De opname van de gemeente?

 

Ik wil samen met jullie nadenken over het onderwerp “de opname van de gemeente”. En wil ik kijken wat er in Bijbel over dit onderwerp staat geschreven.

 

De vraag die ik dan ook wil stellen is:

Zullen mensen opgenomen worden om te ontkomen aan de gevreesde Grote verdrukking of zal iedereen hier door heen moeten gaan, inclusief de heiligen?

Antwoord 1:

De meeste christenen geloven in de "Opname voor de Grote Verdrukking" als de onbetwiste waarheid. Ook al bestaan er meerdere versies naast elkaar die in enkele details van elkaar afwijken​​, de meerderheid gelooft in grote lijnen het volgende: De opname kan in elk jaar, op elke dag, of op enig moment voorkomen. Plotseling en zonder waarschuwing, Wanneer op de bazuin zal worden geblazen, zal Yeshua alle gelovigen (de Kerk) verzamelen, die vervolgens uit de wereld worden gehaald, net voordat de hel los breekt in de vorm van de zeven jaar durende verdrukking. De mensen die Yeshua niet hebben aanvaard als hun verlosser zijn veroordeeld om op de aarde te blijven om deze verschrikkelijke verdrukking te ondergaan. En aan het einde van de verdrukking komt Yeshua weer naar de aarde om de overlevenden van de verdrukking in een veldslag genaamd Armageddon te verslaan. In dit scenario van de opname voor de grote verdrukking wordt gedebatteerd over diverse details, een ding in deze theorie is duidelijk de Messias komt voor en na de grote verdrukking dus komt Hij niet één keer maar twee keer terug. De eerste keer bij de opname en de tweede keer bij de veldslag Armagedon!

 

Antwoord 2:

Het andere antwoord op deze vraag is: dat de wederkomst van de Messias meteen na de grote verdrukking zal plaatst vinden, bij het geluid van de zevende bazuin waarvan we kunnen lezen in Openbaring.

 

Om er achter te komen wat het juiste antwoord op deze vraag is zullen we moeten luisteren naar wat God hierover zegt. We zullen dus zijn woord moeten laten spreken, zonder daar onze religieuze sausjes over heen te gooien, zodat we duidelijkheid krijgen in wat het Woord van God werkelijk zegt.

 

Wat vertelde Yeshua

Het evangelie dat Yeshua bracht en de gelijkenissen die Hij heeft gesproken hebben allemaal betrekking op de komst van het Koninkrijk van God. Van deze gelijkenissen kunnen we dan ook heel veel leren over de eindtijd. Een mooi voorbeeld hiervan is de gelijkenis van de oogst.

Mattheus  13:24-30

24 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad (kinderen van het koninkrijk) zaaide in zijn akker.(wereld, creatie) 25 Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand (Satan) en zaaide onkruid (slecht zaad) tussen de tarwe (goed zaad), en ging weg. 26 Toen het gewas (de eerste vruchten van de creatie, het begin) opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. (het slechte zaad dat gezaaid was nadat God het goede had zaait) 27 De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? 28 Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. (Satan) De slaven zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? (het onkruid) 29 Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. (het goede zaad mag niet worden verstoord) 30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, (Hier lezen we dat het slechte EERST wordt verzameld, het goede zaad wordt NIET uitgetrokken of geoogst. Het goed zaad wordt pas verzameld nadat het onkruid is verbrand, pas dan wordt het goede zaad geoogst) maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.

Er wordt nergens in deze gelijkenis gesproken over het wegnemen of oogsten van het goede zaad voor dat het onkruid (slechte zaad) verzameld wordt en verbrand is pas daarna wordt de tarwe verzameld. Yeshua houd alle (goede en slechte) zaden bij elkaar tot het tijdstip van de oogst aanbreekt, dan worden eerst de slechte zaden het onkruid verwijderd en verbrand. Hier kunnen we niets lezen wat een opname voor de grote verdrukking ondersteund want het goede zaad wordt niet als eerste geoogst.

In Mattheüs 24 vergelijkt Yeshua Zijn komst met de dagen van Noach. Het is belangrijk om extra aandacht te besteden aan wat Yeshua hier zegt, er staan namelijk geen loze woorden in het Woord van God:

 

Mattheüs 24:37-41

37 Zoals de dagen van Noach waren, (Noach heeft de zondvloed meegemaakt en overleeft) zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. (In plaats van weggenomen te worden moest Noach samen met zijn zonen een veilige plek maken om de Zondvloed te overleven) 38 Want zoals ze (de wettelozen) bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark (De veilige plaats) binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen (de wettelozen) allen wegnam, (Merk op dat Noach zeven volle dagen in de ark was voordat de regen begon en de Messias zei: "zij" (de goddeloze) merkten het niet op totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Yeshua zegt helemaal niets over een bekering tijdens deze zeven dagen, maar Yeshua zei dat de goddelozen het niet eens merkten, totdat de zondvloed (oordeel) begon. Een ander bijzonder aspect in deze tekst is dat er zeven dagen voor de zondvloed uitgaan die vooruit wijzen naar de zeven jaren van de grote verdrukking.). zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. (Yeshua herhaald woord voor woord dat Zijn komst is als de dagen van Noach) 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen (weggenomen) en de ander zal achtergelaten worden. (Dit is het belangrijkste citaat dat gebruikt door de geleerden om de opname voor de verdrukking aan te tonen maar ze hebben het omgedraaid. Wie werden vernietigd en wie werdt achtergelaten in de dagen van Noach? De wettelozen werden vernietigd en Noach en zijn gezin bleven op de aarde over! De rechtvaardigen waren degenen die overbleven! In vers 39 wordt gesproken van wegnemen en hier gaat het ook over wegnemen. Vertaald met een religieuze bril.) 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen (weggenomen) en de ander zal achtergelaten worden. (In Spreuken 10:30 staat. De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet bewogen worden; maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen. Het woord bewogen heeft in de grond tekst een bredere betekenis die we ook terug zien in de Engelse vertaling hier staat NOT removed, wat NIET weggenomen betekend. Wie zal dan worden weggenomen? De wetteloze, het onkruid zal worden weggenomen.)

 

In het evangelie van Lukas lezen we nog een aanvulling op deze tekst waar de leerlingen vragen waar deze mensen naartoe gaan.

 

Lukas 17:34-37

34 Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen (weggenomen) en de ander zal achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 36 Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 37 En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waarheen, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

(Degenen die worden weggenomen worden weggenomen naar een plaats van ondergang, een plaats van dood (lichamen en gieren)).

 

Er zijn nog meer uitspraken van Yeshua die rechtstreeks betrekking hebben op de Grote Verdrukking en Zijn wederkomst.

Mattheüs 24:13-21

13 Maar wie volharden zal tot het einde, (het einde van de grote verdrukking) die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Yeshua gaat rechtstreeks van het verkondigen van het evangelie naar de grote verdrukking, waarna hij meteen doorgaat naar de gruwel van de verwoesting. Hier staat niets over een Opname)15 Wanneer u (hier staat duidelijk Wanneer en niet Als) dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door  de profeet Daniël, (Dit is de gruwel die in het midden van de 7 jaar plaats vind (Daniel 9), die het begin markeren van de laatste 42 maanden die de grote verdrukking wordt genoemd.) zult zien staan op de heilige plaats (de tempel berg)– laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. (Dit is wanneer de grote verdrukking begint in het midden van de 7 jaren en weer wordt er niets gezegd over een opname alleen maar dat u moet vluchten)

 

Nu zullen we kijken naar een andere tekst waar Yeshua ons verteld dat zijn komst meteen na de verdrukking zal zijn. Er kan maar ÉÉN tweede (weder)komst zijn en Yeshua heeft nooit gesproken over een wederkomst voor de verdrukking.

Marcus 13:11-23

11 En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren (tijdens de vedrukking), wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. (In de bijbel zien we op meerdere plekken dat mensen door de heilige geest werden aangeraakt en dat de heilige geest door hen sprak. Maar dit kan alleen wanneer de heilige geest in hen woont en ze dus geloven in Yeshua. Waarom zijn deze mensen dan niet opgenomen? Kan dit zijn omdat er geen opname is voor de grote verdrukking.)12 En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. 13 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, (Hier zien we weer iemand die om zijn geloof in de Messias wordt gehaat tijdens de grote verdrukking ook hij is niet opgenomen.)  maar wie volharden zal tot het einde, (het einde van de verdrukking) die zal zalig worden. 14 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort –laat hij die het leest, daarop letten! –(de zelfde persoon die een relatie met de Messias heeft ziet de gruwel die halverwege de 7 jaar lange verdrukking zal plaats vinden. Hij is niet opgenomen) laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 15 En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen, 16 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet, om zijn bovenkleed te halen. 17 Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen! 18 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. (Als je vlucht ben je nog op de aarde) 19 Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal. 20 En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. (hier lezen we dat om de uitverkorenen (de gelovigen in Yeshua) die op aarde leven de tijd van de verdrukking wordt ingekort) 21 En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet. (Denk hier eens over na als er een opname zou zijn geweest voor de grote verdrukking, dan zijn alleen de godeloze mensen nog op de aarde, Waarom zou iemand dan nog zoeken naar de Messias die al gekomen is en weer is weggegaan) 22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. (Ook de uitverkorenen kunnen worden misleid dus die moeten nog op de aarde zijn.) 23 Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd! (Yeshua heeft ons gewaarschuwd)

 

Mattheüs 24:29-30

29 En meteen na de verdrukking van die dagen (de dagen van verdrukking zijn nu voorbij en alles wat nu volgt is dus zonder twijfel na de verdrukking) zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan (na de verdrukking) zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan (na de verdrukking) zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. (er kan maar een wederkomst zijn en die zal zijn NA de verdrukking.)

 

Johannes 17:15-16  

15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. (Hoe duidelijk kan een tekst zijn)

 


 

Wat verteld Paulus over het hoe en wanneer

De volgende teksten zijn uit de eerste brief van Paulus aan de thessalonicenzen genomen die gaan over de wederkomst. Hier geeft hij aan wanneer dat zal gebeuren en waaraan we het kunnen zien. In deze brief leert Paulus ons ook wat er gebeurt met de mensen die zijn gestorven en op zullen staan wanneer Yeshua terug komt. Het enige waar wij op moeten letten is de volgorde die hierin is aangegeven.

1 Thessalonicenzen 4: 13-18

13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Yeshua gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Yeshua ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. (De opstanding) 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. (Hier zijn de levenden en de ontslapenen, die nog niet zijn opgestaan. Er is nog niemand opgestaan of opgenomen omdat de ontslapenen in Yeshua eerst zullen opstaan.) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. (Meteen na de verdrukking (Mattheüs 24:29-30) komt Hij zelf bij het geluid van de laatste bazuin(zie ook 1 Korinthe 15:51-53) En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden. (Waarom zouden we elkaar met deze woorden moeten troosten als we toch al opgenomen zijn)

 

1 Korinthe 15:51-53

51 Zie, ik vertel u een geheimenis:  Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. (Dit vers is valt samen met 1 Thessalonicenzen 4: 13-18. Hier staat dat wanneer er zoiets is als een opname dan zal dat zijn bij de laatste bazuin aan het einde van de grote verdrukking op de dag deze Heren.) Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, (Ook hier zien we weer de laatste bazuin (zie ook Openbaring 10:5-7)) en ook wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet  zich met onsterfelijkheid bekleden. 

 

Openbaring 10: 7

7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, (De engel zal op de bazuin blazen als Gods plan volbracht is) zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

 

Terug naar de brieven van Paulus aan de Tessalonicenzen:

 

De volgende brief die Paulus schrijft is om antwoorden te geven op een aantal vragen die de Tessalonicenzen hadden. Hij schrijft over hetzelfde onderwerp, als in de 1e brief omdat sommige mensen zich zorgen maakte over wanneer de Heer terug zou komen. In deze brief wijd hij verder uit op wat hij eerder al had geschreven. We beginnen bij de uitleg van de eerste vraag.

 

2 Thessalonicenzen 2:1-4

1 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Yeshua Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. (Blijf kalm) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,  tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. (De antichrist moet eerst geopenbaard worden, en wanneer zal dat gebeuren volgens Daniel en Yeshua die Daniel citeert, dat zal halverwege de week gebeuren halverwege de verdrukking)

 

Wat schrijft Johannes in het boek Openbaring

Nu zullen we naar een aantal teksten uit Openbaring kijken, en ik herhaal lees wat er staat en niet wat ons altijd is voorgehouden.

 

Openbaring 7:2-4

2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. (Hier lezen we over 4 engelen die de macht hebben om schade aan te brengen maar moeten wachten totdat de dienaren van God een zegel hebben ontvangen. Als ze opgenomen zullen worden dan is het toch niet nodig om hen een zegel te geven. Dit betekend dus dat deze dienaren op de aarde zullen blijven.) 4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. (Deze dienaren worden in andere teksten ook wel de uitverkorenen genoemd. Waarom zijn zij nog op de aarde? Zou dat niet zijn om een licht te zijn voor Gods kinderen die ook nog op de aarde zijn)

 

Openbaring 7:9

9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

 

Openbaring 7:13-14

13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; (Als ze uit de grote verdrukking zijn gekomen dan zijn ze niet voor die tijd opgenomen.) en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

 

Openbaring 13:7-9

7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen (Als de Heiligen voor de verdrukking zijn opgenomen, hoe kan het beest dan oorlog tegen hen voeren?) en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. 9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen. (zowel gelovigen als ongelovigen zijn op de aarde, zij die wel en zij die niet in het boek des levens zijn geschreven. Als je het beest aanbid dan staat je naam niet in het boek des levens.)

 

Openbaring 13:15

15 En hem (de valse profeet, een groot religieus leider die in die tijd bekend zal zijn) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. (Als alleen de ongelovigen op aarde zouden overblijven, wie zijn dan deze mensen die het beest niet aanbidden?)

Iedereen die gelooft in een opname voor de grote verdrukking moet al de eerder genoemde teksten volledig negeren, of ze door een gekleurde bril zien en de teksten op een andere manier proberen uit te leggen.