De namen van de aartsvaderen

door Kor Kalsbeek 02-07-2016

 

In deze dienst zullen we getuige zijn van de doop van een van onze gemeente leden, zij heeft getuigd dat ze op grond van haar geloof wil worden gedoopt. het geloof in Yeshua die voor ook haar al haar fouten op zich heeft genomen en in haar plaats is gestorven en die ook weer is opgestaan.

Straks gaat ze onderwater en sterft ze aan zichzelf met Yeshua, daarna zal ze met hem opstaan in een nieuw leven een nieuw begin.

 

Dit is het bijzondere begin van Gods plan met ons, dat we door de dood van Zijn Zoon mogen leven, en wanneer de tijd gekomen is, zal Yeshua terug komen om een koninkrijk op aarde te vestigen, dat is het eind doel daar gaat het om “Het koninkrijk van God!"

 

Maar waar in de bijbel kunnen lezen we dat God door Zijn Zoon ons zal redden van de eeuwige dood?

Het antwoord op deze vraag zal veel van jullie verbazen.

 

Een aanwijzing hiervoor kunnen we in Jesaja vinden die zegt:

 

Jesaja 46:9-10

9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt:  Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;

 

Alles wat God doet maakt Hij van te voren bekend, en vanaf het begin maakt God zijn plan met de wereld bekend, en hierin kunnen  we zien dat God niet veranderlijk is of wispelturig zoals wij vaak zijn. Hij is en blijft altijd dezelfde en zijn woorden blijven altijd van kracht. Nu zou ik met jullie terug kunnen gaan naar Genesis 3 waar we lezen dat het nageslacht van Adam en Eva de Kop van de slang zal vermorzelen en dat hij Het de hiel zal vermorzelen. Maar ik wil met jullie een klein stukje verder bladeren naar een hele bijzonder tekst om een stukje van de rijkheid van Gods woord te laten zien.

 

Genesis 5:1- 30

1 Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem  naar de gelijkenis van God. 2 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden. 3 Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth. 4 Adams dagen waren,  nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 5 Al de dagen die Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf. 6 Seth leefde honderdvijf jaar,  en verwekte Enos. 7 En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 8 Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf jaar; en hij stierf. 9 Enos leefde negentig jaar, en verwekte  Kenan. 10 En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, achthonderdvijftien jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 11 Al de dagen van Enos waren negenhonderdvijf jaar; en hij stierf. 12 Kenan leefde zeventig jaar, en verwekte Mahalaleël. 13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalaleël verwekt had, achthonderdveertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 14 Al de dagen van Kenan waren negenhonderdtien jaar; en hij stierf. 15 Mahalaleël leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Jered. 16 En Mahalaleël leefde, nadat hij Jered verwekt had, achthonderddertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 17 Al de dagen van Mahalaleël waren achthonderdvijfennegentig jaar; en hij stierf. 18 Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte  Henoch. 19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf. 21  Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. 22 En Henoch  wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. 24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer,  want God nam hem weg. 25 Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech. 26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 27 Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig jaar; en hij stierf. 28 Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon. 29 En hij gaf hem de naam Noach,  en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is. 30 En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 31 Al de dagen van Lamech waren zevenhonderdzevenenzeventig jaar; en hij stierf. 32 Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafeth.

 

Dit zijn van die teksten die we het liefst overslaan, want zeg nou zelf wat hebben we hieraan het enige wat wij er met ons westerse manier van denken uit kunnen halen is hoe lang de mensen op de aarde zijn en wanneer de zondvloed plaats heeft gevonden toch? voor de rest hebben we niet zoveel aan deze namenlijsten en genealogische gegevens, of wil God ons toch iets vertellen door dit schrift gedeelte?

 

Sinds een aantal jaren ben ik er achter gekomen dat namen vaak heel erg belangrijk zijn omdat ze, zeker in het Hebreeuws! vaak bijzondere dingen vertellen over de persoon maar ook over hoe God in en door deze personen werkt. Ook zien we dat God door deze namen ons een boodschap wil geven een boodschap die mensen die het Hebreeuws machtig zijn wel kunnen  zien maar wij vaak niet.

 

Als voorbeeld wil ik de naam van Methusalach nemen om de betekenis van zijn naam te achterhalen:

 

מתושלה           Methusalach

 

מתו                 Methu                  Sterven komt van מות (Muth) wat dood of doden betekend 

שלה                Shalach                laten gaan, los laten, sturen, brengen

 

Zijn naam kan dan ook vertaald worden met "Zijn sterven zal brengen"

Wie geeft nu zijn zoon deze naam?

 

We weten dan Henoch de vader van Methusalach wandelde met God zoals we net ook hebben gelezen, Hij is niet gestorven maar weggenomen van de aarde door God. We weten niet veel over Henoch uit de bijbel, maar wel dat hij een goed relatie had met God, andere oude (joodse) bronnen waaronder het “boek der oprechten” vertellen dat Henoch een profetie kreeg over de Grote vloed die zou komen, maar dat God hem ervan had verzekerd dat zijn zoon Methusalach deze niet zou mee maken dat dit na zijn leven zou komen.

 

En als we hiernaar kijken zien we dat de zondvloed kwam in het zelfde jaar dat Methusalach stierf dan begint deze nam meer tot ons te spreken en zien we de betekenis van .

 

De andere namen in deze lijst van Adam tot Noach zal ik minder uitgebreid behandelen:

 

Naam                 Hebreeuws       Betekenis

Adam                   אדם                  man of mens

Seth                     שית                   plaatsen, zetten of aanstellen

Enos                     אנוש                 sterfelijke, zwak

Kenan                  קינן                   bezitting of Bezitten, omgeving                             

Mahalaleël            מהללאל            van Mahalal (4110) is verwant aan Hallel (haleluYah) Prijzen, eer, lof of roem en El (410) God

Jered                    ירד                   afdalen van Yarad (3381) afdalen           

Henoch                 הנוך                 toewijden van Henach (2596) leren of onderwijzen

Methusalach          מתושלה           hebben we reeds behandeld "Zijn sterven zal brengen/zenden"

Lamech                 למך                 Krachtig, machtig of grote

Noach                   נה                    brenger van troost / rust

 

Wanneer we de betekenissen van deze namen achter elkaar plaatsen dan zien we dat er een zin ontstaat die we door een paar koppelwoordjes toe te voegen (omdat onze Nederlandse taal anders in elkaar steekt) kunnen begrijpen. God zegt ons door deze namen het volgende

 

De mens is aangesteld in een sterfelijke bezit, prijs God die afdaalt en zal onderwijzen, Zijn sterven zal brengen/zenden de krachtige Trooster of een grote troost/rust.

 

Is dat niet bijzonder hier staat dat God afdaalt en ons zal onderwijzen, dat is wat Yeshua heeft gedaan, en daarna lezen we in deze namen dat Zijn sterven voor ons tot een troost is!

 

Nu staan er nog 3 namen in de tekst en dat zijn de namen van Noach's zonen Sem, Cham en Jafeth, en het is niet helemaal duidelijk wie de oudste is en wie de jongste, maar ook deze namen hebben een betekenis:

 

Sem                      שם           de Naam

Cham                    הם           nou verbonden aan Chem (1991) overvloedig

Jafeth                   יפת           openen, toegang geven

 

De overvloedige Naam zal openen/toegang verschaffen

of

De Naam zal overvloedig openen

 

Dit is maar een van de vele voorbeelden waar we zien dat er al over Yeshua wordt gesproken in het oude testament het is dan ook niet voor niets dat Yeshua zelf zei dat Mozes van Hem had getuigd.

 

Johannes 5:43-47

43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. 44 Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? 45 Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. 46 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven;  want hij heeft over Mij geschreven. 47 Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?

 

Gisteren kwam ik tot de ontdekking dat er nog meer verborgenheden in deze namenlijst zitten en dat heeft te maken met wat met Acrostiek noemt, dit is een fenomeen die ook in gedichten wordt gebruikt waarbij de eerste of de laatste letter van elk woord weer een nieuw woord of een nieuwe zin vormen, als we namelijk de eerste letter van elke naam pakken en deze achter elkaar zetten dan zien we ook weer een hebreeuwse zin ontstaan:

 

Naam                 Hebreeuws       Letters

Adam                   א                       Alef

Seth                     ש                       Sin

Enos                     א                      Alef

Kenan                   ק                      Qaf

Mahalaleël            מ                       Mem

Jered                    י                        Jod

Henoch                 ה                       He

Methusalach          מ                       Mem

Lamech                ל                        Lamed

Noach                  נ                         Nun

Sem                    ש                         Sin

Cham                  ה                         He

Jafeth                  י                          Jod

 

יהשנ למה ימק אשא

 

Ik zal vergeven mijn vijanden en tonen compassie/medelijden en doen vergeten

 

God heeft vanaf het begin van de wereld een plan en dat plan heeft hij vanaf het begin bekend gemaakt, en omdat wij in God geloven en belijden dat Yeshua Gods Zoon is die voor ons is gestorven en is opgestaan mogen we vandaag een doopdienst houden in zijn overvloedige Naam die ons de toegang geeft/de doorgang weer opent tot de Vader.