De verspieders en Jozua

18-07-2015 door Kor Kalsbeek

 

Vandaag wil ik met jullie stilstaan bij de 12 verspieders die uit worden gestuurd om het land te verkennen, maar het gaat me niet om de wel bekende geschiedenis maar om de namen van verspieders, een namenlijst zoals we deze wel vaker tegen komen in het oude testament. En ja ik moet toegeven dat ik deze in het verleden  ook vaak over heb geslagen omdat het toch niets toevoegt. Maar is dit ook zo? En als dit het geval is waarom staat het dan toch in de bijbel.

 

Numeri 13:1-3

1 De HEERE sprak tot Mozes: 2 Stuur mannen voor u uit om het land Kanaän te verkennen, dat Ik aan de Israëlieten geven zal; u moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. 3 Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran, op bevel van de HEERE. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten.

 

Het woord dat in in vers 2 vertaald is met “verspieden” komt van het Hebreeuwse woord “tuwr” (rWT) en wordt beter vertaald worden met “uitzoeken”, “rondreizen” of “onderzoeken”, dit is heel iets anders dan “bespioneren.” Het idee van Mozes was hen als “toeristen” te zenden, belast met “het Land te doorzoeken” met de bedoeling dat zij hun bevindingen aan het volk zouden kunnen melden. Maar de “toeristen” veranderden hun opdracht in één van het Land “bespioneren” om zijn sterkten en zwakheden als militair doel te evalueren. Dit soort evaluatie was NIET noodzakelijk aangezien YHWH hen het Land beloofd had, en hun de overwinning zou geven.

 

De steun van Mozes bij het sturen van deze mannen moest het volk van Israël een kijkje op het Heilige Land geven dat hen zou motiveren in het proces dat hen vanuit het slaven zijn in Egypte meenam naar een volk dat in de woestijn omgevormd wordt tot een volk dat een licht voor de naties is, levend in het Beloofde Land.

 

Hoofdstuk 13 gaat vervolgens verder met het opsommen van de namen van de leiders die uitgekozen werden om in het Land “rond te reizen”

 

Numeri 13:3-15

4 Dit nu zijn hun namen: uit de stam Ruben: Sammua, de zoon van Zakkur.

5 Uit de stam Simeon: Safat, de zoon van Hori.

6 Uit de stam Juda: Kaleb, de zoon van Jefunne.

7 Uit de stam Issaschar: Jigeal, de zoon van Jozef.

8 Uit de stam Efraïm: Hosea, de zoon van Nun.

9 Uit de stam Benjamin: Palti, de zoon van Rafu.

10 Uit de stam Zebulon: Gaddiël, de zoon van Sodi.

11 Uit de stam Jozef, voor de stam Manasse: Gaddi, de zoon van Susi.

12 Uit de stam Dan: Ammiël, de zoon van Gemalli.

13 Uit de stam Aser: Sethur, de zoon van Michaël.

14 Uit de stam Naftali: Nachbi, de zoon van Wofsi.

15 Uit de stam Gad: Guel, de zoon van Machi.

 

Ik denk dat  de meesten van ons verzen als deze zonder veel moeite hebben overgeslagen.

Maar als ik u nu vertel dat de Hebreeuwse namen een betekenis hebben, dan zou dit al een interessant gegeven kunnen zijn om de namenlijst wat beter te bekijken.

De verzen die we net hebben gelezen geven een lijst per stam, de naam van de verspieder met de naam van z’n vader. Op zich niets bijzonders maar ik wil u er op attent maken dat de namen van de stammen die hier op gesomd zijn vermeld zijn NIET op volgorde van geboorte worden gegeven. Dit laatste zou ook weer reden kunnen zijn dat hier misschien iets bijzonders aan de hand is.

Laten we nu eens kijken naar de betekenis van de namen van de stammen:

Hebreeuws Stam Betekenis
ראובן Reuben Zie een Zoon
שמעון Simeon Luister (naar) Hem
יהודה Judah Geef Hem lof
יששכר Issachar Hij brengt beloning
אפרים Ephraim Dubbel gezegend
בנימין Benjamin Zoon van mijn rechter hand
זבולון Zebulon Bij ons wonend
מנשה Manasseh Hij zal u doen vergeten
דן Dan Rechter
אשר Asher Gelukkig en gezegend
נפתלי Naphtali Strijd
תְעִיָה Gad Fortuin/rijkdom

 

Zoals ik net al aangaf is er iets bijzonders aan de hand met de volgorde aangezien dit afwijkt van de volgorde van geboorte.Het opmerkelijke is namelijk dat deze namen ons een verhaaltje vertellen, als we namelijk de betekenis van de namen achter elkaar zetten en tussen deze betekenissen enkel koppel woordjes toevoeg dan lezen we het volgende:

 

Zie een Zoon (Messiah), luister (shema) naar hem, geef Hem lof want Hij brengt beloning en u zult extra (dubbel) gezegend worden. Hij is de Zoon van Mijn rechterhand en Hij zal bij ons wonen. Hij zal u uw problemen doen vergeten  wanneer Hij als rechter terugkeert. Gelukkig en gezegend zijn zij die geloven, hoewel wij in deze wereld strijd zullen hebben. Hij is onze rijkdom.

 

Laten we nu ook even stilstaan bij de namen van de gekozen toeristen om te zien of er binnen de betekenissen van hun namen een verhaal is:

Hebreeuws Gezondene Betekenis
שמע Shamua Hoor (luister)
שפטתי Shaphat Om te oordelen
כלב Caleb Zoals het hart
יגאל Yigal Hij wint terug
הושע Hoshea Redding
פלטי Palti Mijn bevrijder
גדיאל Gadiel El is mijn goed fortuin
גדי Gadi Mijn goed fortuin
עמיאל Amiel El van mijn volk
סְתוּר Setur Verborgen, geheim
נַחְבִּי Nakhbi Ik verberg/hou geheim
גְּאוּאֵל Geuel El is verheerlijkt/verhoogd


Hier weer het verhaal met een paar toegevoegde woorden:

Luister (naar) Hem want Hij zal het hart beoordelen. Hij zal mij terugwinnen met redding want Hij is mijn bevrijder. Mijn El is voorzeker mijn goed fortuin. De El van mijn volk is verborgen. Hoewel Hij verborgen is, zal Hij verheerlijkt en verhoogd worden!

 

Beide groepen namen spreken zeker van de Messiah. Het is opmerkelijk dat Yeshua ook over verborgen dingen sprak:

 

Matheus. 11:25 Op dat ogenblik antwoordde Yeshua en zei: “Ik dank U, Vader, Adonai van hemel en aarde, dat U deze dingen voor de wijzen en voorzichtigen verborgen hebt en ze aan baby’s geopenbaard.

 

Nu wordt Hoshea er vlug uitgepikt voor een naamverandering:

 

Numeri 13:16 Dit zijn de namen van de mannen die Mozes stuurde om het land te  bespioneren. En Mozes noemde Hoshea de zoon van Nun, Joshua (Yehoshua).

 

Wij zagen boven dat Hoshea “redding” betekent. Door de letter yud (y) aan het begin van zijn naam toe te voegen, wordt het

Yehoshua (יהושע) dat “Yah redt” betekent.

Zoals de namen van de verspieders/toeristen een verwijzing geven naar de Messias en wat Hij zou gaan doen, zo geeft dit vers een verwijzing naar wie de Messias is: Yehoshua of Yeshua.