De Wet of de Genade

04-07-2015 door Kor Kalsbeek
 

De afgelopen weken hebben we gesproken over een aantal onderwerpen die elkaar opvolgden en aanvulden deze onderwerpen waren:

  • Wat belangrijker was de Waarheid of de eenheid.
  • Hoe kunnen we volgens de bijbel toetsen of de Waarheid wordt verkondigd.
  • Hoe we toch mogen streven naar Eenheid.

De laatste keer hebben we het gehad over:

  • Dat Geloof altijd de basis is geweest en dat we vanuit het geloof rechtvaardig mogen leren leven.

 

En vandaag wil ik met jullie stilstaan over de vraag waar het om gaat is dat het volgen van Thora of is dat het leven uit genade.

 

Veel christenen denken namelijk dat de Thora, waaronder ook het sabbatsgebod, met de komst van Yeshua zijn afgeschaft. Vaak worden dan teksten uit de brieven van Paulus aangehaald om te bewijzen dat de wet na de komst van Yeshua niet meer geldig is.

 

Galaten 2:15-21.

15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, 16 * weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. * Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet! 18 Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. 19 * Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, * opdat ik voor God zou leven. 20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, * Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. 21 Ik doe de genade van God niet teniet; want * als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

 

Ik wil jullie vandaag laten zien dat het niet zo zwart/wit is zoals dat vaak wordt neergelegd. Daarom willen we eerst gaan kijken naar wat Yeshua over de wet (Thora) heeft gezegd.

 

Heeft Yeshua de wet afgeschaft?

 

Laten we eens kijken naar wat Yeshua zei in de Bergrede:

 

Mattheüs 5:17-18

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

 

Vaak wordt dit gedeelte nogal gemakkelijk uitgelegd met

“Yeshua heeft de wet voor ons vervuld en daarom hoeven wij dit niet meer te doen”.

 

Maar is dat ook daadwerkelijk wat er staat, gelet op de context van de tekst lijkt dit de verzen die volgen in Mattheüs 5:21-48 volledig tegen te spreken.

 

Om deze tekst goed te kunnen interpreteren Moeten we naar de Griekse grondtekst kijken, hier zien waar in onze vertaling het woord vervullen is gebruikt het Griekse woord  'Pleroo' (plhrow) staan wat 'volledig maken', 'vervolledigen' of 'invulling geven aan' betekend en volgens strongs zelfs uitgelegd kan worden als “compleet of perfect maken”. Met deze betekenis is ook de context van vers 17 en de diepere invulling die Yeshua geeft in de verzen 21-48 weer een eenheid, waarin Yeshua aan Zijn leerlingen benadrukte dat Zijn doel en Zijn opdracht om de wet volledig in te vullen om de wet een diepere betekenis te geven, niet om ze teniet te doen of ze weg te nemen.

 

In plaats van de geboden af te schaffen, scherpt Yeshua ze zelfs nog aan als we verder lezen in de Bergrede Mattheüs 5:21-48. Het gaat niet alleen om het navolgen van de door God gegeven regels, maar om de houding waarmee je dat doet.

Als voorbeeld wil ik een van de door Yeshua aangehaalde geboden laten zien, in Mattheüs 5:27-28 staat:

 

Mattheüs 5:27-28

27 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. 28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

 

Als je in dit geval puur de regel naleeft en niet daadwerkelijk met een andere vrouw het bed deelt, maar vervolgens wel allerlei seksuele fantasieën hebt over andere vrouwen, ben je toch verkeerd bezig, zegt Yeshua. Zo moeten de geboden niet slechts op een wettische manier gehouden worden, maar vanuit een houding van liefde tot God uit gehoorzaamheid.

 

Mattheüs 5:19-20 heb ik met opzet even overgeslagen, in deze verzen lezen we:

 

Mattheüs 5:19-20

19 * Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

 

Hier lezen we een niet mis te verstane waarschuwing dat wie zelfs maar een van de kleinste van de geboden afschaft en anderen leert dit ook te doen zal als de kleinste in het Koninkrijk van Gods zijn. En wie in zijn houding niet beter is dan de schriftgeleerden en farizeeën, die zal het koninkrijk niet eens binnen komen.

 

Heeft Yeshua in de bergrede in vers 17 de wet afgeschaft? Volstrekt niet!

 

Heeft Paulus de wet afgeschaft?

 

Aan de ene kant schrijft Paulus uitermate positief over de wet bijvoorbeeld in 1 Korintiërs. 7.

 

1 Korintiërs. 7:19

19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden"

 

en in Romeinen 3

 

Romeinen 3:31

Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.

 

Aan de andere kant lijken sommige van zijn uitspraken te suggereren dat de wet niet meer van kracht is Zoals we in Galaten 2:15-16 en Galaten 2:21 hebben kunnen lezen.

 

Maar als je goed leest, zie je dat Paulus doelt op rechtvaardiging door de wet. Door het houden van de geboden kun je niet gerechtvaardigd worden. Behouden word je alleen op grond van het geloof in Yeshua.

Paulus zegt zegt dat het houden van de wet niet noodzakelijk is voor je behoud. Hij zegt niet, dat we ons niet meer aan de wet hoeven te houden nu Yeshua voor ons gestorven is. Dit is een wezenlijk verschil.

Yeshua is voor ons aan het kruis gestorven, zodat wij gered zouden worden.

Paulus heeft dus alleen kritiek op groepen joden die de wet zien als weg tot verlossing, die door het doen van „goede werken‟ proberen zelf hun behoud zeker te stellen.

De wet zelf is niet slecht, maar de manier waarop deze groepen ermee omgaan wel.

 

Romeinen 7:12

12 Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed".

 

De (nieuwe) wet van de liefde.

 

In Matt 22:36-40 lezen we over het grootste gebod, hierop antwoord Yeshua dat we God lief moeten hebben boven alles en de naaste als ons zelf.

 

Mattheus 22:36-40

36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Jezus zei tegen hem: * U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: * U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

 

Heeft Yeshua hier een nieuwe wet ingesteld vanuit de genade, waardoor de oude komt te vervallen?

Kan dit een nieuw gebod als de hele wet en de profeten hier aan hangen?

Als dit een nieuw gebod is dan is Hij een valse profeet (Deutronomium 13) want God zegt duidelijk dat niet teogevoegd of afedaan mag worden.

 

Deuteronomium 12:32

32 Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen.

 

Om aan te tonen dat Yeshua niets heeft toegevoegd met de uitspraak uit Mattheus 22 wil ik 2 korte teksten lezen uit de Thora en dan mogen jullie zelf beslissen of dit een nieuwe wet is.

 

Deuteronomium 6:5          

5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

 

Lev 19:18

18 U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar * u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.

 

Ik concludeer hier uit dat dit niet een nieuw gebod is, om eerlijk te zijn is dit de kortste samenvatting van de 10 geboden, waarbij de eerste 4 ons leren hoe we God lief moeten hebben en de laatste 6 beschrijven onze relatie met de naaste.

 

Dit is ook wat Johannes ons in zijn brieven duidelijk wil maken waar we het volgende lezen in zijn brieven:

 

1 Johannes 5:3
3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last.

 

2 Johannes 1:5-6

5 En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.

 

Als we ons niet houden aan de Geboden van God dan begaan we zonde (1 Joh 3:4)

 

Als tegen werping hoor ik vaak dat we niet meer onder de Wet leven maar onder de Genade volgens Romeinen 6.

 

Romeinen 6:14

14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

 

Maar als we vers 15 ook lezen (context) dan zien we dat we niet vrijuit door mogen zondigen omdat we onder de genade leven:

 

Romeinen 6:15

Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.

 

De enige manier om niet te zondigen is door het naleven van Gods geboden, niet om daardoor gerechtigheid te ontvangen of om daardoor behouden te worden, maar gehoorzaam te zijn, omdat we God lief hebben met heel ons hart, ziel en verstand. Ons behoud staat hier los van, dit mogen we ontvangen door het Offer van Yeshua als ons Pesachlam. Yeshua is de enige weg tot ons behoud.

 

Genade en de Wet (Thora).

 

Hoe zit het dan met het leven volgens de Wet of leven uit genade?

Het probleem zit vooral bij ons tussen de oren, wij zetten wet en genade tegenover elkaar. In de trant van goed en kwaad, op de manier de genade is goed en de Wet is oud en slecht. Ook plakken we de Wet aan het oude testament en de genade aan het nieuwe testament.

 

Weet je dat het woord genade en genadig 20 X vaker voorkomt in het oude testament?

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Psalmen 103:8 Barmhartig en genadig is de HEERE,

Psalmen 145:8 Genadig en barmhartig is de HEERE,

Joël 2:13 Want genadig en barmhartig is Hij.

Jona 4:2 Ik wist dat Gij een genadig en barmhartig God zijt

 

God was genadig in het OT en Hij is genadig in het NT. Zijn wet gold in het OT en geldt in het NT! Hij verandert niet. Zijn plannen falen niet. Hij is eeuwig en onveranderlijk. Wij hebben een genadige God. Israël had en heeft een genadige God. Genade is een eigenschap van God. Een eigenschap die ook wij met de schepping meegekregen hebben. Genade is ook een eigenschap die langzamerhand verdwijnt naarmate mensen zich verder van God verwijderen.

 

Hoe kan een God die genadig is en daarom bekend staat, een wet geven die in strijd is met zijn genade?

Of is zijn wet helemaal niet in strijd met de genade?

 

Volgens Psalmen 19:8 is de wet volmaakt

 

Psalmen 19:8

8 De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. 9 De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.

 

En Paulus noemt in Romeinen de wet heilig, rechtvaardig en goed.

 

Romeinen 7:12

12 Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed".

 

Hoe is het mogelijk dat deze volmaakte, heilige, rechtvaardige en goede wet toch vervangen moet worden?

 

Mijn  antwoord hierop is dat de Thora niet is vervangen, de genade en de Thora gaan samen hand in hand zij zijn met elkaar in balans ze hebben elkaar nodig en versterken elkaar.

 

Het Hebreeuwse woord voor genade is ’chen’ חן en stamt van het werkwoord ’chanan’ (חנן) af dat ’zich buigen’ of ’zich neigen’ betekent. Het heeft dus te maken met genegenheid, gunst en genade. God neigt zich naar ons (hij schenkt de genade) en wij mogen buigen voor Hem (leven volgens zijn woord/thora)

 

Eigenlijk staat de wet vol van de Genade maar helaas hebben veel mensen zich hiervan afgesloten omdat het woord wet al een naar gevoel geeft. Het Woord Thora wat bij ons vertaald is met het woordje wet heeft een veel bredere betekenis dan een lijst met dingen die je niet mag doen en dingen die je wel mag doen. Het woord Thora wordt beter vertaald met onderwijzing of leefregels. God wil ons laten zien hoe we Hem en hoe we onze medemens lief moeten hebben door ons zijn leefregels te onderwijzen.

 

Dit is ook wat Yeshua duidelijk als antwoord geeft in Mattheus 22:36-40 (de wet van de liefde)

 

Die liefde/genade zien we heel duidelijk in de Tien geboden die we eigenlijk de inhoudsopgave van de Thora kunnen noemen. Elke van de tien geboden laten ons de Genade van God zien. Dit is overduidelijk in de geboden als “U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen.” Maar ook in de andere geboden laat God ons zien dat hij een genadig God is die wil dat wij ook in genade met elkaar omgaan. Met respect en liefde voor elkaar en bovenal met respect en Liefde voor God.