Bezaleël en Oholiab

Door Kor Kalsbeek 06-03-2016

 

In de Parasha van deze week lezen we onder andere over 2 mannen Bezaleel en Oholiab die door God worden aangewezen om voor Hem de tabernakel de tent van God te maken (Exodus 35:30-35). Niet echt een hele spannende tekst zo op het eerste gezicht dit is zo'n tekst die we vluchtig door lezen. Toch heeft God mij gevraagd om dit te gaan bestuderen en wat Hij me hierin heeft laten zien is zo overweldigend daarom wil ik dit ook graag met jullie delen.

 

Exodus 35:30-35

30 Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten: Zie, de HEERE heeft Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. 31 De Geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap,32 om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper;33 om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten.34 Hij heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren, hem en Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan.35 Hij heeft hen vervuld met wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten: dat van een graveerder, een kunstenaar, een maker van borduurwerk met blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en fijn linnen, en dat van een wever. Zij kunnen allerlei werkzaamheden uitvoeren en ontwerpen bedenken.

 

Op het eerste gezicht lezen we hier dat Bezaleel en Oholiab worden aangewezen om leiding te geven bij de bouw van Gods heiligdom, niet spectaculair maar zoals ik wel vaker zeg vertaling is verschraling. Hiermee bedoel ik niet dat dit niet goed vertaald is, nee, deze vertaling klopt gewoon op een klein deel van een zin na (deze zin komen we later op). Waarom is dit dan verschraling gewoon omdat het Hebreeuws waarin dit oorspronkelijk is geschreven veel meer betekend en een veel breder taal is, hierdoor kan dit tekstgedeelte op heel veel manieren worden geïnterpreteerd.  Ik wil deze korte tekst dan ook deels gaan ontleden en deze diepere laag, die ook wel de profetische laag betekend, naar boven halen. 

 

30 Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten: Zie, de HEERE heeft Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen.

 

Laten we de woorden eerst eens in de oorspronkelijke volgorde neerzetten.

 

En zei Moses tot de zonen van Israël zie geroepen  heeft YHWH de naam  van Bezaleël  de zoon van Uri de zoon van Hur  uit de stam  Juda.

 

Ik heb in deze zin een antal woorden vet gedrukt deze woorden wil ik verder met jullie bestuderen.

 

Geroepen        Qara’ ארָ֥קָ      roepen, uitroepen, voordragen, aanwijzen,

        proclameren,  bekendmaken

De naam          BeShem םבְּשֵׁ֑ de naam, de reputatie

Bezaleël          לאֵ֛צַלְבְּ           betekend in de schaduw (bescherming) van God

 

Even een uitstapje naar hoe deze naam is samengesteld en waar dit vandaan komt.

 

Bezaleël לאֵ֛צַלְבְּ komt van  EI לאֵ (god, de machtige ) en tsel לצֵ (schaduw) van Tsalal לצָלַ (donker worden, in de schaduw komen) dit woord is nou verbonden met het woord Tselem םלֶצֶ֥ wat schaduw betekend maar ook wordt vertaald met beeltenis of beeld.

 

Genesis 1:26-27

26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;

 

Psalm 36:8

8 Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels.

 

Hierin zien we dat God iemand heeft uitgezocht en bekend maakt om het heiligdom te

maken die schuilt in de schaduw van de Allerhoogste. Iemand die zijn afschaduwing wil zijn

die op Hem lijkt.

 

Ok weer terug naar de woorden die we lezen in Exodus 35:30.

 

Zoon                Ben ןבֶ            zoon, afkomstig van komt van

         Banah הבָּנָ bouwen herbouwen veroorzaken doorgaan

Uri                   יאוּרִ֥                vuur of vlammend komt van Ur ראוֹ vlam, licht of vuur

Hur                  רח֖וּ                gat kuil opening ?? komt van  רחָוַ wit, zuiver

Stam                LeMatteh ה טֵּ֥לְמַ staf tak ofStam

Juda                היְהוּדָֽ              eren prijzen

 

Als we de betekenis van deze woorden invullen in deze zin dan zien we het volgende:

 

Exodus 35:30

En zei Moses tot de zonen van lsraël zie bekendgemaakt heeft YHWH de naam of de reputatie van Hem die in de beschermende schaduw van God is de zoon of die afkomstig is van Het Licht dat puur is de stam of de staf de boom de bron die eer toekomt of die te prijzen is.

 

Dit vind ik zo mooi aan het terug gaan naar Gods woord in de oorspronkelijke taal.

Helemaal wanneer we terug gaan naar de betekenis van de oorspronkelijke letters.

 

Tot zover dit verse laten we naar vers 31 kijken, dit is het vers wat naar mijn inzicht niet juiste vertaald is.

 

31 De Geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap,

 

Letterlijk: _

En Hij heeft gevuld hem met de Geest van God in wijsheid, inzicht en kennis en in alle

soorten van vakmansschap.

 

Hier staat in de grondtekst niet dat de Geest van God hem vulde met wijsheid... Oftewel dat

de Geest hem volgoot met wijsheid, Nee Hier staat dat Hij (God) hem (dat is Bezaleël) vulde

met de Geest van God.... Hier zien we een heel mooi voorbeeld dat Gods Geest ook al voor

Handelingen werd gegeven.

 

32 om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; 33 om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten.

 

Letterlijk:

32 En in het snijden van stenen het zetten ervan en in snijden van hout om te maken al het

werk op vakkundige wijze. 33 En om te bedenken kunstige ontwerpen voor het werken in Goud en in zilver en in brons

 

Nu hebben we weer zo’n zin waar veel namen in naar voren komen en ook deze wil ik met jullie ontleden. Maar om een goed zicht te krijgen over de diepere betekenis wil ik ook deze zin in de oorspronkelijke volgorde zetten.

 

34 Hij heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren, hem en Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan.

 

Letterlijk:

Dat hij moge onderwijzen heeft Hij gelegd in zijn hart hem en Oholiab de zoon van Ahisamach uit de stam Dan

 

Ook in deze zin wil ik weer 7 woorden (vet gedrukt) gaan bekijken maar ik wil beginnen met de naam van Oholiab:

Oholiab בוְאָֽהֳלִיאָ֥ tent van Av אב (vader) en Ohel הלא tent verblijven huis tabernakel

 

 

Is dat niet bijzonder de 2 mannen die God uitgezocht heeft Bezaleel en Oholiab betekenen.

·         In de schaduw (bescherming) van God

·         tent van de Vader

 

In hun namen laat God zien dat hij zoekt naar mensen die in zijn schaduw willen zijn die bij Hem de bescherming zoeken die in Zijn tent, de tent van de Vader willen zijn en dan ook nog de odracht krijgen om die tent of die tabernakel te gaan maken. Dit vind ik zo bijzonder!

 

Laten we weer terug gaan naar de vetgedrukte woorden uit vers 34.

 

Onderwijzen    Yarah תרֹ֖י     gooien schieten afgietsel of in gieten

Gelegd             Nathan ןנָתַ֣  geven zetten inleggen

Hart                 Leb לִבּ֑        innerlijke mens verstand hart inzicht

Hem                Hu אה֕וּ         hij zij het

Ahisamach      אֲחִיסָמָ֖ךְ         mijn broer is steun (of heeft gesteund) van Ach אח (broer) en

       samak ךמ steun of leunen op

Dan                 ןדָֽ                 is Rechter komt van Deen dat rechtspreken of pleiten betekend.

 

Als we de betekenis van deze woorden invullen in deze zin dan zien we het volgende:

 

Exodus 35:34

Dat hij een afgietsel zal inleggen in de innerlijke mens en Hij in de tent van de Vader zijn broer tot steun zal zijn en voor hem zal pleiten.

 

Net als bij vers 30 zien we hier ook weer een beeld van Yeshua, maar ook dat we gevuld zullen worden in onze innerlijke mens in ons Hart door zijn Geest is dat niet fantastisch. Hoe weinig zeggende zinnen in Gods woord tot je gaan spreken.

 

En dit wordt in het laatste vers worden nogmaals in gewone taal versterkt Wanneer God on er op attendeerd dat God hen de wijsheid in de innerlijke mens heeft gegeven.

 

35 Hij heeft hen vervuld met wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten: dat van een

graveerder, een kunstenaar, een maker van borduurwerk met blouwpurperen, roodpurperen

en scharlakenrode wol en fijn linnen, en dat van een wever. Zij kunnen allerlei

werkzaamheden uitvoeren en ontwerpen bedenken.

 

 

Ik wil nog een keer de verzen 30 en 34 lezen met de betekenis van de woorden en namen

achter elkaar zetten en lezen:

 

Exodus 35:30,34

30 En zei Moses tot de zonen van Israël zie bekendgemaakt heeft YHWH de naam of de reputatie van Hem die in de beschermende schaduw van God is de zoon of die afkomstig is van Het Licht dat puur is de stam of de staf de boom of de bron die eer toekomt of die te prijzen is.

34 Dat Hij een afgietsel zal inleggen in de innerlijke mens en Hij in de tent van de Vader zijn broer tot steun zal zijn en voor hem zal pleiten.

 

Deze woorden wijzen ons op Yeshua die hier bekend wordt gemaakt Hij is De Zoon die van uit het pure licht komt vanuit Gods bescherming, Hij is voor ons de Bron van Leven en Hij komt toe alle eer. Hij wil ons maken naar zijn beeld en heeft daarvoor de Geest van God uit laten storten in ons binnenste. Zodat we hiervoor de wijsheid hebben ontvangen. En wanneer we voor Gods troon staan in Zijn heiligdom zal Yeshua onze grote broer ons tot steun zijn en voor ons pleiten.