Verdeeld door Waarheid of Eenheid in dwalingen

18-04-2015 door Kor Kalsbeek
naar een studie van 119 ministries

Wanneer we in ons geloof geconfronteerd worden met de vraag:

Offeren we waarheid op voor eenheid of de eenheid voor de waarheid?

 

Dan is het erg moeilijk voor ons om hier een juiste keuze in te maken, onze gedachten zullen zeggen we moeten in de waarheid blijven, maar ons gevoel zegt we moeten de vrede bewaren en in liefde handelen.

 

Wat Zegt Yeshua hier over:

Mattheüs 10:34

34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

 

Waar ligt dan de  prioriteit van Yeshua? Hij vervolgt zijn woorden als volgt.

 

Mattheüs 10: 35-36

35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

 

Daar gaat de eenheid. Wanneer we voor de waarheid kiezen, ongeacht hoeveel liefde je zult laten zien,zullen je vijanden zich openbaren, en je zult verbaasd zijn wie je vijanden blijken te zijn. Maar Yeshua gaat nog verder,

 

Mattheüs 10: 37-39

37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

Onze trouw aan het Woord van God is de hoogste prioriteit in Zijn ogen, ongeacht wat het kost,

zelfs als je je familie kost, laat staan ​​je vrienden.

 

Wat is het zwaard Waarover Hij is deze verzen spreekt?

Het is het Woord van God! Alle onderwijzingen van Yeshua zijn erop gericht om mensen terug te brengen naar het woord,  De Waarheid.

Hij is de profeet waarover Mozes sprak in Deuteronomium.

 

Deuteronomium 18: 15-19

15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren, 16 overeenkomstig alles wat u van de HEERE, uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik wil de stem van de HEERE, mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. 17 Toen zei de HEERE tegen mij: Het is goed wat zij gesproken hebben. 18 Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. 19 En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen.

 

Het is het Woord van God dat Yeshua verkondigde – dezelfde  woorden die door Mozes opgeschreven zijn. Yeshua noemde dit het een zwaard. En Paulus doet hetzelfde.

Efeziërs 6:17

17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

 

Het is het Woord van God, dat de waarheid openbaart. Wat is dan de definitie van de waarheid?

Psalm 119: 142

142 Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig en Uw wet is waarachtig(waardheid).

Geen wonder dat hij zei dat hij niet gekomen om de wet af te schaffen. De wet is de waarheid. Waarheid trekt een lijn. Het is een lijn die scheiding brengt. Deze lijn forceert ons om een keuze te maken. Het is eigenlijk heel eenvoudig – Je eigen ik aan het kruis nagelen of compromissen te sluiten;  gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid, licht of donker, geiten of bokken, verstandig of onverstandig. Is dat niet wat Yeshua onderwees?

Het is in waarheid (Gods wet) dat we te streven naar eenheid.

Dit zien we ook in.

Efeziërs 4: 11-13

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weeranderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,

Merk op dat er niet staat: "Eenheid in vrede", maar in het geloof. Eenheid in de vrede zal de scheidingslijn van de waarheid juist verwijderen. De waarheid wordt ondergeschikt aan de omstandigheden in plaats van andersom. De waarheid wordt een relatief begrip en is dan niet langer de norm om naar te leven. Als de vrede en de eenheid voorrang krijgen, dan wordt de waarheid naar de achtergrond verdreven. Maar wat vertelt de bijbel ons over de waarheid?

1 Johannes 5: 6

6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.

 

De Geest van de waarheid is ...

Interessant, is het niet? De wet is de waarheid, de Geest de waarheid is, en het is de Geest die de wet in ons hart schrijft.

Ezechiël 36:27

27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

 

Wat weten we van de Geest?

2 Korintiërs 3:17

17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

 

En wat zei Yeshua over zichzelf?

Johannes 14: 6

6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

Juist, de wet is de waarheid. De Geest is de waarheid. Yeshua is de Geest, en Yeshua is de waarheid – over eenheid gesproken!

 

Moeten we dan niet de vrede zoeken?

Efeziërs 4: 3

3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:

 

We zien hier dat de eenheid die we moeten nastreven, de eenheid van de Geest is Yeshua, de Waarheid, de wet  en NIET de eenheid van de vrede.  Lees het nog maar een keer.

 

Wat heeft Yeshua nog meer over de eenheid gezegd

Johannes 17: 22,23

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Hoe kunnen we volgens Yeshua een volmaakte eenheid zijn? Dit kan alleen in deze volgorde:

de Vader in Yeshua en Yeshua in ons.

 

Het begint altijd bij de Vader ...

Johannes 1: 1

1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

 

De Vader was, en is, het Woord. En vervolgens zien we stap twee:

Johannes 1:14

14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

 

Dit loopt parallel met ...

Kolossenzen 1:19

19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,

 

Daarom woont het Woord (God), in Yeshua, en nu leeft datzelfde Woord in ons.

Kolossenzen 3:16

16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

 

Jakobus 1:21

21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.

 

Moeten we dan alles doen om de vrede te bewaren? Of moeten we alles toetsen aan de

eenheid? Nee. We moeten alles toetsen aan het Woord – en het woord is YHWH, Yeshua, de Geest , de waarheid en de wet.

 

Handelingen 17:10-11

10 En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden.11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.

De mensen in Berea hebben alles wat Paulus hun leerde niet tot zich genomen om de eenheid te bewaren. Ze toetsten alles wat hij zei tegen het Woord (het zwaard), ongeacht de eenheid?

Wat was de Schrift voor hen? Het was het Oude Testament, de TENACH. Er was geen Nieuwe Testament, dus alles wat Paulus zei moest in overeenstemming met het oude testament de TENACH zijn. De mensen uit Berea waren niet gericht op de eenheid. Ze waren gericht op de waarheid.

Als eenheid en vrede de focus van Yeshua was, dan zou hij de confrontatie met de Farizeeën

en leraren van de wet niet zijn aangegaan. Hij zou hand in hand met hen zijn opgetrokken. Maar, we weten dat Hij gericht was op het herstel van de waarheid. Als de eenheid niet op de waarheid gebaseerd is, dan is het gebaseerd op compromissen.

 

We moeten leren om alles te toetsen aan het het woord van God net als de mensen in Berea, ongeacht of we beschuldigd worden omdat we hiermee de eenheid of de rust in de gemeente verstoren. Het feit is dat we streven naar de waarheid - Gods waarheid.

Het is de waarheid die ons vrij maakt, en niet een eenheid om de vrede te bewaren.

 

Christus heeft ons het Woord, de waarheid laten zien. Wij moeten wandelen in deze waarheid, volgens het Woord.

 

Als iemand iets onderwijst buiten het Woord van God om, dan moeten we na dit te hebben getoetst deze persoon er op aanspreken en niet met deze persoon meegaan in wat hij verkondigt.

 

Wij zijn geroepen om wachters te zijn over het Woord.

 

Het is beter om verdeeld te zijn en de Waarheid te behouden dan een eenheid te zijn in dwalingen!