worden gezet ten koste van iets anders. Dit "iets anders" is belangrijk. Heel belangrijk, maar het belangrijkste blijft het gebed."

 

 

Opmerking: De grote meerderheid van het onderwijs in de Bijbel heeft te maken met alertheid, voorbereiding, verdediging, en pro-actief handelen om te voorkomen dat demonische invloeden vrij spel krijgen in ons leven en onze relatie met Yeshua of God's plan te ondermijnen.

 

Wat moeten we doen als de vijand wel een voet aan de grond krijgt in ons leven of in het leven van iemand die we kennen en liefhebben?

3. Bevrijdings pastoraat

 

Is dit wel wat God wil?

Yeshua oefende deze bediening regelmatig uit.                                                         Mark 1:27, 39

De apostelen oefenden deze bediening regelmatig uit.                                           Lucas 10

De vroege gemeente oefende deze bediening regelmatig uit.                             Handelingen 16

(Justinus Martyr (ce. 100-165)

 Tertullianus (ce. 160-203)

 Origin (ce. 185-254)

 Athanasius (ce. 296-373))

De nieuwtestamentische schrijvers hebben duidelijke

 Voorschriften met betrekking tot deze bediening gegeven.                             Jakobus 4: 1-10

In de huidige tijd zijn er meerder bevrijdingsbedieningen

die veel mensen helpen.

 

Gevaren waar je mee te maken krijgt

- Extremisme en fanatisme hebben de neiging om negatief signalen te geven over deze bediening.

- Verwarring over demonische bezetenheid ten opzichte van onderdrukking van gelovigen overschaduwen de geldigheid van bevrijdingspastoraat onder christenen.

- Angst en onwetendheid hebben er toe geleid dat velen deze bediening negeren.

- Degenen die zich bezighouden met bevrijdingspastoraat worden vaak verleid door hoogmoed of vervallen in theologische dwalingen.

- Het toewijzen van de schuld van alle problemen aan demonische invloed ten opzichte van de eigen verantwoordelijkheid en het gebruik van Bijbelse gezond verstand trekken deze bediening vaak in twijfel.

 

De oorzaken van demonische invloed

1. Toegeven aan de verleiding van zonde                                           Johannes 8:34

2. Spirituele rebellie                                                                                     1 Samuel 15:23

3. Deelname aan het occulte                                                                       Deuteronomium 18: 10-11

4. Proberen in contact te komen met de doden                             Deuteronomium 18:11

5. Onopgeloste woede en bitterheid                                                         Efeziërs 4: 26-27

6. Omgang met mensen die betrokken zijn bij satanische               2 Korintiërs 6: 14-16

activiteiten               

 

 

Nieuwe Testament Bewijzen van demonische invloed

1. Ernstige ziekte                                                                                                   Mattheüs 12:22

2. waarzeggerij (het voorspellen van de toekomst)                                           Handelingen 16:16

3. Ongebruikelijke fysieke kracht                                                                       Marcus 5: 3

4. woedeaanvallen                                                                                     Marcus 5: 4

5. Gespleten persoonlijkheid                                                                       Marcus 5: 6-7

6. Weerstand tegen geestelijke hulp                                                         Marcus 5 : 7

7. Andere stemmen horen in je hoofd                                                         Marcus 5: 9

8. occulte machten                                                                                     Deuteronomium 18: 10-11

 

 

 

 

 

genezing van demonische invloed

  

Het algemene doel

1. Overwinning door het kruis van Yeshua                                           Kolossenzen 2: 14-15 2.

2. De overwinning in de naam van Yeshua                                           Mattheüs 10: 1, Handelingen 5:16 3.

3. De overwinning door de kracht van de Heilige Geest              1 Johannes 4 : 4

 

Specifieke stappen voor Bevrijding van demonische invloed

1. Accepteer Yeshua als Heiland en verlosser                             Johannes 1:12

2. Belijd je zonden                                                                       1 Johannes 1: 9

3. Doe afstand van de werken van de duivel                             2 Korintiërs 4: 2

4. Vernietig occulte objecten                                                         Handelingen 19: 17-20

2 Kronieken 14: 2, 23:17

5. Verbreek de relatie met occultisten                                           2 Korintiërs 6: 14-16

6. Rust in de verlossing van Yeshua                                           Kolossenzen 1:13

7. Biedt weerstand aan de duivel                                                         Jakobus 4: 7

8. overdenk het Woord van God en pas dit toe                            Efeziërs 6:17, Mattheüs 4: 4,7,10

9. ga gezamenlijk in gebed                                                         Efeziërs 6:18, Mattheüs 18:19

10. Als het nodig is drijf dan demonen uit in                                          Handelingen 16:16

de naam van Yeshua               

- Door gekwalificeerde hulpverlener                             Galaten 5:16, Efeziërs 5:18

- Die nederig is (niet hoogmoedig)                             Jakobus 4: 7

- Die de geestelijke wapenrusting draagt                            Efeziërs 6: 12

- Die het Woord van God kent                                          Mattheüs 4: 4, 7, 10

- Die wordt ondersteund door gebeden                             Efeziërs 6:18, Mattheüs 18:19

- van mede gelovigen