De Onzichtbare oorlog 1: 

 

Wat is de onzichtbare oorlog?

 

Efeziërs 6: 10-12

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 

13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat und kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, 20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

 

In dit gedeelte van Efeziërs 6 krijgen we 2 opdrachten:

 

1. In Efeziërs 6:10 krijgen we een algemeen opdracht en deze opdracht "We moeten ons voortdurend laten versterkt met de kracht/macht die YHWH voor ons beschikbaar heeft gemaakt nadat wij tot geloof zijn gekomen”, dit is dezelfde kracht/macht waardoor Yeshua uit de dood is opgewekt, het is de kracht/macht die in ons woont.

 

2. Vervolgens lezen we in vers 11 de tweede opdracht die specifieker is en ons laat zien "Hoe" we dit kunnen doen. Dit doen we door voortdurend Gods Geestelijke bescherming op te nemen en aan te trekken. Waarom moeten we dit doen? Het uitdrukkelijke doel hiervan is dat we vast blijven houden aan de positie die we in Yeshua hebben ontvangen, wanneer we door de satan worden aangevallen om ons geloof te ondermijnen, om ons te vernietigen en om ons tegen te houden om bezig te zijn met het Koninkrijk van God.

 

De reden Dat YHWH ons deze opdrachten geeft kunnen we vervolgens lezen in vers 12 - Het is omdat onze strijd (strijd, worsteling op leven en dood) niet tegen fysieke tegenstanders is (mensen, omstandigheden, organisaties), maar tegen demonische machten en krachten die onder leiding staan van de satan, het is een strijd in de geestelijke wereld die heel nauw verbonden is met onze fysieke gesteldheid.

 

 

 

Fundamentele Waarheden:

Er zijn vijf fundamentele waarheden over Geestelijke oorlogsvoering waar we ons bewust van moeten zijn:

 

1. Er is een onzichtbare wereld, deze wereld is net zo echt als de zichtbare wereld.

Efeziërs 6:12

 

Als voorbeeld hiervoor heb ik 2 Schriftgedeeltes uit het Oude en Nieuwe Testament om te laten zien dat dit niet nieuw is:

 

2 Koningen 6: 15-19

15 De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? 16 Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. 17 En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. 18 Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de HEERE en zei: Sla dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. 19 Toen zei Elisa tegen hen: Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria.

 

2 Korintiërs 10: 3-5

3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

 

 

 

2. Wij zijn betrokken bij een Onzichtbare oorlog, een Kosmisch conflict die betrekking heeft op de eeuwigheid.

Efeziërs 6:12

 

2 Korintiërs 10: 3-5

3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

 

2 Korinthiërs 4: 4

4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

 

 

 

3. Onze Tegenstander is machtig en zijn doel is om ons te vernietigen en om YHWH en Yeshua in diskrediet te brengen.

Efeziërs 6:12

 

1 Peter 5: 8

8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

 

Judas 1:9

9 Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!

 

Zelfs de machtige aartsengel Michaël durfde de satan niet in zijn eigen naam te bestraffen maar doet dit ook uit naam van YHWH.

 

Het is goed om nu een uitstapje te doen om te kijken wie of wat onze tegenstander is:

 

Is de satan Echt?

Gezag van de Bijbel                                                                       Genesis 3: 1; 1 Kronieken 21: 1; Openbaring 12: 9

Getuigenis van Christus 25 Referenties,                                           Matthew 4

Realiteit van Demonen - Hij is hun "prins."                                       Lukas 11:15

 

Wie is satan?

Een geschapen geest                                                                    Kolossenzen 1:16, Job 1: 3

Een engel                                                                                    Mattheüs 25:41, Openbaring 12: 7

Een cherub                                                                                   Ezechiël 28:14

Hoogste van alle geschapen wezens                                               Ezechiël 28:14, Judas 9

 

Wat is zijn oorsprong?

Volmaakt geschapen                                                                      Ezechiël 28:12 -13

Had hemelse landgoed                                                                   Judas 6

Hoeder van Gods heerlijkheid                                                         Ezechiël 28

Gelegenheid van zijn zonde = kracht en schoonheid                         Ezechiël 28

Aard van zijn zonde = trots                                                           1 Timotheüs 3: 6, Jesaja 14:13

Oorzaak van zijn zonde = persoonlijke vrije keuze                            Habakuk 1:13, Jakobus 1:13

 

 

 

4. We moeten erkennen dat onze tegenstander ontzettend sterk is, maar we hoeven niet bang voor hem te zijn, we moeten ons bewust zijn van zijn methoden zijn manier van werken, maar het moet ons niet in beslag nemen.

Efeziërs 6:11

 

2 Korintiërs 2:10-11

10 Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook; want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. 11 Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

 

Paulus vergeeft een broeder, omdat de gemeente van Korinthe hem heeft vergeven . . . "Zodat er geen gebruik kan worden gemaakt van hem door de satan; want wij zijn niet onwetend van zijn plannen."

 

De belangrijkste vraag is dan ook :

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet onwetend zijn van zijn listige plannen?

 

De Namen waar de tegenstander mee wordt genoemd laten ook al een groot deel van zijn tactiek zien

 

Satan (tegenstander)

 

De betekenis in van deze tekens in het Paleo-hebreeuw geeft een bijzondere kijk op de satan.

Sjin: Tanden en alles verterend vuur = Vernietiging (negatief) of Het vuur van God (Positief)

Tet: Een slang in een mand = omringen (als een hek), beschermen of afschermen

Nun: leven = zaadje of plantje dat leven voortbrengt

 
 

Dit kunnen we lezen als:

Het alles verterende vuur wil je van het waren leven afschermen

Hij zet zijn tanden in je omringt je en schermt je af van het leven, hij wil niet dat je leeft.

 

Verder worden de volgende namen gebruikt:

 

Duivel (lasteraar)                                                         1 Peter 5

Lucifer (zoon van de ochtend)

Beëlzebub                                                                       Mattheüs 12:24

Belial                                                                                     2 Korintiërs 6:15

Boze                                                                                     1 Johannes 5:19

Verleider                                                                       1 Tessalonicenzen 3: 5

Prins van deze wereld                                                         Johannes 12:31

Aanklager van de broeders                                          Openbaring 12:10

 

Voorstellingen zijn onder andere:

Serpent                                                                       Genesis 3

De draak van weleer                                                         Openbaring 12: 3

Engel van Licht                                                                       2 Korintiërs 11:14

 

de satan valt de gemeente aan door. . .

Twijfel te zaaien                                                        Genesis 3: 1-2

Leugens                                                                      Genesis 3: 1-2

Valse filosofieën                                                         Kolossenzen 2: 8

Valse godsdiensten                                                         1 Korintiërs 10:19

Valse dienaren                                                                       2 Korintiërs 11: 14-15

Valse leer                                                                       1 Johannes 2:18

Valse discipelen                                                         Matteüs 13

Valse zeden                                                                       2 Thessalonicenzen 2: 7

 

de satan valt Gods volk aan door. . .

Regisseren overheden                                                         Daniel 10:13

Bedriegende mannen                                                         2 Korintiërs 4: 4

Het vernietigen van het leven                                           Hebreeën 02:14

Vervolging de heiligen                                                         Openbaring 02:10

Het voorkomen van de dienst                                           1 Tessalonicenzen 2:18

Bevorderen scheuringen                                           2 Korintiërs 2:10, 11

zaaien van twijfel                                                         Genesis 3: 1-2

 

Hij provoseert ons door te ons te laten zondigen:

Woede                                                                                     Efeziërs 4: 26-27

Trots                                                                                     1 Timotheüs 3: 6

zorgen                                                                                     Mattheüs 13:22

Zelfredzaamheid                                                         1 Kronieken 21: 1

Ontmoediging                                                                       1 Peter 5: 6-8

Wereldsgezindheid                                                         1 Johannes 2:16

Liegen                                                                                     Handelingen 5: 3

Immoraliteit                                                                       1 Korintiërs 5: 1-2

Sekten en culten                                                         1 Timotheüs 4: 1

 

Satans macht is beperkt:

Hij is gemaakt, dus niet alwetend of oneindig              Ezechiël 28:12-19

Hij kan worden weerstaan door de gelovigen               Jakobus 4: 7

God legt beperkingen aan hem op                             Job 01:12

 

Wijsheid en een gezonde balans zijn cruciaal in onze beoordeling van de geestelijke tegenstander. Te veel of te weinig waarde toekennen aan de realiteit van demonische activiteit is een van de grootste fouten die we kunnen maken.

 

 

 

5. Als gelovigen in Yeshua, moeten we niet vechten "voor" de overwinning, maar we vechten "Vanuit" de overwinning. In de macht/ kracht van Yeshua zijn we onoverwinnelijk!

Efeziërs 6:10

 

Beloften van God met betrekking tot de overwinning op Satan

 

1 Johannes 4:4

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

 

1 Johannes 5:1-5

1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.2 Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

 

Openbaring 12:11

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

 

Jakobus 4:7

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

 

Samenvatting:

 

1. Satan is een verslagen vijand.                                                         Johannes 12:31

2. Yeshua heeft het werk van de satan vernietigd.                             Kolossenzen 2: 14-15

3. Wij zijn overwinnaars in Yeshua de Messias.                             1 Korintiërs 15: 55-58

4. We hebben de macht/kracht en de middelen om               1 Johannes 4: 4

weerstand te bieden tegen de aanvallen van satan

en zijn demonen.

5. Wij moeten leren hoe we de "volledige wapenrusting               Efeziërs 6: 13-17

van God" aan kunnen trekken zodat we dagelijks de

overwinning kunnen ervaren die ons is toegezegd en

we al bezitten.