de Bijbelse definitie van eenheid?

16-05-2015 door Kor Kalsbeek
naar een studie van 119 ministries
 

Een aantal weken geleden hebben we een als onderwerp “Verdeeld door de Waarheid of een eenheid in dwaling” gehad.

In die studie hebben we nagedacht over Mattheüs 10:34 waar Yeshua het volgende zegt.

 

Mat 10:34-36

34 * Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 * Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 * en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

Het zwaard waar Hij hier over spreekt, is het Woord van God, de Bijbel.

Dus, het eeuwige Woord moet de basis zijn van ons geloof.

 

We hebben toen vooral stil gestaan bij de vraag: Moeten we compromissen sluiten ten aanzien van de waarheid in het belang van eenheid, of moet de waarheid juist de bron zijn van onze eenheid?

 

Deze studie was best confronterend en het leek me dan ook goed om hier vanuit het gezichtspunt van de EENHEID nog een keer op door te gaan.

 

Wat is de Bijbelse definitie van eenheid?

 

Yeshua bracht het Eeuwige Woord en vermaande degenen die het Woord aan de kant schoven om in plaats daarvan menselijke tradities te volgen, dit kunnen we onder andere lezen in Marcus 7.

 

Mar 7:5-13

5 Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? 6 Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: * Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. 7 * Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. 8 Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. 9 En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. 10 Want Mozes heeft gezegd: * Eer uw vader en uw moeder; en: * Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; 11 maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. 12 En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, 13 * en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

 

Dit zijn compromissen die genomen worden om de vrede te bewaren regels die niet van God zijn maar die boven Zijn regels worden verheven. Er staat toch duidelijk in Gods woord dat we Niets mogen toevoegen aan Zijn woord en er ook niet van mogen afnemen.

 

Een trend die je tegen woordig veel ziet is dat mensen om allerlei verschillende redenen uit elkaar gaan zowel in de kerkelijke gemeenten maar ook in onze huwlijken. Dit is volgens mij niet wat Yeshua bedoelde met de woorden uit Mattheüs 10.  

 

Ja we moeten zeker kritisch zijn op wat er wordt gezegd en hoe de schrift wordt uitgelegd, we moeten dit zeker toetsen. Maar we moeten ook niet vergeten dat we één lichaam zijn met zijn allen.

 

Als het ooit belangrijk was om de eenheid in het Lichaam van de Messias te bewaren, dan is het nu wel.  En juist nu lijkt het alsof het overal om ons heen aan het afbreken is.

 

Tegenwoordig hoor je steeds vaker felle discussies over rand en bijzaken. Dergelijke discussies zorgden ervoor dat mensen met verschillende meningen tegenover elkaar worden gezet

en soms leidt dat zelfs tot een kerkscheuring.

 

Toch is er in de gevestigde kerken een zekere mate van eenheid omdat ze allemaal weten dat ze volgelingen van dezelfde God zijn, ondanks al die verschillen.

 

Maar onder demensen die Torah willen naleven zie je steeds vaker een houding van  “op mijn manier, en niet anders” hierdoor is er geen ruimte is voor verschillende meningen.

 

Een aantal van die discussies gaan bijvoorbeeld over :

  •  De Naam van YHWH (hoe we die moeten uitspreken, of we transliteratie moeten vermijden).
  •  De kalender (sikkel, conjunctie of Hillel). 
  •  Welke vertaling moeten we gebruiken? 
  •  Bestaat er een hel?
  •  Is er echt een poel van vuur?
  •  En niet te vergeten de discussie over de drie-eenheid.

 

Ja er zijn verschillende meningen over deze onderwerpen en sommige onderwerpen zijn zeker belangrijk. Ook zal er iemand zijn bij deze discussies die gelijk heeft en natuurlijk ook iemand of merdere die géén gelijk hebben.

 

Toch ben ik van mening dat het zwart maken van iemand anders Gods naam in deze wereld niet ten goede komt, en dat is volgens mij veel erger dan die bijvoorbeeld de naam van God verkeerd uit spreken of iets ten onrechte voor waar houden.

 

Zegt Gods woord dat we omtrend deze onderwerpen de gemeenschap met elkaar moeten verbreken? Zullen we eens nadenken over de woorden uit 1 Cor 13:9-10

 

1 Cor 13:9-10

9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.

 

 “We kennen ten dele”.  Dat betekent dat we niet alles weten.  Paulus zei dit 2000 jaar geleden!

 

1 Cor 13:11-12

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 2 * Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

 

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen op bepaalde punten gelijk, en op andere punten ongelijk heeft.

We zijn allemaal beperkt in wat we waarnemen, maar als Yeshua terug komt, zal Hij alles duidelijk maken. Tot die tijd hebben we elkaar des te meer nodig in onze wandel om het VOLLEDIGE Woord van God na te streven. En we moeten begrijpen dat het niet erg is als we hier en daar van mening verschillen. Zolang we maar streven naar de waarheid.

 

Als iemand een andere mening heeft over hoe we met een bepaald element uit de Torah moeten omgaan, moeten we NIET beledigd zijn. We moeten ons juist verheugen dat ze op hun manier hun best doen om de Torah te  volgen in plaats van hen af te wijzen zoals vandaag de dag veel te vaak gebeurt.

 

Niemand van ons, en ik bedoel echt NIEMAND heeft voor 100% gelijk over alles. Persoonlijk geloof ik dat deze dingen moeilijk voor ons zijn want niemand wil ongelijk hebben.

 

Als we in felle discussies verzeild raken worden er mensen gekrenkten dan slaan we de plank volledig mis.  Het gaat er om dat we nederig wandelen met God.

 

Jac 1:19-22 

19 Zo dan, mijn geliefde broeders, * ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. 21 * Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. 22 * En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

 

Ontvang met zachtmoedigheid. Niet: dring het tegen wil en dank op.

 Niet: trots met de vinger wijzen. Maar ontvang met zachtmoedigheid.

 

Overweeg ook:

 

Micha 6:8 

8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u * vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig(nederig) te wandelen met uw God.

 

Doe recht, wees genadig en wandel in nederigheid met God. Niet opschepperig, niet hoogmoedig, maar juist nederig.

 

Plant geen wortel van bitterheid in je broeders en zusters door over hen te klagen bij anderen. Ga ermee naar de Vader. Door te klagen richt je de aandacht op het probleem. Door te bidden richt je de aandacht op Degene die het probleem kan oplossen. Wie zegt namelijk dat jij het bij het rechte eind hebt?

 

Dit is ook wat Paulus schrijft in Romeinen 12:3:

 

Rom 12:3

3 Want door de genade * die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u * niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof * zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

 

En in Filippi 2:3.

 

Fil 2:1-4

1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, 2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u * eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. 3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, * maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. 4 * Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.

 

Kunnen we laatdunkend spreken over de ander als we hen voortreffelijker dan onszelf achten?

Kunnen we schande spreken of iemand proberen te vernederen als we hen beter achten dan onszelf?

Nee. We kunnen echter onze visie op de Schrift met hen delen en erover doorpraten.

 

EN als we daarna nog steeds van mening verschillen kunnen we het erover eens zijn dat we het oneens zijn en de Vader bidden om ons allemaal te helpen om te leren en te groeien.

 

Fil 2:14-16

14 * Doe alle dingen * zonder morren en meningsverschillen, 15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, * waaronder u schijnt als lichten in de wereld, 16 door vast te houden aan het Woord van het leven, * mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.

 

Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen”

 

We kunnen delen van de bijbel anders lezen dat zien we ook in Lucas 10 waar een Wetgeleerde naar Yeshua kwomt

 

Luc 10:25-27

25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? 27 Hij antwoordde en zei: * U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, * en uw naaste als uzelf. 28 Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.

 

Hij zei tegen hem: ‘Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest daar?

 

Met andere woorden hoe intrepeteer jij het?

 

We volgen allemaal de Torah na. Daarover kunnen we het hopelijk eens zijn. Heeft iemand van ons dan op alle punten gelijk? Ik in ieder geval niet.

 

We hebben allemaal wel ergens gelijk, maar op een ander punt ongelijk. Laten we dus bidden om wijsheid en inzicht, en samenwerken tot Hij terugkomt.

 

 

1 Cor 12:14-27

14 Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. 15 Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? 16 En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? 17 Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? 18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. 19 Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? 20 Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. 21 En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. 22 Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. 23 En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. 24 Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, 25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. 26 En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. 27 * Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

 

Wij zijn het Lichaam van de Messias.  We hebben elkaar nodig.

 

Maar vaak zijn wij echt net als de Farizeeën en Sadduceeën geworden die zo gemakkelijk van het ene op het andere moment verdeeld raken?

 

Laten we kijken naar Paulus in Handelingen 23:

 

Hand 23:6-10

6 En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de Raad: Mannenbroeders, * ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. 7 En toen hij dat gezegd had, ontstond er onenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld. 8 * De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest, maar de Farizeeën belijden het beide. 9 En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de Farizeeën stonden op en betoogden fel: * Wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laten wij dan niet tegen God strijden. 10 En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen.

 

Als Paulus zo makkelijk een verdeling veroorzaakte tussen deze twee groepen over het onderwerp ‘wederopstanding’ hoe makkelijk kan de vijand ons dan verdelen over deze andere onderwerpen?

 

Van mening verschillen is één ding, maar scheiding is wat anders. En als we verdeeld zijn, kunnen we niet standhouden.

 

Ik vraag absoluut NIET om iedereen te accepteren ongeacht wat hij of zij gelooft. Maar er is een verschil tussen iemand die de Torah in de Messias afwijst en iemand die de Torah in de Messias probeert na te leven. We moeten geen mensen navolgen, Maar alleen Yeshua Zelf. Hij is onze Herder en naar Hem en niemand anders moeten we ons richten.

 

1 Cor 11:3

3 Maar ik wil dat u weet * dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw * en God het Hoofd van Christus.

 

Laten we ons zoveel mogelijk als eenheid voegen onder ZIJN leiderschap.