Dankbaarheid

7-11-2015 door Kor Kalsbeek

In de afgelopen weken hebben we nogal veel tegenslagen gehad, en de normale reactie van mij/ons is dan ook niet er positief mee om te gaan nee we gaan bij de pakken neer zitten en gaan zitten klagen. Nu hoorde ik afgelopen woensdag dat het dankdag was en dat heeft me aan het denken gezet, hoe ga ik om met tegenslagen en hoe wil God dat we omgaan met tegenslagen.

 

Vraagt God ons niet om elkaar te bemoedigen en in alles dankbaar te zijn?

 

1 Thessalonicenzen 5:14-22

14 En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben. 15 Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen. 16 Verblijd u altijd. 17 Bid zonder ophouden. 18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 19 Blus de Geest niet uit. 20 Veracht de profetieën niet. 21 Beproef alle dingen, behoud het goede. 22 Onthoud u van elke vorm van kwaad.

 

Dit lezen en deze teksten kennen is 1 ding, maar op deze manier te gaan leven is een hele andere. En  ik moet toegeven dat ik moeite heb om mij in alles te verblijden, om God in alles te danken en om onophoudelijk te bidden.

 

Ik wil dan ook met jullie kijken naar situaties die in de bijbel voor komen waar we van mogen leren. Want bij veel personen in de Bijbel lezen we dat hun leven niet over rozen liep.

 

Als we nadenken over het leven van Jozef. Hij heeft wat ellende meegemaakt….  In de kuil gegooid en verkocht door zijn broers, in de gevangenis gezet door Potifar en vergeten door de schenker. Jarenlang achtervolgden de moeilijkheden Jozef. Toch hebben al deze tegenslagen meegewerkt ten goede in het leven van Jozef. Na alle ellende werd hij verhoogd tot de tweede man van Egypte naast de Farao.

 

Door de tegenslagen in zijn leven is hij gevormd en dat zien we ook bij Mozes.

 

Mozes moest vluchten toen hij een Egyptenaar neersloeg, hij moest eerst 40 jaar als herder in de woestijn zijn voor hij gereed was voor de taak die God voor hem had bereid. Hij moest leren dat hij Gods volk niet in eigen kracht kon verlossen, maar dat de verlossing van de YHWH was.

 

Een voorbeeld uit het NT is Paulus, zijn leven ging ook niet bepaald van een leien dakje. Hij heeft heel veel tegenslag in zijn leven gehad,  hij onderging stokslagen, leed schipbreuk, was gevangen gezet, is gestenigd etc. Ondanks of is het dankzij (?) al deze ellende is hij een van de grootste, zo niet de grootste, apostelen.

 

Wat was het geheim van Jozef, Mozes, David en Paulus? Je zou kunnen denken wat jammer dat zulke dienstknechten van God zoveel tegenslag hadden in hun leven, ze hadden zoveel meer tot zegen kunnen zijn. Maar dat is de omgekeerde wereld! Juist door deze tegenslagen en problemen werden ze tot zegen. Zij accepteerden hun tegenslagen en vertrouwden in al hun moeilijkheden op God. Waarschijnlijk begrepen zij niet wat er gebeurde, maar ze geloofden wel dat God in alles met hen was. En terecht!  God reageert altijd op geloof.

 

Zonder wrijving geen glans

 

Hun levens zijn juist door deze moeilijkheden gevormd. Er is door God net zo lang in hun levens “gewreven” tot er glans verscheen. God gebruikte alle omstandigheden hier bij.

 

Yeshua is voor ons het beste voorbeeld van lijden en hoe hier me om te gaan.

 

Vanaf Zijn geboorte tot aan Zijn dood aan het kruis van Golgotha was één grote lijdensweg.

Bij de geboorte van de was er geen plaats voor hen in de herberg. Herodes wilde Hem vervolgens vermoorden door alle kinderen in Bethlehem te laten doden. Hij werd verzocht door de satan nadat Hij 40 dagen en nachten gevast had. Er was tegenstand van Schriftgeleerden en Farizeeën. Hij werd beschuldigd bezeten te zijn door Beëlzebul……… (Markus 3:22)  De tegenstand en de moeilijkheden bereikten hun hoogtepunt tijdens het Pascha toe hij door het hele volk werd afgewezen: “kruisigt Hem”

 

Maar bij Yeshua zien we niet dat hij hierdoor werd veranderd, hij heeft laten zien dat we altijd God moeten danken voor wat Hij heeft gegeven en moeten vertrouwen op Zijn belofte, Yeshua heeft laten zien dat de weg van vergeving de beste is, omdat wij door zijn offer vergeven zijn. En dat we daarbij altijd in contact moeten blijven met de Vader.

 

Zelfs aan het kruis was er geen haat in Hem, maar vroeg hij God om de mensen te vergeven:

 

Lukas 23:33-35

33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. 34 En Jezus zei:  Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.  En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook  hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God.

 

Zelfs zijn laatste woorden waren gericht tot God de Vader:

 

Lukas 23:46

46 En Jezus riep met luide stem en zei:  Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

 

Als wij met God willen leven, dan zal onze weg niet anders zijn dan jozef, Mozes, David en Paulus. Ook wij zullen met moeilijkheden, afwijzing, verwerping en boosheid te maken krijgen. Gelukkig niet in dezelfde mate als Yehsua, maar toch zal God in ons leven deze zaken geven om ons te vormen.

 

De vraag is hoe gaan we met deze tegenslagen om, Voelen we ons een slachtoffer van de gebeurtenissen, overkomt het ons allemaal of laten we ons door God vormen laten we ons opwrijven, zodat we ooit zullen glanzen.

 

Hij gebruikt alle omstandigheden in ons leven om ons te vormen, zoals een pottenbakker een pot kneedt. Daarbij moeten we gekneed worden, dat doet soms pijn, maar uit Zijn handen kan iets moois voortvloeien, juist als gevolg van de moeilijkheden. Hij heeft ons lief en wil niets anders dan ons, door elke situatie te gebruiken, te vormen naar het beeld van Zijn Zoon. Het is zoals iemand eens als volgt heeft verwoord:

  •  Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.
  •  Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om me te leren ze op te lossen.
  •  Ik vroeg om voorspoed en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.
  •  Ik vroeg om moed en God gaf me angsten om te overwinnen.
  •  Ik vroeg om liefde en God gaf mee mensen met moeilijkheden om te helpen.
  •  Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen.
  •  Ik kreeg niets waarom ik vroeg.
  •  Ik kreeg alles wat ik nodig had.

 

God zal altijd bij ons zijn door alles wat we mee maken de vraag is dan ook willen we Hem in alle aspecten van ons leven betrekken, Als het niet goed gaat maar ook als het wel goed gaat.

 

Het ergst wat een mens kan over komen is dat God zich van je afkeert dat is ook waarom Yeshua het uitschreeuwt:

 

Markus 15:34

34 En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

 

In Hebreeën 12 lezen we waarom Yeshua het volhield:

 

Hebreeën 12:1-2

1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte  van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij  met volharding  de wedloop lopen die voor ons ligt,  2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

 

Yeshua wist wat hem te wachten stond na het lijden en daardoor kon hij moeilijkheden doorstaan.

 

Ook wij mogen weten dat er een mooie toekomst voor ons ligt zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen.

 

Romeinen 8:18

18  Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

 

Romeinen 8:38-39

38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

 

Met deze belofte mogen we God nu al danken voor wat Hij ons zal geven.

Als wij Gods liefde willen weerspiegelen zullen we ons ook door Hem moeten laten op poetsen.