De Onzichtbare oorlog 3:

 

Hoe te strijden met de vijand en te overwinnen

Efeziërs 6: 16-17

 

Inleiding: Vier feiten die u moet weten

 

God heeft Satan en zijn plannen verslagen. Hij heeft ons van de straf en de macht van de zonde verlost en uiteindelijk zal Hij ons verlossen van uit de Zondige wereld. In de tussentijd zijn we ook al is de oorlog al gewonnen betrokken bij guerrillaoorlog met demonische krachten.

 

Als gelovigen, zijn we van het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk van het licht gebracht, met alle rechten, privileges, en de positie die het zijn van een kind van God met zich meebrengt.

 

De geestelijke strijd die we voeren legt de verantwoordelijkheid bij ons zelf neer dat we de bescherming die God ons heeft gegeven op nemen, aantrekken en gebruiken. Wij moeten en kunnen weerstand bieden bij elke poging van de vijand om ons te bedriegen, te beschuldigen en twijfel te zaaien.

 

1. Eerlijk zijn naar God, naar onszelf en naar anderen is een voorwaarde om de geestelijke strijd aan te kunnen gaan.

2. De waarheid die God geeft over Zijn wil voor ons leven accepteren en beantwoorden - een rechtvaardig leven.

3. Een duidelijk begrip van "het evangelie van genade en zijn koninkrijk" en dit in eenvoudige bewoordingen delen met onze mede mens.

 

In de meeste gevallen zal de geestelijke strijd niet verder gaan dan het uitleven van onze positie in Yeshua door ons geloof. De praktische toepassing van de metafoor van de geestelijke wapenrusting beschermt ons tegen satans voortdurende pogingen om onze relatie met Yeshua te verbreken en als gevolg daarvan, steeds minder tegenstand te krijgen bij elke aanval.

 

Er zijn echter momenten wanneer we verder moeten gaan dan standvastig ons geloof uitoefenen. In die gevallen moeten we het gevecht aangaan.

 

Deze momenten zijn vaak:

- Wanneer we belangrijke stappen in het geloof nemen die leiden tot geestelijke groei.

- Als we binnenvallen in vijandelijk gebied (bijvoorbeeld door evangelisatie).

- Als we de satan blootstellen en laten zien wie hij werkelijk is.

- Wanneer wij berouw tonen en ons bekeren en breken met de wereldse wandel (lang gekoesterde zonden), of een slechte relatie.

- Als God ons voorbereidt (individueel en/of gemeenschappelijk) voor een "groter werk" tot eer en glorie van Zijn naam.

 

De vraag:

Wanneer je je geestelijke wapenrusting hebt aangetrokken en toch nog steeds ervaart dat je wordt gebombardeerd door geestelijke vijand, hoe moet je dan de oorlog ingaan en deze winnen?

 

 

Het Antwoord:

 

Efeziërs 6: 16-17

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

 

Hoe kunnen we de vijand tegemoet treden en winnen

 

1. "Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen."

 

Uitleg metafoor

Met het schild van het geloof bedoelt Paulus niet het betrekkelijk kleine en handzame ronde schild, maar een groot langwerpig schild dat de zwaarbewapende Romeinse soldaten bij zich droegen. Het bestond uit zware houten planken met daaromheen een ijzeren rand welke voor de strijd vaak nat werd gemaakt. Een getrainde legionair (soldaat) kon het schild zo gebruiken dat geen enkel stukje van zijn lichaam geraakt werd.

 

Het natte houtenschild was in staat de zo gevreesde vurige pijlen van de vijand af te weren. De pijlen werden letterlijk voor het afschieten in pek gedoopt en aangestoken. Wanneer zulke pijlen het schild raakten drongen zij in het natte hout en werden daarbij gedoofd.

 

"Geloof" in deze context is ons absoluut vertrouwen in God, Zijn beloften, Zijn kracht en Zijn plan met ons leven en deze wereld. Hoewel we geworteld zijn in de werkelijkheid van het evangelie van de genade en onze nieuwe status met God (rechtvaardigheid) door Yeshua (het zaligmakende geloof), verwijst het woord geloof wat hier wordt bedoelt naar onze "geloof in de Yeshua die de overwinning geeft over de zonde en de meester van demonische krachten." Daarbij moeten we doordrenkt zijn met God Geest die in ons geloof versterkt en de pijlen van de satan blust.

 

Het doel : om alle brandende pijlen van de boze uit te blussen.

 

Vurige pijlen/raketten zijn listen, verleidingen, leugens, bedrog, en aanvallen die gericht zijn op het volk van God en op ons om ons vertrouwen te vestigen op iets of iemand anders dan God. (d.w.z. godslasterlijke gedachten, haatdragende gedachten, twijfels, brandend verlangen om te zondigen, twijfelachtig motieven, golven van moedeloosheid of depressie) die vaak geworteld zijn in leugens over Gods identiteit of onze nieuwe identiteit in Yeshua.

 

klassieke voorbeelden hiervan kunnen we lezen in Genesis 3 en Mattheüs 4

 

Genesis 3: 1-6

1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

 

Mattheüs 4:1-10

1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. 3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, 6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

 

De klassieke methode: Vermomde twijfels aan God en Zijn Woord of op jezelf en je eigen waardigheid. Deze bieden een aantrekkelijk en direct alternatief die geworteld zijn in hoogmoed, begeerte van de ogen of de lust van het vlees. En deze aantrekkelijke alternatieven zijn vaak vermomd zodat het lijkt dat daarmee God zal worden geëerd.

 

1 Johannes 2: 15-16

15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

 

De pijlen van twijfel en bedrog moeten onmiddellijk worden tegengehouden met het schild van het geloof. (d.w.z. een actieve houding, meteen herkennen wanneer deze aanval op je persoonlijk situatie is afgevuurd). Hoe?

 

1. Vertrouwen op de aard (inborst) van God - God heeft het beste met je voor.

Psalm 84:11, Romeinen 8:32

2. Vertrouwen op Gods Woord en Zijn beloften - Hij zal voorzien en het in mij uitvoeren.

Numeri 23:19, 2 Peter 1: 2-4

3. Vertrouwen op Gods plan op Zijn tijd - Zijn wegen zijn niet altijd het gemakkelijkst, maar zijn altijd het beste.

Jeremia 29:11, Jesaja 55: 8-13

 

 

2. "neem de helm van de zaligheid"

 

uitleg metafoor

Een Romeinse helm bedekte het hele hoofd; niet alleen de bovenkant, maar ook de wangen.

Zo was het gehele hoofd beschermd tegen slagen en klappen. Geestelijk gezien dienen we de helm des heils op te zetten om onze gedachten te beschermen en “onze gedachten veranderen” wanneer ze in verwarring dreigen te raken. We hebben het dus eigenlijk over een helm die ons denken beschermt.

 

Geestelijk gezien kan het soms zijn dat je aan je hoofd gewond raakt. Je laat je soms door satan misleiden tot negatieve of deprimerende gedachten. Of je staat subtiele aanvallen van gedachten van twijfel, zorgen, ontmoediging, zelfmedelijden, angst, depressie en wantrouwen toe.

De helm van de zaligheid is de zekerheid van de verlossing van de zonde en de bescherming van onze geest in de strijd.

 

Dit is niet iets wat jezelf kunt doen, maar iets dat je moet toelaten, God doet dit in je geest (we mogen het ontvangen).

Door ons bewust te zijn van de vernieuwing van je geest door God, kunnen we hier op focussen.

 

Romeinen 12: 2,3

2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

 

De strijd gaat om je geest om je denken!!

 

2 Corinthiërs 10: 4-6

4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.

 

Romeinen 8: 5-8

5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 6 Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. 7 Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

 

Praktisch kun je dit doen door: Het gebed, aanbidding, muziek, lezen van de bijbel, onderwijs, het leren van teksten en het gemeente zijn.

 

Paulus noemt de helm onze hoop op de zaligheid onze zekerheid in Gods verlossing.

1 Thessalonicenzen 5: 8

8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.

 

Gelovigen die hun geest niet vullen met de Schrift, zijn als soldaten die uit gaan om te strijden zonder helm.

 

 

3. "het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord"

 

Uitleg metafoor

Het zwaard is het eerste wapen waarmee we niet alleen aanvallen kunnen afweren, maar waarbij we vijanden kunnen verjagen en vijanden kunnen aanvallen!

 

Met het zwaard van de geest wordt bedoeld het “Woord van God”. En Gods Woord dringt net als een zwaard diep door in alles.

 

het woord dat hier wordt gebruikt is rhema dit betekend het gesproken woord, of de woorden die door de Geest van God aan ons gegeven worden

Hierdoor kunnen we een rechtstreekse strijd met de leugens en misleidingen van de vijand leveren.

 

Hebreeën 4:12

12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

 

Ook in Openbaring 1:16 lezen we dat Johannes een visioen had. Uit de mond van Jezus kwam het Woord van God ofwel een scherp, aan twee kanten snijdend zwaard.

 

Toen Yeshua door satan werd verzocht in de woestijn weerde Hij iedere aanval af met het Woord van God, met een tekst uit de bijbel, zodat de satan uiteindelijk moest vertrekken. Iedere keer werd Hij door de duivel verleidt, maar iedere keer weerde Hij ook de satan van zich af door het Woord van God uit te spreken. Dit was Zijn enige wapen dat Hij tegen hem gebruikte.

 

Yeshua laat ons zien hoe wij het zwaard van de Geest moeten gebruiken.

 

Mattheüs 4: 1-11

1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. 3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, 6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

 

Psalm 119: 105

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 

Samenvatting: Hoe te strijden met de vijand en te overwinnen.

 

1. Voorwaarde is een gezond geestelijk leven.

2. Weet wat je positie in Yeshua is.

3. onderscheiden wanneer demonische invloed van toepassing kan zijn.

4. Proclameer Gods beloften hardop. 1 Johannes 4: 4, 1 Johannes 5: 4-5

5. Ga staan in de autoriteit en de positie die je in Yeshua hebt, hierdoor kun je demonen en demonische krachten/machten bevelen om hun activiteiten te staken en vertrekken.

 

Belangrijke teksten:

Jakobus 4: 1-8

Efeziërs 6: 11-18

1 Johannes 4: 4, 5: 4-5

Openbaring 12: 10-12