Studies

 

Voor mensen die geintreseerd zijn in de bijbelse achtergrond en mijn gedachten hierover, heb ik in het hier een aantal bijbelstudies geplaatst die hier verder op ingaan.

 

Bijbelstudie 1: Zorgdragen voor de aarde.

In het kort: God heeft ons de opdracht gegeven om voor de aarde te zorgen en deze te bewaren en te onderhouden (Genesis 2:15). Maar wij zijn door onze drang naar luxe steeds verder verwijderd en afgezonderd van de door God geschapen natuur en hebben deze voor een groot deel vernietigd. Het wordt tijd dat we weer een paar stappen terug doen en opnieuw leren om in harmonie te met de natuur te leven zoals het bedoelt is.

 

Bijbelstudie 2: De opname van de gemeente?

In het kort: Ik geloof dat het niet lang meer kan duren dat Jezus de Messias terug komt, maar ik geloof niet dat de bijbel leert dat de christenen zullen worden opgenomen/weggenomen om te ontsnappen aan de zogenoemde eindtijd gebeurtenissen. Mijn verwachting is dat we daar doorheen moeten gaan als gelovigen uit de wereld en als we in de bijbel lezen dat we op een bepaald moment niet meer mogen en kunnen handelen en zelfs opgejaagd zullen worden, wil ik daarop voor bereid zijn. mede hierdoor ben ik aan mijn zoektocht begonnen.

 

Bijbelstudie 3: Wat vertellen Gods feesten ons?

In het kort: Ik wil voor de feesten die God heeft ingesteld (zoals we kunnen lezen in Leviticus 23) beschrijven wat deze feesten ons vertellen, waar deze feesten ons aan herinneren, maar ook welke profetische betekenis deze feesten hebben in Gods verlossingsplan. Want zoals we kunnen lezen in de Hebreeënbrief, de wet (Thora) is een voorafschaduwing van al het goede dat nog komen moet.

 

Bijbelstudie 4: Sabbatsjaren en Jubbeljaren.

In het kort: Ik wil in deze studie kijken naar de sabbatsjaren en de jubeljaren zoals die in de bijbel zjn beschreven. Daarbij heb ik een aantal vragen zoals zijn deze jaren belangrijk? , geldt dat ook voor ons?  en wanneer zijn deze jaren dan? Dit met name omdat we heel veel geluiden horen over het jubeljaar in 2016 en dat Yeshua (Jezus) dan mischien terug komt. Deze studie is gebaseerd op een studie van Joseph Dumond (www.sightedmoon.com).

 

Bijbelstudie 5: Verdeeld door de Waarheid of een Eenheid in dwalingen.

In het Kort: Wanneer we in ons geloof geconfronteerd worden met de vraag: Offeren we waarheid op voor eenheid of de eenheid voor de waarheid? Dan is het erg moeilijk voor ons om hier een juiste keuze in te maken, onze gedachten zullen zeggen we moeten in de waarheid blijven, maar ons gevoel zegt we moeten de vrede bewaren en in liefde handelen. In deze studie wil ik een opmaat geven waar in de studies 6 t/m 9 meer zal worden behandeld.

 

BijbelStudie 6: De Bijbelse opdracht tot het toetsen.

In het kort: De bijbel draagt de christenen op om alles te toetsen wat op hun weg komt. Geestelijke boodschappen, wat geleerd wordt, personen en bedieningen, ervaringen en praktijken. Maar hoe doe je dat? hierover hoop ik in deze studie wat handvaten te geven.

 

Bijbelstudie 7: De Bijbelse definitie van Eenheid.

In het Kort: In studie 5  hebben we nagedacht over “Verdeeld door de Waarheid of een eenheid in dwaling”. We hebben toen vooral stil gestaan bij de vraag: Moeten we compromissen sluiten ten aanzien van de waarheid in het belang van eenheid, of moet de waarheid juist de bron zijn van onze eenheid? Deze studie was best confronterend en het leek me dan ook goed om hier vanuit het gezichtspunt van de EENHEID nog een keer op door te gaan. 

 

Bijbelstudie 8: Rechtvaardig leven door Geloof.

In het Kort: ik wil in deze studie nadenken over rechtvaardig leven en gerechtvaardigd worden aan de hand van een aantal vragen  die we ons moeten stellen bij Handelingen 13:38,39, deze vragen zijn: Kon iemand gerechtvaardigd worden door de Wet? Kon iemand vergeving ontvangen voor Yeshua? Was geloof nodig voor het offer van  Yeshua of was het goed genoeg om je aan de wet te houden? 

 

Bijbelstudie 9: De Wet of de Genade?

In het Kort: Veel christenen denken namelijk dat de Thora, waaronder ook het sabbatsgebod, met de komst van Yeshua zijn afgeschaft. Vaak worden dan teksten uit de brieven van Paulus aangehaald om te bewijzen dat de wet na de komst van Yeshua niet meer geldig is. Vandaag wil ik met jullie stilstaan over de vraag waar het om gaat is dat het volgen van Thora of is dat het leven uit genade.

 

Bijbelstudie 10: De verspieders en Jozua.

In het Kort: Bij de reis van ons gezin naar Wit Rusland, Litouwen en Letland heb ik in Siauliai mogen spreken over de 12 verspieders die uit worden gestuurd werden om het land te verkennen. In deze studie gaat het me niet om de wel bekende geschiedenis, maar om de namen van verspieders, een namenlijst zoals we deze wel vaker tegen komen in het oude testament. En ja ik moet toegeven dat ik deze in het verleden ook vaak over heb geslagen omdat het toch niets toevoegt. Maar is dit ook zo? En als dit het geval is waarom staat het dan toch in de bijbel?

 

Bijbelstudie 11: Zondag of Sabbat?

In het Kort: Een aantal jaren geleden heb ik een studie geschreven over de zondag of de sabbat, dit onderwerp zondag of sabbat is nog steeds erg actueel. Er wordt veel over gesproken en gediscussieerd en deze discussies wordt meestal gevoerd vanuit het standpunt van de traditie en het rechtvaardigen van de zondag. In de 2 jaar die vooraf gingen aan het schrijven van die studie heb ik mij verdiept in dit onderwerp en heb voor mijzelf ontdekt dat het antwoord niet moeilijk is, maar dat het wel nodig is dat je je hier voor openstelt. Wat er door mij en anderen wordt beweerd, kan heel waardevol zijn, maar als het de toetsing aan Gods Woord niet kan doorstaan, kunnen we deze beweringen beter naast ons neerleggen. Ik wil jullie dan ook vragen om alles te toetsen zoals ik ook heb uitgelegd in Studie 6.

 

Bijbelstudie 12: Gods feesten de schaduw van...

In het kort: Meestal wordt ervan uitgegaan dat Paulus‟ tegenstanders de oudtestamentische feestdagen, nieuwe maansdagen en sabbatten in ere hielden en dat Paulus daar kritiek op had. Feestdagen, nieuwe maansdagen en sabbatten worden dingen genoemd, „die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is". Maar Paulus had geen kritiek op het houden van deze dagen, maar wel op de invulling van daarvan, zoals die door sektarische groepen werden opgelegd. Paulus hij noemt ze een schaduw van iets wat nog moet komen. Wanneer de sabbat en de feesten nog steeds een schaduw zijn van de toekomstige dingen/gebeurtenissen dan kan Paulus onmogelijk bedoelen dat deze dagen zijn afgeschaft. ik wil met jullie in deze studie kijken naar deze schaduw en ontdekken waar deze schaduwen naar verwijzen.

 

Bijbelstudie 13: Als een dief in de nacht

Wanneer ik met mensen over de najaar feesten spreek dan hoor ik vaak dat mensen Mattheus 24:36 citeren met de woorden “ ja maar niemand weet de dag of het uur dat Yeshua terug komt”. En ik moet inderdaad toegeven dat Yeshua deze woorden uit heeft gesproken maar toch lees ik deze woorden anders dan veel andere mensen. Veel mensen zeggen dat Yeshua elk moment terug kan komen misschien morgen of overmorgen al, maar is dat wat Yeshua hier bedoelt?zal Hij echt terug komen op een moment dat niemand het kan verwachten? Ik wil deze woorden dan ook met jullie onder de loep nemen en kijken wat hier wordt gezegd en wat hier wordt bedoelt.

 

Bijbelstudie 14: Dankbaarheid

In de afgelopen weken hebben we nogal veel tegenslagen gehad, en de normale reactie van mij/ons is dan ook niet er positief mee om te gaan nee we gaan bij de pakken neer zitten en gaan zitten klagen. Nu hoorde ik afgelopen woensdag dat het dankdag was en dat heeft me aan het denken gezet, hoe ga ik om met tegenslagen en hoe wil God dat we omgaan met tegenslagen. Vraagt God ons niet om elkaar te bemoedigen en in alles dankbaar te zijn?

 

Bijbelstudie 15: Bethel huis van God

In de parasha lezing van deze week lezen we dat Jakob moet vertrekken naar Paddan-Aram om daar een vrouw te vinden. Hierbij vielen mij een aantal zaken op wanneer Jacob overnacht op de plaats die hij later Bethel noemt en deze wil ik met jullie uitdiepen.

 

Bijbelstudie 16: De Verlorenschapen van Israel

Op woensdag 13-01-2016 was ik uitgenodigd bij de Christen vrouw in Drachten en daar heb ik deze studie mogen houden. In deze studie gaan we in Gods woord zoeke naar het antwoord op de vraag voor wie Yeshua is gezonden, wie worden bedoelt met de woorden die Yeshua uitspreekt in Mattheus 15:24 waar Hij zegt : "Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israel." In een reis door de geschiedenis van Israel wil ik met jullie ontdekken wie deze verloren schapen zijn en wat dat voor ons betekend.

 

Bijbelstudie 17: Wanneer ben je gered

In de parasha’s van de afgelopen weken hebben we gelezen over de uittocht van Israël waarmee God hen heeft gered uit de slavernij van Egypte. Dit heeft me aan het nadenken gezet over het onderwerp redding en gered zijn. Zeker omdat we ons aan Gods wet willen houden kan dat nogal eens vragen oproepen en conflicten veroorzaken omdat we het volgens veel christenen zelf proberen te verdienen. De vraag is dan ook: Wanneer ben je als gelovige nu eigenlijk gered?

 

Bijbelstudie 18: Urim en Tummim

In de Parasha van deze week lezen we over De zuivere olie voor de kandelaar, over de priesterkleding met de Efod en de borstplaat, de tulband met de goudenplaat op de tulband, hoe de priesters ingewijd moeten worden, de dagelijkse offers en het reukoffer altaar. Alles bij elkaar veel te veel om in een studie te behandelen. Bij het bestuderen van deze hoofdstukken werd mijn aandacht gericht op de Efod met de borsttas en borstplaat, daarom wil ik deze tekst met jullie behandelen.

 

Bijbelstudie 19: Bezaleël en Oholiab

In de Parasha van deze week lezen we onder andere over 2 mannen Bezaleel en Oholiab die door God worden aangewezen om voor Hem de tabernakel de tent van God te maken (Exodus 35:30-35). Niet echt een hele spannende tekst zo op het eerste gezicht dit is zo'n tekst die we vluchtig door lezen. Toch heeft God mij gevraagd om dit te gaan bestuderen en wat Hij me hierin heeft laten zien is zo overweldigend daarom wil ik dit ook graag met jullie delen.

 

Bijbelstudie 20: De reiniging van melaatsheid 

In de lezing van deze week hebben we het een en ander kunnen lezen over de reiniging van de melaatsheid, en wat de priester hier voor moest doen, hierover wil ik dan ook met jullie nadenken.

 

Bijbelstudie 21: bewust avondmaal vieren

Op de avond voorafgaande aan Pesach hebben we het avondmaal gevierd zoals Yeshua dat ingesteld heeft op de avond voor Hij werd opgepakt, veroordeeld en tot slot werd gekruisigd. Maar wat betekend dat nou eigenlijk avondmaal, wat gedenken we wanneer we het brood en de wijn tot ons nemen. In de volgende korte studie wil ik daarover met jullie nadenken.
 

 

Bijbelstudie 22: 4 geboden voor de heidenen

Wanneer ik met mensen spreek over het wel of niet houden van Thora dan gebruik ik vaak Handelingen 15:1-21 en dan met name het laatste vers waarin staat dat Mozes (Thora) wekelijks op de sabbat wordt geleerd in de synagoge ! Vandaag wil ik dit hoofdstuk ook lezen maar dan met name om het andere deel van het antwoord van Jakobus te onderzoeken. Want Jakobus geeft hier expliciet 4 geboden, maar wat zijn dit voor geboden?
 
 

Bijbelstudie 23: Autoriteit

Vandaag wil ik kijken naar de autoriteit die Gods de mens bij de schepping heeft gegeven en wat dit voor ons betekend, hierbij is het ook van belang om te kijken naar de tegen stander van God en te ontdekken hoe hij heerser van de aarde is geworden en wat dit inhoud.
 

Bijbelstudie 23: 70 oudsten en Eldad en Medad

Afgelopen sabbat heb ik mogen spreken in de messiaanse gemeente Rehoboth te Leeuwarden, hier heb ik stil gestaan bij de geschiedenis over de 70 oudsten uit het volk die de Geest die op Mozes was hebben ontvangen, en 2 van hen die bij name worden genoemd ook heb ik daarbij een droom gedeeld die voor mij heel bepalend is. 
 

Bijbelstudie 24: De namen van de aartsvaderen

Naar aanleiding van de doop van een van onze gemeente leden, heeft de dopeling getuigd dat ze op grond van haar geloof wil worden gedoopt. Het geloof in Yeshua die voor ook al haar fouten op zich heeft genomen en in haar plaats is gestorven en is opgestaan. Met het ondergaan is ze aan zichzelf gestorven met Yeshua en daarna is ze met hem opstaan in een nieuw leven een nieuw begin.
Dit is het bijzondere begin van Gods plan met ons, dat we door de dood van Zijn Zoon mogen leven, en wanneer de tijd gekomen is, zal Yeshua terug komen om een koninkrijk op aarde te vestigen, dat is het eind doel daar gaat het om “Het koninkrijk van God!"
Maar waar in de bijbel kunnen lezen we dat God door Zijn Zoon ons zal redden van de eeuwige dood?
Het antwoord op deze vraag zal veel van jullie verbazen.
 
Naar aanleiding van de doop van een van onze gemeente leden, heeft de dopeling getuigd dat ze op grond van haar geloof wil worden gedoopt. Het geloof in Yeshua die voor ook al haar fouten op zich heeft genomen en in haar plaats is gestorven en is opgestaan. Met het ondergaan is ze aan zichzelf gestorven met Yeshua en daarna is ze met hem opstaan in een nieuw leven een nieuw begin.
Dit is het bijzondere begin van Gods plan met ons, dat we door de dood van Zijn Zoon mogen leven, en wanneer de tijd gekomen is, zal Yeshua terug komen om een koninkrijk op aarde te vestigen, dat is het eind doel daar gaat het om “Het koninkrijk van God!"
Maar waar in de bijbel kunnen lezen we dat God door Zijn Zoon ons zal redden van de eeuwige dood?
Het antwoord op deze vraag zal veel van jullie verbazen.

Bijbelstudie 25 - 28: De Onzichtbare oorlog

In deze bijbelstudie serie van 4 lessen hoop ik duidelijk te maken dat we allemaal strijden in een oorlog tegen een onzichtbare vijand, verder hoop ik handvaten te geven hoe we ons in deze strijd kunnen bewapenen en hoe we hierin mogen strijden. 

 

Bijbelstudie 29: De (Weder)Komst van de Messias

Bijna 30 jaar geleden heb ik een droom gehad waarin ik samen met een hele grote groep mensen op een plein stond, tot er plotseling iemand riep „Ja daar is Hij !!!“ we zagen Yeshua komen zweven door de lucht, en ook wij gingen Hem tegemoet in de lucht. Ik was toen zestien jaar oud en deze droom is me altijd bij gebleven. Maar wat ik zo merkwaardig vind aan deze droom is dat we blijkbaar op Hem stonden te wachten, we wisten dat Hij zou komen en stonden op de uikijk. de vraag die ik vandaag dan ook wil behandelen is kunnen we weten wanneer Yeshua terugkomt.

 

Bijbelstudie 30: Is 2023 een sabbatsjaar?

Er zijn nogal veel discussies gaande over de kalender, veel mensen volgen de Hillel II kalender of een afgeleide daarvan en hoewel ik mij had voorgehouden om mij niet in de kalender discussie te mengen, ben ik nu op een punt gekomen dat ik van die beslissing moet terugkeren. Toen ik 4 jaar geleden mijn ontslag nam en met mijn gezin naar Portugal vertrok om hier een Rehabilitatie centrum te beginnen was een ander belangrijk punt voor ons om ons leven voledig in te richten volgens Zijn leefregels. Dit heeft onder andere deze studie als resultaat gehad. Met deze zeer uitgebreide studie hoop ik duidelijk te maken waarom ik geloof dat in het voorjaar van 2023 het vierde sabbatsjaar van de laatste Jubeljaarcyclus begint.