Wanneer ben je als gelovige gered ?

06-02-2016 door Kor Kalsbeek

 

In de parasha’s van de afgelopen weken hebben we gelezen over de uittocht van Israël waarmee God hen heeft gered uit de slavernij van Egypte.

Dit heeft me aan het nadenken gezet over het onderwerp redding en gered zijn.

Zeker omdat we ons aan Gods wet willen houden kan dat nogal eens vragen oproepen en conflicten veroorzaken omdat we het volgens veel christenen zelf proberen te verdienen.

 

De vraag is dan ook: Wanneer ben je als gelovige nu eigenlijk gered?

Daarom lijkt het mij goed om een aantal kerkelijke termen uit het nieuwe testament te bekijken die met dit onderwerp te maken hebben en die nogal eens verkeerd worden gebruikt, zodat we een goed antwoord  op deze vraag kunnen krijgen.

 

    Rechtvaardiging

De eerste term die ik wil bekijken is Rechtvaardiging (of gerechtvaardigd zijn).

Dit is een groot woord, maar de essentie ervan is vrij eenvoudig. Gerechtvaardigd te zijn volgens de Bijbel is om in Gods ogen te zijn "alsof je nooit gezondigd hebt." Je mag in je volle recht staan ??met God alsof je nooit hebt gezondigd en nooit een overtreding begaan hebt op welk gebied dan ook.

 

Je kunt je dat voorstellen als een schoolbord dat vol staat met aanklachten en opmerkingen tegen jou. en nu wordt dat hele schoolbord met een natte spons helemaal schoon geveegde.

Dit is een gebeurtenis en niet een proces, en deze gebeurtenis vind plaats op het moment dat je je volledige vertrouwen in Yeshua als je Heer en Verlosser stelt, op dat moment spijker je al je zonden aan het kruis en wil je je leven leiden zoals de Vader dat wil. Deze gebeurtenis is een geschenk, alleen bereikt door het bloed van Yeshua. Op dat moment ruil je jou gerechtigheid in zoals Jesaja 64:6 zegt "al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed" en geef je die aan Yeshua en je krijgt zijn gerechtigheid er voor terug.

 

Zonder Yeshua's gerechtigheid kunnen we niet voor de Vader verschijnen. We zijn verachtelijk en onrein.

Laten we nu eens kijken naar wat het Nieuwe Testament zegt over Rechtvaardiging:

 

Romeinen 5: 17-18

17 Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. 18 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.

 

In deze tekst vergelijkt Paulus onze rechtvaardiging als een geschenk. Dit is niet verdiend net als de genade die Jozef schenkt aan zijn broers die ze niet hadden verdiend. Het is deze gebeurtenis in het leven van iemand die de Bijbel beschrijft als gered of gerechtvaardigd, niet uit werken, opdat niemand zou roemen zoals Efeziërs 2: 9 zegt.

 

Romeinen 3:23-28

23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. 26 Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. 27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. 28  Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.

 

Door o.a. deze tekst van Paulus is het duidelijk dat de wet ons niet rechtvaardigt, maar de wet heeft wel een uniek doel in het leven van een gelovige. Rechtvaardiging is het starten met een schone lei. Hierdoor zijn we in de overwinning gezet en kunnen we tot zegen zijn. Het is door genade en genade alleen. Het is een geschenk, lezen we in de Bijbel, en een geschenk dat kan je niet verdienen of zelf kopen, maar dat kun je alleen maar ontvangen, anders is het geen geschenk. Dus hoe ontvang je de rechtvaardiging en de vergeving van je zonden, zoals hier word beschreven? Hiervoor kunnen we niet een vast aantal regeltjes schrijven, het is een verandering in je Harts gesteldheid, een ommekeer in je geest, door je volledig aan God te geven en te vertrouwen op Zijn barmhartigheid naar jou toe. In Romeinen 10:9-13 wordt dat als volg uitgelegd.

 

Romeinen 10:9-13

9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die  in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. 13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

 

Je hoeft jezelf niet in vreemde bochten te wringen of eerst 10 stappen uit te voeren, het enig wat je moet doen is het aan God vragen, het is heel eenvoudig en dat moet het ook zijn, dit geschenk is gratis voor iedereen , maar er is wel een hele hoge prijs voor betaald. Helaas zijn er door religieuze mensen veel afhankelijkheden toegevoegd, Paulus verkondigde dat het een geschenk voor iedereen is, en vervolgens kwamen deze mensen vertellen dat ze pas echt gered waren als ze besneden waren. de Reactie hier op lezen we bijvoorbeeld in Galaten 1:6-8.

 

Galaten 1:6-8

6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen  die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.  8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

 

In Handelingen 15:1 lezen we wat hier eigenlijk aan de hand was.

 

Handelingen 15:1

1 En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders:  Als u niet besneden wordt  volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden.

 

Daarom gaat Paulus hier ook tegen in het is en blijft een geschenk van onverdiende goedheid.

 

    Heiliging

Dit brengt ons bij de tweede term die we hebben om Bij stil te staan: Heiliging.

Dit is waarbij ik het gevoel heb dat veel de mist in gaan door een gebrek aan begrip dat God wil dat mensen die gered zijn of rechtvaardigheid hebben ontvangen moeten wandelen in heiligheid.  Tot op zekere hoogt begrijpt men wel dat wanneer bijvoorbeeld een dief zijn leven aan God heeft gegeven en dus gerechtvaardigd is, dat hij niet meer moet stelen. Maar als het gaat om het houden van de instructies van YHWH zoals die in de bijbel staan beschreven, dan blijkt dat het houden van de geboden opeens niet meer nodig is.  Heiliging is geen gebeurtenis, maar een proces. Dit proces begint zodra je gerechtvaardigd bent en niet eerder. Een voorbeeld hiervoor zien we in de Thora, we zien duidelijk dat Israël werd gered en verlost van de Egyptische slavernij, dat is de oude zondige natuur, deze redding was alleen mogelijk door Gods genade en barmhartigheid. Israël had dit niet verdienen, maar door de liefde van God hoorde Hij hun geschreeuw om vrijheid en heeft hen bevrijd. vervolgens wordt Israël meegenomen naar een berg waar ze de instructies voor een rechtvaardig leven ontvangen, ook wel bekend als de Thora. Steeds weer laat God zien in Zijn instructies dat Hij vertelt dat Hij de God is die hen heiligt:

 

Exodus 31:13

13 U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt.

 

Leviticus 20:8

8 Houd Mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de HEERE, Die u heiligt.

 

Leviticus 22:31-32

31 U moet Mijn geboden in acht nemen en ze houden. Ik ben de HEERE. 32 U mag Mijn heilige Naam niet ontheiligen, opdat Ik in het midden van de Israëlieten geheiligd word. Ik ben de HEERE, Die u heiligt,

 

We zien dit ook in de bediening van Yeshua toen Hij de overspelige vrouw de vrijheid geeft. Hij is de enige die een doodvonnis zou hebben kunnen uitgespreken over die vrouw, maar hij koos voor genade. Hij vergaf haar (rechtvaardiging) en dan vertelt hij haar “ga heen en zondig niet meer “(Johannes 8:11), dat is het proces van heiliging.

 

Laten we eens kijken naar enkele van de brieven van de apostelen om hier wat meer voorbeelden van te bekijken:

 

1 Thessalonicenzen 5:23

23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

 

Hoe houd je je geest, ziel en lichaam onberispelijk voor God? Als rechtvaardiging of gered zijn het enige is, waarom wordt er dan in het Nieuwe Testament zoveel gesproken over het houden en bewaren van je redding? We krijgen veel kritiek als we een koosjer dieet houden dit wordt als wettisch gezien en niet als een kwestie van heiliging. Ik ben het eens dat je niet je rechtvaardiging kunt verdienen, maar ik ben er ook van overtuigd dat het een kwestie is van heiliging als we onze "lichamen" onberispelijk willen houden tot dat Yeshua terugkomt.

 

Filippenzen 2:12-16

12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,  13  want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. 14  Doe alle dingen  zonder morren en meningsverschillen,  15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht,  waaronder u schijnt als lichten in de wereld, 16 door vast te houden aan het Woord van het leven,  mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.

 

Hier in deze tekst uit Filippenzen lezen we dat een onberispelijk leven in verband staat met gehoorzaamheid en vast te houden aan het woord des levens, Gods instructies. Daardoor zal je als lichten in deze kromme wereld kunnen staan. Als je doet wat iedereen doet dan geef je geen licht zoals God ons heeft opgedragen te doen. Heb je je ooit afgevraagd waarom Paulus zegt dat door te werken je je eigen zaligheid met vreze en beven kunt bewerkstelligen? Als je redding het enige is dat telt waarom zou je dan vrezen?

We Leven uit genade maar dat betekend niet dat we ons niet aan de geboden van God hoeven te houden!

 

Judas 1:4

4  Want er zijn sommige mensen binnengeslopen,  die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.

 

Johannes 17:17

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.

 

Psalmen 119:142

142 Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig en Uw wet is waarachtig.

 

In de Thora lezen we dat God Israël Heiligt door zijn Geboden, verordeningen en bepalingen, en op dezelfde manier wil Hij ook ons als gelovigen heiligen. Hij heiligt ons door Het woord en door de Geest, die nooit afzonderlijk van elkaar zullen werken. Het Woord en de Geest werken altijd samen net als geloof en werken, samen zijn zij een eenheid!

 

Jacobus 2:14-26

14  Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 15  Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 18 Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. 19 U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook  de demonen geloven dit, en zij sidderen.  20 Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? 21 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd,  toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? 22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? 23 En de Schrift is vervuld die zegt:  En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. 24 U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. 25 En is  Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? 26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

 

Als gelovigen moeten we voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen de Geest en Het Woord net zoals we een balans moeten vinden tussen geloof en werken. Je hebt ze allebei nodig want deze twee hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Een gevaarlijk patroon wat je veel ziet is dat gelovigen, of alleen uit geloof leven of juist doorslaan in het houden van Thora en daarbij voorbij gaan aan de rechtvaardiging die ze hebben ontvangen, omdat ze dit zelf proberen te verdienen door het houden van de 613 wetten uit de thora. Deze mensen verklaren dan ook stellig dat je veroordeelt zult worden wanneer je je niet houd aan de hele Thora. Voor deze mensen vind ik het erg belangrijk om Mattheus 5:19 te lezen.

 

Mattheus 5:19

19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

 

Yeshua zegt hier niet dat je veroordeeld wordt en in de poel van vuur geworpen zult worden, nee Hij zegt dat je gering zult worden genoemd in het Koninkrijk, Let op Wel IN het koninkrijk. Waarom? Omdat je gerechtvaardigd bent door het bloed van de Messias door je geloof en niet door je werken. Deze mensen zijn niet zover gekomen in de heiliging van hun leven, maar wie zijn wij dat wij deze mensen kunnen veroordelen? Heb je wel eens een leugentje om bestwil verteld? of Heb je iets gestolen, ongeacht de waarde? Heb je lust gevoelens gehad in je hart voor wie dan ook? Want de bijbel leert ons dat leugenaars, dieven, en overspelig mensen het Koninkrijk van God niet binnen  zullen gaan. Wees hier heel voorzicht mee want Wij zullen geoordeeld worden naar mate we zelf hebben geoordeeld. We hebben allemaal Gods genade nodig.

 

Ik moet wel zeggen dat we de genade niet mogen opvatten als een reden om te zondigen. Ons doel in het leven is niet alleen maar, om het Koninkrijk binnen te gaan aan een zijden draadje. Maar om als Yeshua te worden. Wil jij niet groot genoemd worden door God in het koninkrijk? En in zijn nabijheid mogen zijn.

 

Lucas 12:47-48

47 En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. 48 Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.

 

    Verheerlijking

Nu zijn we aangekomen bij de laatste term die ik wil bekijken en dat is: Verheerlijking.

Dit is ook een gebeurtenis die plaatsvindt wanneer wij, als gelovigen in een verheerlijkte lichaam met Yeshua het Koninkrijk in mogen gaan. Dit is de vervulling, het hoogtepunt van de reis van een gelovige. Dit is wanneer er geen ziekte, geen dood, en geen zonde (Openbaring 7, 21) meer zal zijn. Dit is de dag waar Paulus vol ongeduld naar verlangde als hij spreekt over onze huidige zondige staat in vergelijking met wat we op een dag zullen zijn:

 

Romeinen 7:24

24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?

 

Romeinen 8:19-23

19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.

 

1 Korintiërs 15: 50-54

50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik vertel u een geheimenis:  Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij  de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet  zich met onsterfelijkheid bekleden. 54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat:  De dood is verslonden tot overwinning.

 

De apostel Johannes schreef over hetzelfde:

 

1 Johannes 3: 2-3

2 Geliefden,  nu zijn wij kinderen van God,  en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn.  Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 3 En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

 

Deze 3 verschillen de termen hebben veel met elkaar te maken maar we moeten ze niet met elkaar verwarren Romeinen 8 laat ons zien dat deze zaken niet hetzelfde zijn, maar een gevolg van elkaar. Eerst worden we gerechtvaardigd of gered omdat we geloven in het offer van Yeshua (een gebeurtenis) daar begint het mee en vervolgens mogen we leren om een leven te leiden zoals God dat wil dit is de Heiliging (een proces), en tot slot mogen we weten dat we verheerlijkt zullen worden Wanneer Yeshua terugkomt, en we met Hem het Koninkrijk mogen ingaan (gebeurtenis en einddoel).

 

Romeinen 8:16-30

16 De Geest Zelf getuigt met onze geest  dat wij kinderen van God zijn. 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus;  wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 18  Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam. 24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp,  want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.