Gastenboek

Studies

Datum: 26-07-2020 | Door: Winand Breuer

Heerlijk om te lezen van iemand die denkt zoals ik. Heb in het verleden veel lesbrieven geschreven onder de naam 'de Bazuin' en veel komt overeen met jouw lesbrieven. Dank dat ik verkwikt, opgebouwd en gezegend ben met het Woord van Elohm zoals jij dat weergeeft. Shalom

Eldad en Medad

Datum: 23-05-2019 | Door: Matthé Vos

Prachtig de uitleg over deze twee personen. Ik zocht voor een preek op 'onbekende personen Bijbel' en kwam op uw site uit. Ik heb genoten van de uitleg en kan het mooi toepassen in de overdenking. Dank hiervoor!. Shalom. Matthé

70 oudsten en 2 in het kamp

Datum: 23-10-2018 | Door: Andre

Mooie studie , vooral de betekenis van de twee namen die in het kamp achterbleven en vervuld werden met de Geest. De betekenis Liefde voor God en de andere Liefde voor mensen. Prachtig
Het sprak mij aan doordat je schrijft dat het gevaar binnen de Messiaanse gemeenschap is, dat we naar binnen zijn gericht. We willen alles van de Torah weten en er naar leven maar vergeten de opdracht.
En dat je zelf de moed nam om uit te stappen en dat de tekenen uit Marcus je volgde. Mooi getuigenis en ik hoop voor velen een voorbeeld om in geloof uit te stappen. Natuurlijk leven we Torah, maar wel door de Geest.
Mooie site!

Re:70 oudsten en 2 in het kamp

Datum: 23-05-2019 | Door: Matthé Vos

Ja inderdaad prachtige studie. Ik heb er ook van genoten en van geleerd.

mooi om via iemand dan deze site te mogen vinden

Datum: 08-01-2018 | Door: Arnold N

N.a.v. het bericht dat ik binnen kreeg over een messiaans jongeren weekend kwam ik bij jullie dan terecht. En ik ben nu even wat aan het snuffelen door al de info op jullie site. Toch al iets van een indruk nu, en wel mooi om zulk iets dan te nu gevonden te hebben.
Ga nu weer verder met snuffelen op deze site van jullie.

Re:mooi om via iemand dan deze site te mogen vinden

Datum: 10-01-2018 | Door: Kor

Wat leuk om te lezen dat je via, via deze site hebt gevonden. Ik wens je veel lees/studie plezier.

Shalom
Kor

De verloren schapen van Israël

Datum: 18-02-2017 | Door: Tom

Beste,

Naar aanleiding van het artikel "De verloren schapen van Israël" een kleine aanvulling.

Het koninkrijk Juda werd bevolkt door de stammen Juda, Benjamin maar ook door een deel van de stam van Simeon plus de stam van Levi. De Levieten waren namelijk het priestervolk zonder land.

We hebben het over 12 stammen:
Van Lea: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Zebulon
Van Bilha: Dan, Naftali
Van Zilpa: Gad, Aser
Van Rachel: Jozef, Benjamin.

Echter Jozef heeft geen eigen stam. Hiervoor zijn zijn zonen Manasse en Efraïm voor in de plek gekomen. We hebben het dan al over 13 stammen.
Echter de stam van Levi heeft geen eigen land dus dan komen we weer uit op twaalf gebieden die bevolkt werden door de 13 stammen (12 zonen van Jacob => 11 zonen en 2 kleinzonen).

De tien stammen van het huis Israël waren dan:
(gedeeltelijk de stam) Simeon, Issaschar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Benjamin, Manasse en Efraïm.

Juda bestond dus uit de stam van Juda, (gedeeltelijk de stam) Simeon, Benjamin en Levi.

mvg,

Tom

Re:De verloren schapen van Israël

Datum: 06-12-2017 | Door: Luuk

Beste Tom, ik heb het anders geleerd:

Israël bestond uit 10 stammen(rijk).
Efraïm, Dan, Naftali, Aser, Issachar, Zebulon, (6)
Manasse, ten westen van de Jordaan en (1)
Ruben, Gad en Manasse ten oosten van de Jordaan (3)

±743 v.C. voerde Tiglat III deze 3 stammen weg
 
±722 v.C. gaf God Israël een scheidbrief
Deze regio aan de westzijde van de Jordaan
heette later; Samaria en Galilea

in o.a. Dan.9:7, zijn 3 groepen omschreven:
1. bij de mannen van Juda
2. de inwoners van Jeruzalem
3. geheel Israël, voor dezen kwam Heer Jezus!
 
Hebreeërs zijn uit Abraham
Izak en Jakob = Israël
Israëlieten zijn (uit) de kinderen van Israël,
zo kon de Samaritaanse een Israëliet zijn

in 2 Kon 16:6 komt voor de 1e x 'Joden' voor
het woord 'Jood' komt voort uit Juda
Simeon's erfdeel lag in het midden van Juda
Simeon (1) en Benjamin (2) gingen op in Juda (3)

2 stammenrijk is geen Bijbels begrip
Juda bleef getrouwd (tot de dood van de Man)
Deze regio heette later; Judea

Juda werd na de ballingschap (609-539 v.C.) Israël genoemd.
Later werd de term 'Joden' een etniciteit, bekend als Israëlieten of het Joodse volk

Re:Re:De verloren schapen van Israël

Datum: 23-03-2019 | Door: Tom

Beste Ruud,

Excuses, ik vergeet inderdaad de stam Ruben te noemen. Deze behoorde ook tot het Tienstammenrijk.

Voor wat betreft Simeon. Deze stam is opgegaan in Juda (deels) en deels vertrokken naar het noorden:

https://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?757

Inderdaad is het 2 stammenrijk geen Bijbelse term echter het woord 2 stammenrijk wordt wel veelvuldig gebruikt om Juda aan te duiden:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/2_Koningen

Overigens is Jakob Israël. Niet Izaäk want de kinderen van Esau behoren niet tot Israël.

Dat je aangeeft dat de Samaritanen Israëlieten genoemd kunnen worden vind ik opmerkelijk. Ik denk hier ook regelmatig over na en ik ben er eerlijk gezegd nog niet over uit.

De Samaritanen beschouwden Jakob als hun (voorvader) en gezien het feit dat zij nakomelingen zijn van het Tienstammenrijk kunnen ze gezien worden als de 'Verloren Schapen van het Huis Israël'

"Het geloof der Samaritanen
39 En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in Hem, om het woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb.
40 Als dan de Samaritanen tot Hem gekomen waren, baden zij Hem dat Hij bij hen bleef; en Hij bleef aldaar twee dagen.
41 En er geloofden er veel meer om Zijns woords wil,
40 Dat is, omdat zij Hem zelven nu gehoord en de kracht van Zijn woord gevoeld hadden.
42 En zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om uws zeggens wil; want wij zelven hebben Hem gehoord, en weten dat Deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der wereld."

Jezus predikte dus (minimaal) 2 dagen in Samaria. De Samaritanen zagen Jezus als hun Messias.

Wat verkondigde Jezus: "24 Maar Hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls."

In het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw worden ook bepaalde opmerkelijke zaken gezegd:
"12 Zijt Gij meerder dan onze vader Jakob, die ons den put gegeven heeft, en hijzelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee?
13 Jezus antwoordde, en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten;
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven."

Ten eerste predikt Jezus dus tegen de Samaritaanse vrouw en ten tweede gaat Jezus niet verder in op de opmerking van de Samaritaanse vrouw dat de Samaritanen afstammen van Jakob. Er volgt geen ontkenning van de kant van Jezus.

In Mattheus 10 volgt ook weer iets opmerkelijks:
"5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.
6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls."
Gevolgd door: "Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn."

"Steden Israëls" - Hieronder valt ook het grondgebied van de Samaritanen; het Noordelijk deel van Israël / het Tienstammenrijk (wat daar van over is).

Dan pakken we Jakobus er bij die schrijft dat de twaalf stammen in verstrooiing zijn. Deze stammen wonen dus ook in Samaria:

"Jakobus 1:1
1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!"

De Apostelen werden echter opgedragen om niet de steden van de Samaritanen binnen te gaan. Jezus predikte echter wel onder de Samaritanen en Jezus heeft gezegd dat hij enkel gekomen is voor de verloren schapen van het huis Israëls.

De algemene opvatting is dat de Apostelen niet mochten prediken onder de Samaritanen maar dat klinkt niet logisch, afgaande op bovenstaande. Ze mochten de steden niet ingaan… Jezus predikte n.b. zelf onder de Samaritanen.
Wat ook opmerkelijk is is dat de Samaritanen niet gerekend worden tot de heidenen. Ze worden apart genoemd, buiten de heidenen om.

Als we dan doorstappen naar Handelingen dan lezen we het volgende:
"8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde."

De Apostelen mogen nu de rest van de wereld (aarde) gaan evangeliseren. Echter het gaat mij hier om de opmerking: "gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria". Hier wordt Samaria dus wel weer gelijk gesteld met Judea.

"Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls". De Statenvertalers melden dat met het huis Israëls de Joden bedoeld worden, dus de nakomelingen van Juda. Dat vind ik dan weer opmerkelijk.

Jezus spreekt hier over het huis Israëls. Eerder sprak Hij de woorden "Het Heil is uit de Joden" tegen de Samaritaanse vrouw. Jezus maakt dus wel degelijk een onderscheid tussen het Huis Israëls en de Joden en dat klopt ook wel want het Heil is inderdaad uit Juda zoals te lezen is in Genesis 19:
"8 Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen.
9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?
10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn."

Ook Hosea maakt een duidelijk onderscheid tussen Judeeërs (Joden) en Israëlieten.

"Hosea 1:11
11 Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn. 12 Zeg tegen uw broeders: Ammi, (mijn volk) en tegen uw zusters: Ruchama.(ik zal mij over u ontfermen)."

Kort samengevat kan ik deze zin dus niet begrijpen zolang ik de algemene opvatting volg dat de Apostelen niet mochten prediken onder de Samaritanen: "Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen."

De 'weg' naar de heidenen (personen buiten Israël) en 'steden' van de Samaritanen (plaatsen binnen Israël - dus geen personen).

Begrijp je wat ik hier bedoel?

In de Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan haalt Jezus dus een Israëliet aan (een Samaritaan). Zoals jij ook aangeeft zijn Samaritanen Israëlieten.


Leviticus:
"17 Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen.
18 Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE!"

Kunnen Samaritanen dan gerekend worden tot 'de kinderen uws volks'?

Prachtige site

Datum: 12-02-2016 | Door: Van Daele Myriam

Ik vind dit een mega prachtige en intersante site,ik kan niet stoppen met lezen en op schrijven.Ik ga vanaf morgen beginnen testen,dank u om dat allemaal met ons te delen.

Onderdelen 1 - 10 van 19
1 | 2 >>

Nieuw bericht