Autoriteit

17-06-2016 door Kor Kalsbeek
 

Autoriteit

 

Johannes 1:1-4

1 In  het begin was het Woord en het Woord was  bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 4 In het Woord was het leven en  het leven was het licht van de mensen.

 

Wanneer we in Genesis 1 lezen over het scheppingsverhaal dan zien we dat God alles heeft geschapen met Zijn Woord. En dat word in het eerste hoofdstuk van Johannes nog eens benadrukt.

 

Het Woord van God is krachtig en zal nooit veranderen.

 

Psalm 89:35

35 Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen.

 

Wanneer God iets zegt dan is staat dat vast het is een verbond, wij mensen zijn wisselvalig maar God is en blijft dezelfde.

 

Als Zijn Woord niet vast zou staan en God zou zijn belofte verbreken dan zou dat betekenen dat God zou liegen, en dan betekend dat dat Hij niet betrouwbaar kan zijn.

 

Hebreeën 6:17-19

17 Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, 18 opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. 19 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.

 

Hier in vers 18 zien we dat God niet kan liegen, en daarnaast zien we dat Hij Zijn belofte met een eed bekrachtigd. Daarom is het voor ons heel belangrijk om te weten hoe God ons heeft geschapen, want als God iets zegt dan staat dat vast.

 

Genesis 1:26-28

26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zei tegen hen:  Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

 

Hier lezen we dat de mens moet heersen over de aarde, de mensen hebben gezag gekregen en moeten de wereld onderwerpen, met andere woorden God heeft de heerschappij over de aarde aan de mensen gegeven. Wij de mensen hebben de Autoriteit gekregen over de hele aarde en alles wat daarop is.

Wij kunnen zoiets niet begrijpen zeker niet omdat we weten dat de mens de fout in is gegaan. Als het zo in Gods woord staat dan is dat de waarheid en wij moeten dit accepteren ook al begrijpen we dat niet.

 

Jesaja 55:8-11

8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. 10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

 

Een andere tekst die onze positie aangeeft die wij hier op aarde hebben gekregen is staat in Psalm 82, en het bijzonder is dat deze tekst door Yeshua is geciteerd.

 

Psalm 82:6

6 Ik heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste;  (vb. Matt 5:9, 45)

 

Wij zijn bij de schepping aangesteld om als goden te zijn over de aarde, Niet Goden met een hoofdletter maar wat hier wordt bedoelt is dat we de absolute heersers zijn, wij hebben de volledige controle gekregen om te heersen over de aarde. maar nadat de mens in de fout was gegaan kon God niet tegen zijn eigen woorden in gaan en zeggen, "Ja zo heb ik het niet bedoeld. Ik neem deze autoriteit de ik jullie gegeven heb weer terug", Nee God houd zich aan Zijn woord en kan hier niet tegenin gaan.

God stelde geen voorwaarden toen Hij de woorden sprak in Genesis 1:26-28 en de Mens de controle over de aarde gaf. En dat is hoe satan de heerser over de wereld is geworden, dat is waarom Yeshua naar de aarde moest komen, God moest een mens worden omdat de mens de overtreding had begaan, de mens heeft satan de autoriteit gegeven. Daarom moest Yeshua een mens worden Yeshua was er al vanaf het begin Hij was het Woord, maar zijn menselijke lichaam kreeg Hij pas toen Hij geboren werd. Pas toen Hij mens was geworden had Hij het recht om deze autoriteit terug te vorderen.

Hij heeft alle verleidingen van de satan weerstaan en was in alles gehoorzaam aan Zijn Vader tot in de dood. en zo heeft Hij de autoriteit die wij aan satan hadden gegeven terug gevorderd. de satan kon Yeshua niet chanteren. zoals hij dat wel bij ons kon.

 

Een andere vraag die mij bezig hield is, wie/wat is satan eigenlijk? en hoe kon satan deze autoriteit van ons afnemen?

 

Daar wil ik dan ook naar gaan kijken om een juist beeld te krijgen over de positie en autoriteit die wij hebben gekregen van God.

 

God heeft alles gemaakt in de hemel en op aarde, Hij heeft ook lucifer gemaakt een zeer bijzondere engel, wij hebben hem tot satan (tegenstander) gemaakt Wij hebben hem zijn macht op aarde gegeven. satan gebruikt namelijk het menselijk gezag dat God aan ons had gegeven over de aarde. Ik kan niet geloven dat God satan heeft gemaakt om ons te verleiden.

 

Hebreeën 1:13-14

13 En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:  Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

 

Deze tekst laat zien dat Engelen dienende geesten zijn, we kunnen zeggen dat lucifer een dienende geest was in de Hof om de mens tot dienst te zijn.

 

Maar hoe is lucifer vervallen tot satan tot tegenstander?

 

In Ezechiël 28:11-19 zien we dat God tegen de koning van Tyrus spreekt maar ik denk dat dit geschreven is aan de macht die achter de koning van Tyrus was gericht, want hier zien we dat God Lucifer heeft gemaakt en dat hij is gevallen.

 

Ezechiël 28:11-19

11           Het woord van de HEERE kwam tot mij:

 12          Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE:

                U, toonbeeld  van volkomenheid,

                                vol wijsheid en  volmaakt van schoonheid,

 13          u was in Eden, de hof van God.

                                Allerlei edelgesteente was uw sieraad:

                robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx

                                en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud.

                Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u.

                                Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed.

14           U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt.

                                Daarvoor heb Ik u aangesteld.

                U was op Gods heilige berg,

                                u wandelde te midden van vurige stenen.

 15          Volmaakt was u in uw wegen,

                                vanaf de dag dat u geschapen werd,

                                                totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.

 16          Door de overvloed van uw handel

                                vulde men uw midden met geweld,

                                                en ging u zondigen.

                Daarom verbande  Ik u van de berg van God,

                                en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub,

                                                uit het midden van de vurige stenen.

 17          Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig,

                                u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister.

                Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen,

                                opdat zij op u neer zouden zien.

 18          Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel

                                ontheiligde u uw heiligdommen.

                Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien,

                                en dat verteerde u.

                Ik maakte u tot een hoop as op de grond

                                voor de ogen van allen die naar u keken.

 19          Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u.

                                U bent een voorwerp van verschrikking geworden

                                                en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid.

 

Hier lezen we dat lucifer in de hof in eden was en er ongerechtigheid in hem werd gevonden, waardoor hij verbannen werd uit de hemel.

 

Genesis 3:24 verteld ons dat, nadat de mens gezondigd had, niemand meer in de hof mocht komen en toch is satan/Lucifer er geweest dus moet dat voor Genesis 3 zijn geweest. Dit wordt bevestigd door dat hij daar was in de staat voor hij gezondigd had.

 

in Jesaja 14 lezen we over deze bijzondere engel en over zijn val

 

Jesaja 14:12-19

 12          Hoe bent u uit de hemel gevallen,

                                morgenster(Lucifer), zoon van de dageraad!

                U ligt geveld op de aarde,

                                overwinnaar over de heidenvolken!

 13          En ú zei in uw hart:

                                Ik zal opstijgen naar de hemel;

                tot boven Gods sterren

                                zal ik mijn troon verheffen,

                ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting

                                aan  de noordzijde.

 14          Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten,

                                ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

 15          Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort,

                                in het diepst van de kuil!

 16          Wie u zien, kijken u aan

                                en letten op u:

                Is dit nu die man die de aarde deed sidderen,

                                die koninkrijken deed beven,

 17          die van de wereld een woestijn maakte,

                                haar steden met de grond gelijkmaakte,

                zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan?

 18          Alle koningen van de heidenvolken,

                allen rusten zij in ere,

                                ieder in zijn huis.

 19          Maar ú bent weggeworpen, ver van uw graf,

                                als een verafschuwde loot

                bedolven onder gedoden, die met het zwaard zijn doorstoken

                                en neergedaald in een steengroeve;

                                                u bent als een lijk dat is vertrapt.

 

Ezechiël 28 :13 beschrijft Hoe bijzonder deze engel was hij was een Cherub net als de krachtige engelen die bij de ingang van de hof werden geplaatst met een vlammend zwaard.

 

Maar hoewel satan een sterke Cherub was hij zou God nooit kunnen verslaan ook niet als een derde van de engelen met hem mee gegaan zijn (Openbaring 12:3-4,9), zelfs al waren alle engelen met satan afgevallen dan nog konden deze schepselen God de schepper niet verslaan.

 

Maar satan zag hoe lief God de mens had, hij heeft hen verleid om naar hem te luisteren en tegen Gods wil in te gaan en daarmee heeft hij de mensen als het ware als gijzelaars gebruikt.

 

Een voorbeeld bij een bank overval heeft de overvaller een pistool waarmee hij een aantal mensen dwingt om naar hem te luisteren. Meteen worden de politie en de ME ingeschakeld, die veel meer en betere wapens hebben, maar ze kunnen niets doen omdat er onschuldige mensen gegijzeld worden.

 

Het verschil met dit voorbeeld is dat satan ons niet heeft gedwongen om te zondigen, hij had een krokodil of een beer kunnen gebruiken, om de mens te dwingen maar dat was niet wat hij wilde, hij wilde dat de mens vrijwillig ging zondigen en daarbij de autoriteit overgeven aan hem.

 

Romeinen 6:16

16 Weet u niet  dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? 17 Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent.

 

Door de mensen te laten zondigen heeft hij de autoriteit van ons gekregen om te heersen over de aarde.  Het gaat allemaal om autoriteit!

 

Ieder schepsel dat God gemaakt heeft heeft een andere opdracht een ander doel en zo is het ook met engelen, het maakt niet uit hoe krachtig een engel is, hij heeft niet het recht om dingen te spreken die God niet geboden heeft. Wanneer ze dat wel doen dan zondigen ze en dat is wat Lucifer heeft gedaan. Hij wilde gelijk zijn aan God en heeft de mensen verleid zodat hij het gezag dat wij op aarde hadden over heeft genomen en god op deze aarde werd.

Een voorbeeld hiervan zien we bijvoorbeeld in Handelingen 10 wij (de mens) hebben de opdracht en de autoriteit gekregen om het evangelie te verkondigen, en een engel heeft deze autoriteit niet. laten we dit eens gaan lezen.

 

Handelingen 10.

1 En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, 2 een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. 3 Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius! 4 En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. 5 Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. 6 Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen.

 

Weet u /jij wat de afstand tussen Caesarea en Joppe is? ook al zou je een over de zee met een snelle zeilboot deze reis moeten maken de ben je voor een enkele reis minimaal anderhalve dag onderweg, het is zeer goed mogelijk dat er tussen het moment dat Corneluis zijn mannen weg stuurt om Petrus te halen en het moment dat Petrus daadwerkelijk bij Cornelius komt ruim een week is verlopen. Waarom vertelde de engel dan niet gewoon het evangelie, dat zou veel sneller zijn dan eerst Petrus op laten halen uit Joppe. Dit gebeurde zo omdat de engel de autoriteit niet had om het evangelie te verkondigen die autoriteit ligt bij de mensen.

 

Dat is de reden waarom Yeshua een mens moest worden, en door niet te zondigen heeft hij de macht van de satan gebroken, en is Hij voor onze ongerechtigheden gestorven. Hiermee heeft Yeshua de autoriteit terug geëist en wanneer wij belijden dat Yeshua dit voor ons is gestorven mogen we beseffen dat de satan geen recht meer heeft om macht over ons uit te oefenen. Maar de satan wil niet dat wij dit weten, want zolang wij dit niet weten blijft hij ons lastig vallen en blijven we in angst leven.

 

Je kunt het je voorstellen dat tijdens een oorlog mensen gevlucht zijn voor de vijand en zich in de bossen of de bergen hebben verstopt, zolang deze mensen niet horen dat de oorlog voorbij is zullen ze in angst blijven leven. Maar wanneer ze dit horen is angst voor de overheerser verdwenen want die kan hun niets meer maken, sterker nog wanneer de vijand nog in dat land is zal deze zelf niet meer veilig zijn en worden opgepakt, het is dus zaak voor de vijand om zo snel mogelijk het bevrijde gebied te ontvluchten.

Dat is waarom Jakobus in Jakobus 4:7 het volgende schrijft:

 

Jakobus 4:7

7 Onderwerp u dan aan God.  Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

 

De satan heeft geen autoriteit meer over mensen die hun zonden beleden hebben en met yeshua zijn gestorven, nu is het niet meer ik maar Hij leeft door mij.