De Onzichtbare oorlog 2:

 

Hoe moet je jezelf voorbereiden op de geestelijke strijd

 

Samenvatting van de vorige studie:

In de vorige studie hebben uitgebreid stil gestaan bij Efeziërs 6: 10-12 en zijn we uitgekomen bij de 5 Fundamentele Waarheden over Geestelijke oorlogsvoering waar we ons bewust van moeten zijn:

1.              Er is een onzichtbare wereld, deze wereld is net zo echt als de zichtbare wereld.

2.              Wij zijn betrokken bij een Onzichtbare oorlog, een Kosmisch conflict die betrekking heeft op de eeuwigheid.

3.              Onze Tegenstander is machtig en zijn doel is om ons te vernietigen en om YHWH en Yeshua in diskrediet te brengen.

4.              We moeten erkennen dat onze tegenstander ontzettend sterk is, maar we hoeven niet bang voor hem te zijn, we moeten ons bewust zijn van zijn Methoden zijn manier van werken, maar het moet ons niet in beslag nemen.

5.              Als gelovigen in Yeshua, weten we dat we niet vechten "voor" de overwinning, maar we vechten "Vanuit " de overwinning. In de macht/ kracht van Yeshua zijn we onoverwinnelijk!

 

Daarnaast hebben we ons verdiept in wie de tegenstander is en wat tactiek is.

 

In deze studie wil ik dan ook verder gaan en kijken hoe we ons moeten voorbereiden op deze geestelijke oorlog.

 

Inleiding:

Wanneer een oorlog is gewonnen, zie je vaak nog kleine groeperingen die doorvechten en zo veel mogelijk schade proberen aan te richten. De overwinning is wel behaald, maar gevechten worden voortgezet en levens gaan verloren, de kogels zijn echt.

 

Deze manier van strijden wordt ook wel Guerrilla oorlogsvoering genoemd.

 

Volgens wikipedia:

Guerrilla is een term uit de krijgswetenschap en heeft betrekking op een gewapend conflict waarbij ongeregelde strijders een reguliere krijgsmacht trachten te ontregelen en uit te putten, terwijl vanwege het verschil in vuurkracht een rechtstreekse confrontatie door die strijders zo veel mogelijk wordt vermeden. De term guerrilla wordt ook wel gebezigd om de organisatie aan te duiden die de guerrillaoorlog voert.

 

Dit principe geldt ook voor de geestelijk strijd:

 

1. Satan werd verslagen door Yeshua door zijn dood en opstanding.

2. De straf is betaald voor alle mensen van alle tijden.

3. De macht van de zonde is gebroken.

4. Maar satan en zijn gevallen engelen (demonen) voeren nog een guerrillaoorlog om mensen te ontmoedigen, te bedriegen, te verdelen, Gods volk te vernietigen en zo Gods plan tegen proberen te houden.

5. Wij hebben de opdracht gekregen om ons hier tegen te wapenen door ons uit te rusten met zijn wapenuitrusting en om ons voor te bereiden in de kracht van de YHWH en in de sterkte Zijner macht om de listen van de vijand te kunnen weerstaan, zijn veelzijdige aanvallen af te weren, en de satan en zijn demonen te verslaan in de diverse veldslagen die hij uitlokt.

Efeziërs 6: 10-12

 

Hoe doen we dit?

Het Antwoord kunnen we in 4 onderdelen uitsplitsen die ons tot een geestelijke overwinning Leiden:

 

1. We moeten ons bewust zijn van de onzichtbare oorlog, en wie onze tegenstander is.

2. We moeten leren om Gods bescherming toe te passen in het dagelijkse leven en deze ons eigen maken.

3. We moeten leren om de vijand met God's wapens te bestrijden.

4. We moeten in de vrijheid van Gods verlossing gaan staan wanneer we geestelijk aangevallen worden.

 

Hoe kun je jezelf voor bereiden op de aanvallen van satan?

 

Efeziërs 6: 13-15

13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

 

Onze aanvoerder Yeshua geeft ons de dringende opdracht om onze geestelijke wapenrusting op te nemen en aan te trekken.

 

Waarom?

De reden hiervoor is volledig voorbereid te zijn en klaar te staan zodat we weerstand kunnen bieden en stand te kunnen houden wanneer de moeilijke "donkere tijd" komt als de vijand de aanval inzet.

 

Efeziërs 6: 14a

Na het opnemen van onze wapenrusting als voorbereiding op de strijd, wordt ons het bevel gegeven om bewust en standvastig weerstand te bieden om onbevreesd tegen de aanvallen van de vijand in te gaan als hij ons probeert te bedriegen, te beschuldigen en te ontmoedigen.

 

 

Efeziërs 6: 14b-15

De wapenuitrusting van een Romeinse soldaat (die hem in de strijd beschermde) wordt hier gebruikt als een metafoor om een beeld te geven van de specifieke onderdelen van de geestelijke wapenrusting die moet worden "opgenomen" door ons als gelovigen. Waardoor we onbevreesd de aanvallen van de satan kunnen weerstaan.

 

De eerste 3 onderdelen van deze wapenrusting moeten we aantrekken, om ze te kunnen benutten in ons dagelijkse doen en laten.

 

1. "uw middel omgord met de waarheid"

 

Uitleg metafoor

Romeinse soldaten droegen vroeger een tuniek. Om deze tuniek bijeen te houden en ervoor te zorgen dat ze zich vrij konden bewegen, droegen ze over dit kledingstuk een gordel die de tuniek stevig bij elkaar hield. Aan de gordel konden de ander onderdelen van de wapen rusting worden vastgemaakt (borstharnas) en opgehangen (zwaard). Deze gordel werd stevig rond het middel / lendenen gebonden. Op deze wijze werd de soldaat niet in zijn bewegingen gehinderd.

 

"Waarheid" = openhartigheid, oprechtheid, waarachtigheid, eerlijkheid die gebaseerd is op de werkelijkheid en de waarheid van Gods Woord. Het verwijst hier naar de persoonlijke praktische toepassing van openheid en eerlijkheid in alle dingen met God en mensen.

 

In het Oude Testament (Jesaja 11:5) lezen we over de gordel: “Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen”.

 

De eerste aanval van Satan op de mensheid was bedrog, waarna de mens zich verborg voor God, ontkent wat er is gebeurt, en de schuld afschuift.

 

Paulus spreekt hier over “de gordel van de waarheid”. Hiermee zegt hij dat wij open, eerlijk en oprecht dienen te zijn tegen anderen. We moeten transparant zijn, zonder geheimen; kortom: we moeten ECHT zijn! De woorden die we uitspreken naar anderen moeten oprecht en zonder leugens zijn (zowel grote als kleine leugens!). We moeten menen wat we zeggen en ons niet vromer voordoen dan we zijn! Religieuze onechtheid staat een echte relatie met God in de weg en geeft ruimte aan de satan!

 

De eerste aanval van Satan op de mensheid was bedrog, waarna de mens zich verborg voor God, ontkent wat er is gebeurt, en de schuld afschuift.

 

Ook betekent het dat we de hele waarheid in ons moeten opnemen door ons te verdiepen in zijn woord. Dit alles helpt ons om onderscheid te kunnen maken tussen de waarheid en de leugens van de satan. Want vergeet niet dat “satan de leugenaar is van den beginne en de vader der leugen (Johannes 8:44)”.

 

Vergeet niet dat er maar één Waarheid is in het leven en dat is Yeshua de Mesias! Hij is de Weg, de Waarheid èn het Leven!

 

Psalm 139: 23-24

23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.

24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

 

 

2. "bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid"

 

Uitleg metafoor

Het borstharnas van de Romeinse sodaat is gemaakt van brons en biedt bescherming aan het hart: het belangrijkste orgaan van het menselijk lichaam! Bovendien biedt het bescherming aan andere vitale organen in het lichaam. Salomo zegt in Spreuken 4:23 over het hart: "behoud uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens."

 

"Gerechtigheid" = Oprechtheid, juist leven, integriteit in iemands levensstijl en karakter. het conformeren(gelijktrekken) van onze wil met de wil van YHWH.

 

God ziet wat er in je hart aanwezig is en Hij toets je hart. Wat in je hart is, zal uiteindelijk je leven bepalen. Het is dus erg belangrijk dat we ons hart beschermen (bewaren) voor alle soorten van kwaad en dat we onderzoeken of er negatieve dingen in ons hart aanwezig zijn. Alle negatieve krachten die ons hart en leven kunnen beïnvloeden en ons van een volmaakte relatie met God afhouden moeten we (laten) verwijderen, denk aan wrok, bitterheid, vergevingsgezindheid, wanhoop en ontmoediging.

 

Als we dan gezondigd hebben, dan mogen wij ons direct wenden tot Yeshua en ons laten reinigen door Zijn kostbare bloed.

 

1 Johannes 1:9

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."

 

Paulus beschrijft het borstharnas als een harnas van geloof en liefde en als pantser van gerechtigheid. Van onszelf zijn we niet rechtvaardig, maar door ons geloof en onze liefde voor Yeshua zijn we voor God in Hem rechtvaardig. Zolang we een pantser dragen dat alleen bestaat uit onze eigen gerechtigheid dan zal de duivel veel zwakke plekken kunnen vinden en kan hij eenvoudig ons hart raken en beschadigen.

 

Satans aanvallen houden niet op bij list en bedrog, maar worden voorgezet in beschuldigingen (resulterend in schuld en veroordeling) van de gelovige. Wanneer wij opzettelijk Gods wil aan de kant zetten (zonde), stellen we ons open voor demonische invloed in ons leven.

 

Jakobus 4:17

Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.

 

 

3. "de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede"

 

Uitleg metafoor

De Romeinse soldaten droegen sterke, zware sandalen met riemen om ze vast te maken. Met leren veters werden ze meestal tot halverwege de kuit vastgebonden. Door deze stevige sandalen kon de soldaat lange afstanden te voet afleggen in een hoog tempo.

 

"bereidheid" = Bereid zijn om Gods wil te doen maar ook bereid zijn om het evangelie van het koninkrijk, dat vrede tussen mensen en God tot stand brengt te delen.

 

De geestelijke betekenis van de schoenen van bereidvaardigheid van het evangelie betekent eigenlijk dat we klaar moeten staan en bereid moeten zijn om te gaan waar God ons heen stuurt om het goede nieuws van Zijn koninkrijk te verkondigen. Het betekent ook dat we voorbereid moeten zijn op dergelijke gesprekken en anderen helder te woord moeten kunnen staan als ze met vragen bij je komen.

 

Om “klaar te staan” moet je het Woord van God wel zelf kennen, zodat je weet waar je over praat. Het kan dan handig zijn om teksten uit de Bijbel te kennen en uit je hoofd te leren. Op die manier ben je beter in staat om het evangelie, de blijde boodschap van Gods koninkrijk helder, logisch en duidelijk uit te leggen.

 

Soms moeten we om mensen te bereiken met dit goede nieuws een lange en moeilijke weg afleggen. De ene keer in de geestelijke betekenis de andere keer is het een letterlijke betekenis, maar met de stevige schoenen van de bereidheid kun je goed in actie komen, precies op het moment en op de plek waar God je brengt! Wel moet je bereid zijn om God je de weg te laten wijzen en je te laten leiden.

 

 

- Satan gebruikt niet alleen bedrog en schuldgevoelens om de gelovigen te neutraliseren, maar hij is ook zeer gespecialiseerd in het zaaien van twijfel over Gods goedheid en de wijze waarop wij deel mogen hebben aan het Evangelie.

 

Aanvallen op de genade?

 

2 Korintiërs 11: 3-4

3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. 4 Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.

 

Toepassing:

 

1. Het kennen en begrijpen van de inhoud van het Evangelie is van levens belang.

1 Korinthiërs 15: 1-5; Efeziërs 2: 1-9

2. Ken de basis voor eeuwige zekerheid en de zekerheid van de redding die je hebt ontvangen.

veiligheid - Romeinen 8: 38-39; Efeziërs 1: 13-14. Zekerheid - 1 Johannes 5: 11-13

3. Het geloof is gebaseerd op feiten, niet op gevoelens.

4. Het delen van je geloof is een van de meest krachtige manieren om je eigen persoonlijke geloof op te bouwen. Vaak is "Een goede aanval de beste verdediging"

 

conclusie:

 

God heeft Satan en zijn plannen verslagen. Hij heeft ons van de straf en de macht van de zonde verlost en uiteindelijk zal Hij ons verlossen van uit de Zondige wereld. In de tussentijd zijn we ook al is de oorlog al gewonnen betrokken bij guerrillaoorlog met demonische krachten.

 

Als gelovigen, zijn we van het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk van het licht gebracht, met alle rechten, privileges, en de positie die het zijn van een kind van God met zich meebrengt.

 

De geestelijke strijd die we voeren legt de verantwoordelijkheid bij ons zelf neer dat we de bescherming die God ons heeft gegeven op nemen, aantrekken en gebruiken. Wij moeten en kunnen weerstand bieden bij elke poging van de vijand om ons te bedriegen, te beschuldigen en twijfel te zaaien.

 

1. Eerlijk zijn naar God, naar onszelf en naar anderen is een voorwaarde om de geestelijke strijd aan te kunnen gaan.

2. De waarheid die God geeft over Zijn wil voor ons leven accepteren en beantwoorden - een rechtvaardig leven.

3. Een duidelijk begrip van "het evangelie van genade en zijn koninkrijk" en dit in eenvoudige bewoordingen delen met onze mede mens.

 

In de meeste gevallen zal de geestelijke strijd niet verder gaan dan het uitleven van onze positie in Yeshua door ons geloof. De praktische toepassing van de metafoor van de geestelijke wapenrusting beschermt ons tegen satans voortdurende pogingen om onze relatie met Yeshua te verbreken en als gevolg daarvan, steeds minder tegenstand te krijgen bij elke aanval.

 

Er zijn echter momenten wanneer we verder moeten gaan dan standvastig ons geloof uitoefenen. In die gevallen moeten we het gevecht aangaan. Hoe we dat doe leren we in Efeziërs 6:16-20