Tempel in de eindtijd

 12-12-2015 door Kor Kalsbeek
 

De vorige keer heb ik met jullie gekeken naar Bethel en dat dit de plek is die God op het oog heeft, de plek die door God wordt gezien of is gekend. Toen heb ik ook gezegd dat ik verder wil kijken naar waar deze locatie is... met in het achterhoofd de vraag is het huidige tempelplein met daarop de rotskoepel wel de plek die God heeft aangewezen.

 

Dit onderwerp en deze vraag wil ik graag wat voor uit schuiven, en hoop ik over een poosje met jullie te bekijken. Maar dat betekend niet dat we niet over de tempel zullen nadenken.

 

Vandaag is een hele bijzondere dag we kunnen namelijk 3 feesten vieren, Het is Sabbat, het is vandaag nieuwe maan en we zitten midden in het Chanoeka feest voor degenen die dit vieren.

 

De vraag die ik wil stellen is dan ook wat hebben deze 3 feesten met elkaar te maken, en wat kunnen  we hier van leren?

 

Sabbat

Zoals we een poosje geleden hebben gezien verwijst de wekelijkse sabbat naar het 1000 jarige vrederijk en daarbij naar Gods plan met de wereld. We kijken dan ook elke week vooruit naar de voltooiing van Gods reddingsplan met de wereld.

 

 

Nieuwe maan

Waarom is het belangrijk om bij de nieuwe maan stil te staan?

 

Psalm 104:19 verteld ons:

19 Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden (moadim)

 

en dit lezen we lezen we ook al in Genesis 1:14:

14 En God zei:  Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden (moadim) en van dagen en jaren!

 

Als we de nieuwe maan niet opmerken is het onmogelijk om Gods kalender te begrijpen en na te leven.

 

Kolossenzen 2:16-17

16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van  een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 17 Deze zaken zijn  een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

 

Hier worden de sabbat, Gods jaarlijkse feesten en de nieuwemaan in een adem genoemd als schaduwen van toekomstige dingen.

 

Jesaja verbind de sabbat en de nieuwe maansdagen met elkaar en koppelt deze vervolgens aan Gods koninkrijk (wat nog in de toekomst ligt) in hoofdstuk 66

 

Jesaja 66:22-23:

22 Want zoals de  nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

 

Dit is een prachtige belofte ieder mens zal de sabbat en de nieuwe maansdagen in acht nemen wanneer God alles hersteld heeft.

 

Chanoeka

Hoe kunnen we Chanoeka hier bij brengen?

Ook al is het niet een van de feesten die God heeft vastgesteld in de Thora, toch kunnen we ook een parallel zien met Chanoeka. Chanoeka betekend Inwijding en verwijst naar de inwijding van de Tempel nadat deze gereinigd en hersteld was door Juda de makkabeeër. Hierover kunnen we niets lezen in onze bijbel alleen dat Yeshua in de Tempel was tijdens het feest van de inwijding (Johannes 10). Maar we kunnen wel stellen dat het een feest van herstel is, zoals ook de maan bij nieuwe maan wordt hersteld en zoals God ook alles zal herstellen op Zijn tijd volgens zijn vastgestelde tijden.

 

Deze geschiedenis is beschreven in de apocriefe boeken van de makkabeeën.

 

Gods Tempel in de Eindtijd.

Zoals ik al aangaf hebben we de vorige keer stil gestaan bij Bethel het Huis van God, en als we denken aan de eindtijd dan verwachten we dat de tempel en de tempeldienst hersteld zal worden. En dat deze vervolgens door de antichrist zal worden ontheiligd.

 

2 Thessalonicenzen 2:3-4

3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,  tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

 

Wat opvalt in de grondtekst is dat het woord dat hier wordt gebruikt voor tempel niet gelijk is aan andere teksten die over de tempel gaan. zoals Mattheus 21:12 en 24:1

 

Mattheus 21:12

12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten.

 

Mattheus 24:1

1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.

 

In deze 2 teksten word het woord "Hieron" gebruikt en in 2 thessalonicenzen lezen we "Naon" wat meer refereert naar een tijdelijk heiligdom. Dit woord komen we ook tegen in Openbaring 15

 

Openbaring 15:5

5 En daarna zag ik, en zie,  de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend.

 

hier word een relatie gelegd naar de tent van de getuigenis. Dit is het voorbeeld wat aan Mozes is getoond en welke hij moest na maken en die we kennen als de tabernakel.

 

Hebreeën 8:5

5 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving  bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.

 

Dit zelfde woord "Naon" komen we ook tegen in 1 Korintiers 3:

 

1 Korintiers 3:16-17

16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

 

In deze tekst worden we tot 3 maal toe een tempel (Naon) genoemd, we worden niet vergeleken met een tempel van Steen (Hieron) maar wij zijn een mobiele tempel (Naon) ook wel de geestelijke tempel genoemd.

 

Kan het zijn dat het heiligdom dat door de antichrist wordt ontheiligd niet een tempel van steen is maar een tabernakel?

 

Met name door de tekst uit 1 Korintiers 3 denken sommige mensen dat de antichrist in de harten van de gelovigen zal plaatsnemen omdat wij (de gelovigen) nu de tempel zijn.

Ik geloof niet dat dit een juiste visie is omdat er in 2 Thessalonicenzen 2:3 eerst een waarschuwing wordt gegeven dat we ons niet moeten laten misleiden.

 

Maar zou de antichrist kunnen zetelen in ons hart? Als we hem in staat stelde om zoiets te doen, zou

we nog steeds worden beschouwd als de tempel van de God?

 

Als we de antichrist deze ruimte in ons hart en ons denken zouden geven dan zijn we vanaf dat moment geen tempel meer van God. Dat lijkt gewoon niet te kloppen.

 

Ik geloof dat het dat Paulus ons vertelt dat de Antichrist zal gaan zitten op de heilige plaats, die in de tijd die nog moet komen, zal gaan zitten op de troon. En het zou mij niets verbazen dat dit God's tabernakel is.

 

En deze gedachte wordt versterkt door wat we kunnen lezen in 2 makkabeeën 2

 

2 makkabeeën 2:1-8

1 In de boeken staat niet alleen dat de profeet Jeremia de ballingen beval om iets van het vuur mee te nemen, zoals reeds is gezegd, 2 maar ook dat hij hun de leer gaf en hun daarbij op het hart drukte, de geboden van de Heer niet te vergeten en zich niet te laten misleiden door de fraai versierde gouden en zilveren beelden die ze zouden zien. 3 Naast andere vermaningen drong hij erop aan de leer niet uit hun hart te bannen. 4 Verder staat er in hetzelfde geschrift dat de profeet, gehoorzaam aan een goddelijke ingeving, de verbondstent en de ark liet halen en achter hem aan liet dragen, terwijl hij de berg* beklom die Mozes bestegen had om het erfdeel van God te aanschouwen. 5 Daar aangekomen vond Jeremia een rotsspelonk; daarin plaatste hij de tent, de ark en het reukofferaltaar en hij sloot de toegang af. 6 Toen enkele van zijn metgezellen er weer heen gingen om de weg te markeren, konden ze de plaats niet meer vinden. 7 Jeremia hoorde van hun poging en maakte hun verwijten. Hij zei: ‘Die plaats moet onbekend blijven, totdat God zijn volk weer samenbrengt en het zijn barmhartigheid toont. 8 Dan zal de Heer dat alles weer tevoorschijn brengen; dan zal de glorie van de Heer in een wolk verschijnen, zoals dat gebeurd is in de tijd van Mozes en ook in die van Salomo, toen hij bad dat de tempel op grootse wijze geheiligd zou worden.’

 

Hier lezen we dat Jeremia de opdracht van God heeft gekregen om de Tabernakel, de ark en het reukofferaltaar te verbergen. En dat deze plek niet gemarkeerd mocht worden. Want Gods zal dit weer tevoorschijn brengen wanneer Gods volk weer samen gebracht is, en zal God’s wolk op grootse wijze deze weer vullen met zijn heerlijkheid.