Als een dief in de nacht

17-10-2015 door Kor Kalsbeek
 

Wanneer ik met mensen over de najaar feesten spreek dan hoor ik vaak dat mensen Mattheus 24:36 citeren met de woorden “ ja maar niemand weet de dag of het uur dat Yeshua terug komt”

 

En ik moet inderdaad toegeven dat Yeshua deze woorden uit heeft gesproken maar toch lees ik deze woorden anders dan veel andere mensen.

 

Veel mensen zeggen dat Yeshua elk moment terug kan komen misschien morgen of overmorgen al, maar is dat wat Yeshua hier bedoelt zal Hij echt terug komen op een moment dat niemand het kan verwachten.

 

Ik wil deze woorden dan ook met jullie onder de loep nemen en kijken wat hier wordt gezegd en wat hier wordt bedoelt.

 

Mattheus 24:35-36

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Aansporing tot waakzaamheid 36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

 

Als we kijken naar de context in deze 2 verzen dan zien we dat de uitspraak “de dag en dat uur” gaat over wanneer de hemel en de aarde voorbij zullen gaan. Wat naar mijn idee ook logisch is omdat er na het duizendjarige vrederijk nog gebeurtenissen komen waar geen tijdsaanduiding bij worden gegeven.

 

Dit zijn bijvoorbeeld:

  •  De tijd dat satan voor een korte tijd zal worden losgelaten
  •  Het grote oordeel  die na de oorlog van armageddon zal plaats vinden.

Pas na deze gebeurtenissen zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verschijnen.

 

Uit deze context alleen al zeg ik dat “de dag en dat uur” uit vers 36 refereren naar wanneer de hemel en de aarde voorbij zullen gaan.

 

De tekst met betrekking tot de terugkeer van Yeshua kunnen we verder lezen in de verzen 37 tot 39

 

37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven,  tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

 

De komst van de Zoon des mensen zal zijn als de dagen van Noach, de mensen die er in die tijd op los leefde, wisten niet dat het oordeel zou komen, maar dit geld niet voor Noach. God gaf ruim 100 jaar voor de zondvloed de opdracht aan Noach om de ark te bouwen zodat hij en zijn gezin veilig zouden zijn. en Zoals we in Genesis 7:4 kunnen lezen, werd hij 7 dagen voor de vloed nogmaals gewaarschuwd.

 

Genesis 7:4

4 Want over nog zeven dagen zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten laten regenen; en Ik zal al wat bestaat, wat Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen.

 

Noach wist niet op welk uur de vloed zou komen maar wel op welke dag.

 

Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we weten wat Amos schrijft in hoofdstuk 3:7:

 

Amos 3:7

7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

 

Nogmaals de onwetende mensen wisten niet dat het oordeel over hen zou komen ook al waarschuwde Noach de mensen hiervoor, maar de rechtvaardigen in die tijd Noach en zijn familie waren zich hier wel van bewust. Zij wisten het wel.

 

Vaak wordt er meteen verwezen naar vers 42 uit Mattheus 24:

 

Mattheus 24:42

42  Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

 

Dit vers volgt op de vergelijking met de zondvloed, de mensen die niet wisten wanneer het oordeel zou komen werden weggenomen, en Noach en zijn gezin die het wel wisten werden door God in veiligheid gebracht in de ark.

 

In vers 42 zien we dan ook dat Yeshua Zijn discipelen waarschuwt om alert te zijn.  Waarom zou Yeshua Zijn discipelen waarschuwen? Dit wordt uitgelegd in de verzen 43-44.

 

Mattheus 24:43-44

43  Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

 

Yeshua zegt hier niet dat de heer des huizes de nachtwake zou weten omdat hij waakzaam was, maar dat hij waakzaam zou zijn omdat hij de nachtwake wist. Dus als Yeshua ons de opdracht geeft om alert te zijn en wij volgen deze opdracht dan betekend dat, dat we de dag van Zijn komst zullen weten, net zoals de heer des huizes in het voorbeeld van Yeshua. We weten alleen niet exact het uur.

 

Een eenvoudige vergelijking:

Stel je hebt met een vriend of een vriendin afgesproken om elkaar op dinsdag te ontmoeten in een restaurant.  Ga je dan al op maandag naar het restaurant toe om te kijken of je vriend er al is?

Nee je gaat hier op dinsdag naar toe en houd de deur in de gaten, steeds als er iemand binnenkomt hoop je dat het jou vriend is, je bent waakzaam.

 

Dit is wat Yeshua ons wil duidelijk maken.

 

Om hier een duidelijk beeld over te krijgen is het verstandig om meerdere verzen uit de bijbel te lezen die gaan over de komst van Yeshua.

 

1 Thessalonisenzen 5:1-2

1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. 2 Want u weet zelf heel goed  dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.

 

Voor wie komt Yeshua als een dief in de nacht? Voor hem die gelooft of voor de ongelovige?

Het antwoord hierop lezen we in verzen 3 en 4:

 

1 Thessalonisenzen 5:3-4

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal  een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4

Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.

 

In vers 3 lezen we over de ongelovige die zullen zeggen er is vrede en veiligheid en dan opeens overkomt hun het onverwachte verderf. En in vers 4 lezen we over de gelovige, deze dag zal hen niet overvallen als een dief in de nacht.

 

In openbaringen 3 lezen we ook iets over het komen als een dief in de nacht, hier wordt geschreven aan de gemeente in Sardis.

 

Openbaringen 3:3

3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en  bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen  als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

 

Ook hier zien we dat Yeshua zal komen als een dief in de nacht voor hen die hem niet volgen en niet waakzaam zijn. Maar hieruit kunnen we ook de conclusie trekken dat voor wie Yeshua wel volgen, dat ze zullen weten wanneer ze uit moeten kijken naar Zijn komst voor hen zal Hij niet komen als een dief in de nacht. Alleen de mensen die geoordeeld zullen worden zullen in het duister blijven en zullen het niet zien aankomen.

 

Als we in het licht wandelen en Zijn feesten vieren die God al vanaf het begin heeft vastgesteld, op Zijn gezette tijden. Dan zullen we weten wanneer we uit moeten gaan kijken naar Zijn komst.

 

Yeshua heeft alle voorjaarsfeesten tot op de dag en op het uur vervuld, ik verwacht dat Hij dit ook met de najaarsfeesten zal doen, op de door God vastgestelde tijden met Zijn komst als heerser.

 

 

Ook Mattheus 25 wordt vaak aangehaald om te laten zien dat we de dag nog het uur van zijn komst zullen weten.

 

Mattheus 25:11-13

11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik  ken u niet. 13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

 

Op het eerste gezicht  lijkt dit een juiste conclusie, maar om deze tekst goed te kunnen begrijpen moeten we wel weten in welke context deze woorden worden gesproken.

 

Mattheus 25:5-10

5 Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. 6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! 7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. 8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. 10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.

 

Deze meisjes vertegenwoordigen de gelovigen, en we zien dat ze allemaal in slaap vallen, maar aan het einde zien we dat alleen de meisjes die zich hadden voorbereid klaar stonden en naar binnen  mochten gaan. Dit is exact het zelfde als wat we hebben gelezen in Openbaringen 3:3 en 1 Thessalonicenzen 5:4.

Laten we nog even wat verder kijken naar vers 13.

 

Hier staat “u weet de dag en ook het uur niet” hier staat niet “u zult de dag en het uur niet te weten komen”.

 

Noach wist tijdens de 100 jaar dat hij bezig was met het bouwen van de ark niet wanneer de zondvloed zou komen maar wel dat deze zou komen, net zoals de meisjes niet wisten op welke dag de bruidegom zou komen. Ze wisten alleen dat hij zou komen.

 

Maar in het voorbeeld van Noach en in het voorbeeld van de meisjes zien we dat ze van te voren geïnformeerd worden over de dag wanneer dit zal gebeuren.

Voor Noach zien we dit in Genesis 7:4 zoals we hebben gezien, en bij de meisjes lezen we dit in vers 6. Bij de Meisjes zien we dan ook dat de helft hier niet op voorbereid is en daardoor de komst van de bruidegom missen.

 

Ik wil dan ook afsluiten met 2 verzen uit Mattheus 24

 

Mattheus 24:32-33

32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

 

God zal ons duidelijkheid geven over de komst van Zijn Zoon en we moeten waakzaam zijn en letten op de tekenen der tijden, zodat we net als de 5 wijze meisjes gereed staan wanneer Hij zal komen.