De (weder)komst van de Messias

door Kor Kalsbeek 29-08-2022

 

Bijna 30 jaar geleden heb ik een droom gehad waarin ik samen met een hele grote groep mensen op een plein stond, tot er plotseling iemand riep „Ja daar is Hij !!!“ we zagen Yeshua komen zweven door de lucht, en ook wij gingen Hem tegemoet in de lucht.

 

Ik was toen zestien jaar oud en deze droom is me altijd bij gebleven.

Maar wat ik zo merkwaardig vind aan deze droom is dat we blijkbaar op Hem stonden te wachten, we wisten dat Hij zou komen en stonden op de uitkijk. De vraag die ik vandaag dan ook wil behandelen in deze studie is kunnen we weten wanneer Yeshua terugkomt.

 

Velen hebben geprobeerd berekeningen te maken en hebben eindeloze theorieën gehad, maar wie heeft gelijk?

Hoe kunnen we er ooit achter komen wanneer Hij zal terugkeren? In 1 Thessalonicenzen 5:1-28 staat iets dat altijd tegen me heeft gezegd dat we zouden kunnen weten wanneer Yeshua terugkomt en dit wil ik vandaag met jullie bekijken

.

Thessalonicenzen 5:1-5

1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. 5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

 

Wij die volgelingen van Jahweh zijn, moeten dit begrijpen. We zijn niet in de duisternis zoals de rest van de wereld is. We moeten klaar staan ​​om niet verrast te worden alsof een dief ons beslopen had.

 

In mijn studies door de jaren heen heb ik de Jubeljaren en Sabbatsjaren bestudeerd. ik studeerde de Feesten en wat ze vroeger betekenden en wat ze vandaag betekenen en wat ze betekenen in de toekomst. Ik bestudeer ze nog steeds voor een nog diepere betekenis. Ik kijk naar de offers en de rituelen die de priester uitvoerde. Ik heb veel geleerd , Nu ik al deze dingen ben gaan begrijpen komt Ezechiël 33:1-9 in me op.

 

Ezechiël 33: 1 – 9

4 als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. 5 Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. 6 Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter. 7 En u, mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit Mijn mond horen en u moet hen namens Mij waarschuwen. 8 Als Ik tegen de goddeloze zeg: Goddeloze, u zult zeker sterven, en u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 9 Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt om hem daarvan te bekeren en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal híj in zijn ongerechtigheid sterven, maar ú hebt uw leven gered.

 

Laat me nu meteen zeggen dat ik het mis kan hebben. Maar wat als ik gelijk heb en ik zeg niets? Wat als nadat velen sterven, het aan mij was om te spreken en ik deed het niet. Wee mij!

Dus ik zal nu mijn stem laten horen en de spot riskeren die ik kan/zal ontvangen van mijn broeders en van anderen. Misschien zorgt dit schrijven ervoor dat sommigen zich klaarmaken en anderen beginnen om de Schriften te bestuderen, te onderzoeken en te leren. En misschien zullen anderen me uitlachen en doorgaan alsof er niets gezegd is. 

 

Waarschijnlijk zijn er nu al een aantal die Mattheüs 24 citeren. Maar lees dat eens aandachtig.

 

Mattheüs 24:32-51

32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

 

36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. 37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. 43 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. 45 Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? 46 Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. 47 Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.48 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, 49 en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, 50 dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; 51 en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

 

In deze passage zegt onze Messias een aantal dingen, maar de meeste mensen stoppen bij „Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.“ Ze lezen niet of ze begrijpen niet wat er wordt gezegd als Hij zegt: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal" . Dus nu wordt ons verteld om te waken. wij die Zijn schapen zijn kennen het uur niet. Maar kennen we de Dag? En waarom kunnen we het uur niet weten?

 

Hij zegt vervolgens tegen ons over de dief in de nacht, dat „hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.“

 

En weer krijgen we te horen dat op een uur dat we het niet verwachten. En nogmaals, Hij zegt niet dat we de dag niet zullen weten. Maar over de slechte dienaar zegt Hij: „dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet;“

 

Hij zegt dat de slechte dienaar de dag of het uur niet zal weten.

Maar Waarom?

 

Ik heb Paulus al geciteerd in 1 Thessalonicenzen 5:1 „Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.“

 

Waarom hoefde Paulus dat niet? Waarom hoefde Paulus niet te schrijven over de tijden en gelegenheden? Waar praat hij over? Paulus heeft het over de heilige dagen die ze op de juiste tijden hielden. Ze hielden de heilige dagen, de Moadim, op de juiste manier en op de juiste tijden.

 

Wat betekent dit voor ons?

 

De Heilige Dagen zijn schaduwbeelden van goede dingen die moeten komen.

Kolossenzen 2:16-17

16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

 

Hebreeeën 8: 4-5

4 Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren. 5 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.

 

Hebreeeën 10:1-4

1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. 2 Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. 3 Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.

 

 

De Thessalonicenzen hielden de Heilige Dagen en ze begrepen de betekenis van elke dag. Elke heilige dag vertegenwoordigde een deel van het plan van onze Vader voor de mensheid. Ik denk dat we dit allemaal wel weten. Maar vergeten we dat de sabbatjaren en de jubeljaren ook schaduw zijn? afbeeldingen van goede dingen die moeten komen.

 

Ik kan uren doorgaan met het opschrijven van mijn onderzoek over deze onderwerpen, maar ik zal proberen om zo snel mogelijk tot een slot conclusie te komen en hierbij ruimte te laten voor u als lezer deze dingen voor uzelf te onderzoeken zoals ook de Bereanen dat deden.

 

De slechte dienaar en degenen die Jahweh en Zijn Torah niet willen gehoorzamen, zullen de Dag niet kennen, omdat ze de Heilige Dagen niet in het juiste seizoen, of op de juiste dag, of zelfs helemaal niet houden. De goede dienaren zullen zich gereed hebben gemaakt. Hun kleding voor het bruiloftfeest, zijn wit gewassen en opzij gelegd, klaar om op de tijd te worden aangetrokken. Lees Mattheüs 25 en Mattheüs 22 en bereid u voor.

 

Dus over welke dag hebben we het? Het is het Bazuinenfeest. Dit is de dag dat de Messias zal terugkomen. En omdat het het Bazuinenfeest is, zullen we daarom het exacte uur niet weten.

 

Uit al het onderzoek dat ik heb gedaan, begint het feest in de zevende maand of Tishri, en het begint wanneer de nieuwe maan voor het eerst te zien is in Jeruzalem. Dit is Tisjri 1 en het Bazuinenfeest. Zodra de nieuwe maan is gezien, moesten ten minste twee getuigen zich bij de tempel melden en aan de bewaker melden dat ze de nieuwe maan hadden geien De bewaker moest dan de Hogepriester gaan halen en hem melden dat er twee getuigen waren die de maan hadden gezien. De hogepriester zou de twee getuigen oproepen om naar hem toe te komen en hij zou de twee getuigen ondrvrgen om er zeker van te zijn dat ze de zilveren maansikkel van de nieuwe maan hadden gezien en dat de de zon was ondergegaan voordat ze het zagen. Zodra de Hogepriester tevreden was, zou hij de rest van het Sanhedrin bijeen roepen en aankondig dat het bazuinfeest is aangebroken en daarbij het bevel geven dat er op de trompetten werdt geblazen om het Bazuinenfeest aan te kondigen, zodat iedereen het zou weten.

 

Iedereen wacht op deze aankondiging om het Feest. Maar ze zijn nog steeds aan het werk. Ze hebben hun kleding al schoon gemaakt en klaargelegd. Het eten voor het feest is al voobereid. Niemand weet wanneer de sjofar zal worden geblazen.

 

Wanneer de Messias terugkeert op het Bazuinenfeest, zal niemand het uur of de dag weten, omdat ze niet weten of de maan vandaag of de volgende dag te zien zal zijn. Maar ze zullen weten dat de feestdag vandaag of mogen zal beginnen. En als het eenmaal wordt waargenomen, moet er een procedure worden doorlopen voordat het officieel wordt verklaard. Dan zal er op de sjofars worden geblazen en dan keert de Messias terug, de twee getuigen die drie dagen eerder werden gedood zullen opstaan, om Hem in de wolken te ontmoeten. Dan al de rest van de doden in Yeshua worden opgewekt uit de dood, en dan zullen degenen onder ons die gereed zijn en onze klederen hebben witgewassen en die nog in leven zijn, hem tegemoet gaan in de lucht.

 

Het is de slechte dienaar die de Feesten niet houdt en ook niet de moeite heeft genomen om meer te weten te komen over de Torah van Yahweh die zich niet heeft voorbereid o de komst van de Grote Koning.

 

Wanneer is da die nieuwe maan?

Als het een conjunctiemaan was, zou het vooraf voorspeld en berekend zijn, en een of twee dagen eerder plaats hebben genomen. Maar omdat het hier om een waargenomen zichtbare maansikkel is die het begin markeert van de eerste dag van de nieuwe maand. De zevende maand, Tisjri 1. Het Bazuinenfeest, omdat het wordt waargenomen en niet zeker is of het vandaag of morgen is, dat het feest begint. Het Bazuinen feest is het enige feest wat niet van te voren kan worden bepaald omdat hetb het enige feest s dat op een nieuwmaansdag wordt gehouden.

 

Dus als Yeshua het voorbeeld volgt dat hij ons gaf in hoe hij precies tot in de details de heilige voorjaarsfeesten vervulden, dan kunnen we verwachten dat Hij ook de heilige najaarsfeesten tot in detail zal vervullen.

 

Bereid je voor, wees niet degene, of laat uw kinderen of kleinkinderen niet degene zijn die niet klaar staan voor de komst van de Koning. Maak je nu klaar! Hij komt eraan, en weldra! Ben je klaar? Zul je klaar zijn?

 

Laten we nog even de conjunctie Maan bekijken. Zoals we allemaal weten, wordt de Conjunctiemaan berekend en kunnen we jaren vooraf al weten wanneer dit jaar en zelfs jaren later het bazuinenfeest zal zijn. We plannen onze feesten zelfs jaren van tevoren en boeken kamers en maken plannen, organiseren conferenties en boeken vliegreizen. Waarom omdat we de dag van het feest kennen.

 

Maar Yeshua zei dat we niet zouden weten welke dag het Feest was. Met een berekende conjunctiemaan, je weet al ruim van te voren welke dag het bazuinenfeest is en noemt in feite Yeshua een leugenaar. Een andere reden waarom een conjunctiemaan en de Hebreeuwse kalender geen rekening mee houden, heeft te maken met het begin van het jaar, maar dat is een ondrwerp voor een andere keer.

Als, we niet kunnen weten wanneer het begin van het jaar is, hoe kunnen we dan weten wanneer de zevende maand is?

 

Yeshua zei in Matt 24:36 „Maar van die dag en dat uur weet niemand, zelfs de engelen van hemel, maar alleen Mijn Vader.“

 

We zullen de dag of het uur niet weten totdat het gebeurt.

Dit jaar in 2022 hield ik de Heilige Dagen volgens deze methode. De gerst was vroeg. Dit zorgde ervoor dat alle Heilige Dagen een maand eerder waren dan de Hebreeuwse kalender. De zevende nieuwe maan werd in augustus waargenomen en wel op de avond van 28 augustus 2022, zelf hebben we de nieuwe maan ook waagenomen vanuit Portugal en dit was voor ons dan ook het begin van de Bazuinendag dit jaar. Een dag eerder hebben we als gezin ook op de uitkijk gestaan hopende dat we de nieuwe maan zouden zien, wat niet zo bleek te zijn.

 

In dit voorbeeld, als Yeshua dit Bazuinenfeest was teruggekomen, dan waren degenen die met behulp van het Hebreeuws kalender de feesten zou vieren een maand te laat geweest en ook degenen die de conjunctie maan volgen zouden er niet klaar voor zijn.

 

Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat de Dag niet van tevoren bekend is, en ook nooit echt kan zijn. Een 1% zichtbare maan is niet altijd te zien vanuit Israël. Als het niet is gezien dan is het zeker de volgende dag. En ik geloof dat dit is wat David deed in 1 Samuel 20. De nieuwe maansikkel werd die nacht niet gezien, daarom zou het de volgende zijn. Ja ik weet dat een waargenomen maansikkel kan worden berekend. Maar een marginale maansikkel is niet altijd te zien. En daarom moet een berekening altijd getoetst worden aan een waarneming.

 

De conclusie van deze studie is niet om te laten zien wanneer de Messias zal terugkomen. Maar om laten zien waarom we de dag of het uur van Zijn wederkomst niet kunnen weten. Het heeft alles temaken met de manier van het bepalen van de Nieuwe Maan, die het begin van de nieuwe maand markeert. We moeten de maansikkel kunnen waarnemen!

Dit feit in samenhang met de gerst oogst en het hefoffer (dat plaatsvind tijdens het ongezuurde brodenfeest) laat duidelijk zien waarom we niet zullen weten wanneer Hij zal terugkomen. In ieder geval niet exacte Dag of het Uur.