Sabbatsjaren en Jubbeljaren

 
 

1.       Wat zijn Sabbatsjaren en Jubeljaren.

2.       Zijn deze jaren belangrijk.

3.       Geldt dat niet alleen voor in het land.

4.       Hoe tellen we het Jubeljaar.

5.       Wanneer zijn die jaren dan.

6.       Grafstenen en meer historische gegevens.

7.       Het volgende Sabbatsjaar en het volgende Jubeljaar.

 

Wat zijn Sabbatsjaren en Jubeljaren

 

Leviticus 25

Het sabbatsjaar

1 De HEERE sprak tot Mozes bij de berg Sinaï: 2 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: * Wanneer u gekomen bent in het land dat Ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een sabbat voor de HEERE. 3 Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. 4 Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. 5 Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. 6 De opbrengst van de sabbat van het land zal voor u als voedsel dienen: voor u en uw slaaf en uw slavin, uw dagloner en uw bijwoner, die bij u als vreemdeling verblijven. 7 Ook voor uw vee en voor de wilde dieren die in uw land leven, mag heel de opbrengst ervan als voedsel dienen.

 

Het jubeljaar

8 Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden * van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn. 9 Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. 10 U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. 11 Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten wat er na uw laatste oogst nog opkomt, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken, 12 want het is jubeljaar. Het moet heilig voor u zijn. U mag van de akker eten wat het uit zichzelf opbrengt. 13 In dit jubeljaar mag u terugkeren, ieder naar zijn eigen bezit.

 

 

Zijn de jubeljaren belangrijk:

 

2 Kron 36:19-21

19 Zij verbrandden het huis van God, en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbrandden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronde werden gericht. 20 En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, tot het koninkrijk van Perzië ging regeren, 21 om het woord van de HEERE, bij monde van Jeremia gesproken, te vervullen, totdat het land behagen zou scheppen in zijn sabbatsjaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de * zeventig jaar vervuld waren.

 

Hier lezen we dat er 70 sabbatsjaren zijn overgeslagen 70 maal 7 jaren, dat zijn al 490 jaren dat het volk niet heeft geleefd volgens deze leefregels. Blijkbaar vind YHWH het heel erg belangrijk dat de door Hem ingestelde Sabbatsjaren en Jubeljaren in acht worden genomen zelfs zo belangrijk dat Hij Jeruzalem en Zijn tempel laat vernietigen

God houd blijkbaar de tijd bij, maar waarom?

Elk jaar moet de aarde werken om ons voedsel te produceren daardoor mist de aarde elk jaar 52 sabbatten.

52 X 6 zijn 312 dagen plus de 52 dagen van het sabbatsjaar 364 dagen

 

Tijdens een sabbatsjaar krijgt de aarde de rust die hij in de afgelopen jaren heeft gemist.

 Zelfs de aarde verdient elke sabbat rust maar omdat de aarde niet zomaar kan stoppen met werken komt die rust later in een aaneen gesloten periode. Is dat niet bijzonder!!!

 

Romeinen 8:19-23

19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk * de verlossing van ons lichaam.

 

De schepping wacht tot we zover zijn. De schepping wacht tot wij gaan leven volgens Tora.

Als we dat gaan doen dan zal de schepping hersteld worden.

In vers 22 lezen we van de vloek de vloek uit Leviticus 26

 

 Leviticus 26:14-28

14 * Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, 15 als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, 16 dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. 17 Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, zullen over u heersen. * U zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt. 18 Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen. 19 Ik zal de trots op uw eigen kracht breken. Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons. 20 Uw kracht zal voor niets verbruikt worden, uw land geeft zijn opbrengst niet en de bomen op het land geven hun vruchten niet. 21 Als u dan tegen Mij blijft ingaan en niet naar Mij wilt luisteren, dan zal Ik u overeenkomstig uw zonden zeven keer harder slaan. 22 Ik zal de dieren van het veld op u afsturen en die zullen u van kinderen beroven, uw vee uitroeien en u in aantal zó verminderen, dat uw wegen er verlaten bij liggen. 23 En als u zich hierdoor nog niet laat bestraffen en tegen Mij blijft ingaan, 24 dan zal Ik Zelf ook * tegen u ingaan en zal Ik Zelf u vanwege uw zonden ook zeven keer harder slaan. 25 Dan breng Ik het zwaard over u, dat de wraak van het verbond voltrekt. Wanneer u zich dan in uw steden verzamelt, zal Ik de pest in uw midden sturen. U zult in de hand van de vijand overgegeven worden. 26 Wanneer Ik het u aan brood laat ontbreken, * dan zullen tien vrouwen uw brood in één oven bakken en zij zullen uw brood in afgewogen hoeveelheden moeten teruggeven. U zult eten, maar niet verzadigd worden. 27 Als u dan hierom nog niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft ingaan, 28 dan zal Ik met grimmigheid tegen u ingaan en zal Ik Zelf u vanwege uw zonden ook zeven keer erger straffen.

 

Dit is ook gebeurd zoals we deels hebben kunnen lezen in 2 kronieken. Maar ook als we kijken naar teksten uit Openbaring dan zien we  hier heel veel overeenkomsten. YHWH neemt het heel erg serieus als wij niet naar zijn gezette tijden omkijken en niet leven volgens zijn leefregels.

 

Een tekst die jullie vast wel kennen met betrekking tot de jubeljaren is Genesis 6: 3

 

3 Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten (in zijn dwalen/ in zondige leven), omdat ook hij vlees is , maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar (een vastgestelde periode van tijd) zijn.

 

Als deze vastgestelde tijd een jubeljaar is dan rekenen veel mensen dit uit als 50 X 120 is 6000 jaar.

6000 jaren gevolgd door het duizendjarig vrederijk, een parallel aan de Scheppingsweek waarbij de Sabbat een beeld is van het 1000 jarige vrederijk.

Hier kom ik zo nog op terug, ik wil eerst nog een andere belangrijke vraag met jullie beantwoorden.

 

 

Gelden de verordeningen van het sabbatsjaar en het jubbeljaar niet alleen voor in het land Israel?

 

Exodus 21:1-6

1 Dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. 2 Wanneer u * een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar dienen, maar in het zevende mag hij zonder te betalen als vrij man vertrekken. 3 Als hij alleen * gekomen is, moet hij alleen vertrekken, en als hij getrouwd is, * mag zijn vrouw met hem vertrekken. 4 Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen of dochters bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren en moet hijzelf alleen vertrekken. 5 * Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man vertrekken, 6 dan moet zijn meester hem bij de rechters * brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen.

 

Ze zijn nog niet in het land Israel, en moeten deze wetten al wel leren en doen Dit zijn dezelfde regels die bij het Sabbatsjaar en het jubeljaar worden herhaald.

 

Veel mensen en ook Bijbelleraren zeggen het sabbatsjaar en het Jubeljaar alleen geld in het land, want dat staat in vers 2 van Exodus 25. Maar is dit echt zo eenvoudig kunnen we dit zo eenvoudig afwimpelen? Er staat geschreven dat we niets mogen toevoegen aan de Thora maar ook niets mogen weghalen.

Stel de mensen die het zo uitleggen hebben gelijk hoe moeten we dan deze verzen lezen uit Deutronomium 18:9-11

 

9 Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken.

 

Omdat we niet in het land zijn mogen we dan wel de gruweldaden leren en er naar handelen?

 

10 Onder u mag niemand gevonden worden * die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, * die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, 11 die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet.

 

Omdat we niet in het land zijn mogen we onze kinderen offeren, we mogen bezig zijn met waarzeggerij enz?

 

mogen we dit allemaal doen omdat we niet in het land zijn? natuurlijk niet maar hier staat exact het zelfde als Leviticus 25:2

 

 Nog een voorbeeld

 

Leviticus 19:23, 26-30

23 Wanneer u in het land komt ....

 

Alles wat nu komt mag je niet doen in het land maar dat geld niet voor ons buiten het land.

 

26 U mag niets eten waar nog bloed in zit. U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken duiden. 27 * U mag de zijkanten van uw hoofd niet afscheren en de randen van uw baard mag u niet weghalen. 28 * U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de HEERE.

 

Omdat we niet in het land zijn mogen we tatoeages laten zetten en ons zelf snijden….

 

29 U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten bedrijven, zodat het land geen hoererij bedrijft en het land niet met schandelijk gedrag vervuld wordt. 30 U moet Mijn sabbatten in acht nemen en eerbied hebben voor Mijn heiligdom. Ik ben de HEERE.

 

Maar omdat we niet in het land zijn mogen we dit wel doen?

 

Zie je hoe krom dit argument eigenlijk is, en toch vragen we ons af of we ons buiten Israel moet houden aan het Sabbatsjaar en het Jubeljaar.

 

Jesaja 66:1

1 Zo zegt de HEERE:* De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust?

 

Als de hele aarde de voetenbank van God is waarom zijn dan het Sabbatsjaar en het Jubeljaar alleen voor in het land Israel.

 

Deze vraag hebben de Joden in de Babylonische ballingschap ook afgevraagd, 

In de Babylonische Talmud hebben de geleerde joden die in ballingschap waren dit onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat het ook buiten Palestina moet worden gehouden.

 

 

Hoe tellen we het jubeljaar.

 

Zoals we net hebben gezien kun je in Genesis 6:3 voor de tijd een jubeljaar invullen en dan kom je op 6000 jaar. Maar is de cyclus van een jubeljaar wel 50 jaar?

 

Leviticus 25:8-13

8 Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden * van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn. 9 Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. 10 U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. 11 Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten wat er na uw laatste oogst nog opkomt, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken, 12 want het is jubeljaar. Het moet heilig voor u zijn. U mag van de akker eten wat het uit zichzelf opbrengt. 13 In dit jubeljaar mag u terugkeren, ieder naar zijn eigen bezit.

 

Op het eerste gezicht lijkt dit te kloppen elk 50e jaar is een Jubeljaar maar als we naar Exodus 23 kijken dan zien we hier en nuance die onze denk wijze misschien veranderd.

 

Exodus 23:10-12

10 U mag zes jaar uw land bezaaien, en de opbrengst ervan verzamelen, 11 * maar in het zevende jaar moet u het met rust laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten; en het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. U moet hetzelfde doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. 12 * Zes dagen moet u uw werk doen, maar op de zevende dag moet u rusten, zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten, en de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen.

 

Hier wordt het Sabbatsjaar direct verbonden met de wekelijkse sabbat.

 

Net als bij de wekelijkse sabbat is het een steeds doorgaande cyclus van 7 dagen/jaren er is geen extra dag en ook geen extra jaar.

 

Zie je ook een vergelijking met en jaarlijkse telling van 50 dagen of 49 + 1

 

Leviticus 23:10-16

10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. 11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen. 12 U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de HEERE bereiden, 13 met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor de HEERE, een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin * wijn. 14 U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. 15 * U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken * zullen het zijn. 16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.

 

Net als bij de telling van het wekenfeest tellen we 49 dagen en 49 jaren de daarop volgende dag of het volgende jaar is de 50e maar ook gewoon de eerste. Er zit geen extra dag in de week na het wekenfeest en ook geen extra jaar na een jubeljaar.

 

Wanneer zijn die jaren dan.

 

Aan de hand van 2 koningen 19:29, Jesaja 37:30, 2 koningen 20:1-6 en 2 Kronieken 32:21-24  en de geschiedschrijver Josephus kunnen we bepalen wanneer er een Sabbatsjaar en een Jubeljaar heeft plaats gevonden in de geschiedenis.

 

2 koningen 19:29

29 En dit zal voor u het teken zijn:

men zal dit jaar eten wat vanzelf gegroeid is,

in het tweede jaar wat daarvan weer opkomt;

in het derde jaar moet u zaaien en maaien,

en wijngaarden planten en de vruchten daarvan eten,

 

Deze profetie vinden we ook in Jesaja 37:30, en in deze profetie zien we 2 jaren waarin niet gezaaid mag worden dit kan alleen maar een 7e sabbatsjaar zijn gevolgd door een jubeljaar. Om te bepalen wanneer dit is geweest moeten we de volgende hieraan gerelateerde teksten lezen.

 

2 koningen 20:1-6

1 In die dagen * werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. 2 Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEERE: 3 Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg. 4 Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de HEERE tot hem kwam: 5 Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan. 6 En Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen toevoegen, en zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen omwille van Mij en omwille van Mijn dienaar David.

 

2 Kronieken 32:21-24

21 * Toen zond de HEERE een engel, die alle strijdbare helden, leiders en bevelhebbers in het legerkamp van de koning van Assyrië uitroeide. Zo is hij in openlijke schande * naar zijn eigen land teruggekeerd. * Toen hij het huis van zijn god binnengegaan was, velden zij die uit zijn lichaam voortgekomen waren, hem daar met het zwaard neer. 22 Zo verloste de HEERE Hizkia en de inwoners van Jeruzalem uit de hand van Sanherib, de koning van Assyrië, en uit de hand van allen. Hij gaf hun rust * van rondom. 23 En velen brachten geschenken naar de HEERE in Jeruzalem, en kostbaarheden naar Hizkia, de koning van Juda, zodat hij daarna voor de ogen van alle heidenvolken verheven werd. Ziekte, voorspoed en dood van Hizkia 24 * In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Hij bad tot de HEERE, en Die sprak tot hem en gaf hem een wonderteken.

 

In Josephus Antquities of the Jews 10:1:4 is deze gebeurtenis ook beschreven en dit is mede door andere geschiedschrijvers duidelijk geworden dat het hier om het jaar 701 en 700 voor Christus gaat.

 

Hieruit kunnen we vaststellen dat het jaar 701 v Chr. een Sabbatsjaar is geweest en veel belangrijker dat het jaar 700 v Chr. Een Jubeljaar is geweest.

 

Uit de geschiedenis en van oude inscripties zijn er nog veel meer sabbatsjaren ontdekt, deze wil ik niet allemaal met jullie doornemen zoeken maar wil ik wel met jullie op een rijtje zetten, maar voor dat ik dat ga doen heb ik nog 2 voorbeelden van grafstenen die gevonden zijn en waarbij de sabbatscyclus wordt vermeld.

 


Grafstenen en meer historische gegevens.

 

Dit is een afbeelding van een grafsteen gevonden in Zoar:

 

De vertaling hiervan staat er naast geschreven en is vertaald als volgt:


“Dit is de grafsteen van Hannah, de dochter van Ha(niel) de priester, die gestorven is op de sabbat de eerste feestdag van Pesach op de 15e dag van de maand Nisan, in het vijfde jaar van de sabbatscyclus. Dat het jaar 369 na de verwoesting van de tempel is. Moge haar ziel rusten. Shalom”

 

We weten dat de tempel is verwoest in 70 n Chr. Op 9 Av. Als we daar 369 bij optellen komen we op 439 n Chr in onze berekening is dit inderdaad het 5e jaar van de Sabbatscyclus zoals ook vermeld staat op de grafsteen.

 

 

Dan is er ook nog een grafsteen gevonden van Hasadiah een priester, hierop lezen we het volgende:

 

"Moge de ziel van Hasadiah de priester zoon van Dematin rusten, die gestorven is op donderdag de 5e van av, in het 4e jaar van de sabbatcyclus, welke het 445 jaar na de verwoesting van de tempel is, Vrede aan Israel. Vrede."

 

Als we dit weer uitrekenen dan komen we op( 70 + 445) 515 n Chr. Als we dit vervolgens uitrekenen dan komt het weer exact uit dit is inderdaad het 4e jaar in de sabbatscyclus.

 

Zoals ik al aangaf zijn er nog veel meer sabbatsjaren ontdekt in de geschiedenis en van oude inscripties, een aantal hiervan heb ik hieronder op een rijtje gezet.

 

1.       Sabbatjaar in 456-455 v Chr.       Nehemia 7:73-8:18 (Voor meer details https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj11Chap.pdf)

2.       Sabbatsjaar  in 162 v Chr.            1 Macc 16:14,  Jos Antiq  (https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj12Chap.pdf https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj13Chap.pdf)

  1. Sabbatsjaar in 134 v Chr.             Jos Wars 1:2:4, Jos Antiq 13:8:2, 1 Macc 2:27-41 (https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj14Chap.pdf)

4.       Sabbatsjaar in 43 v Chr.                               zoals uitgevaardigd door Gaius Julius Caeser en

Jos Antiq 14:10:10, 14:10:5

( https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj15Chap.pdf)

5.       Sabbatsjaar in 36 v Chr.                Jos Antiq 14:16:2

(https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj16Chap.pdf

https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj17Chap.pdf

https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj18Chap.pdf

https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj19Chap.pdf

https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj20Chap.pdf)

6.       Sabbatsjaar in 22 v Chr.                Jos Antiq 15:9:1 (https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj21Chap.pdf)

7.       Sabbatsjaar in 42 n Chr.               Jos Antiq 18 (https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj22Chap.pdf)

8.       Sabbatsjaar in 56 n Chr.

(https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj23Chap.pdf

https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj24Chap.pdf)

9.       Sabbatsjaar in 70 n Chr.

(https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj25Chap.pdf)

10.   Sabbatsjaar in 133 n Chr.             Tijdens de Bar Kochba periode

(https://www.yahweh.org/publications/sjc/sj26Chap.pdf)

11.   Sabbatsjaar in 140 n Chr.             Deze is ook beschreven in het voorgaande hoofdstuk.

 

 

Al deze sabbatsjaren kloppen wanneer er geen extra jaren toegevoegd worden tijdens een Jubeljaar.

Doen we dat wel dan klopt geen van deze sabbatsjaren (en nog meer) die duidelijk in de geschiedenis zijn aangegeven.

 

 

Het volgende Sabbatsjaar en het volgende Jubeljaar.

 

Het eerst volgende sabbatsjaar gerekend 140 n Chr. Is 268 Sabbatsjaren later in het jaar 2016.

 

Wanneer is dan het volgende jubel jaar zul je je hopelijk afvragen?

 

Gerekend van 701 v Chr.

-701, -652, -603, -554, -505, -456, -407, -358, -309, -260, -211, -162, -113, -64, -15. Dit zijn de jaren voor Christus. het volgende 49ste jaar is 35 na Christus. Er bestaat namelijk geen jaar 0.

 

Voorbeeld 3 v Chr, 2 v Chr, 1 v Chr, 1 n Chr, 2 n Chr, 3 n Chr. dit zijn 6 jaren en geen 7.

 

35 n Chr, 84, 133, 182, 231, 280, 329, 378, 427, 476, 525, 574, 623, 672, 721, 770, 819, 869, 917, 966, 1015, 1064, 1113, 1162, 1211, 1260, 1309, 1358, 1407, 1456, 1505, 1554, 1603, 1652, 1701, 1750, 1799, 1848, 1897, 1946, 1995.

 

Het jaar 1995 is het 49ste jaar het daarop volgende jaar is het 50ste en ook het eerste jaar van de volgende cyclus dat Jubeljaar was 1996 het eerst volgende Jubeljaar is dan 2045.

En als ik het goed heb is dat ook het 120ste Jubeljaar na de Schepping.