Bewust avondmaal vieren

Door Kor Kalsbeek 21-04-2016
 
Op de avond voorafgaande aan Pesach hebben we het avondmaal gevierd zoals Yeshua dat ingesteld heeft op de avond voor Hij werd opgepakt, veroordeeld en tot slot werd gekruisigd. Maar wat betekend dat nou eigenlijk avondmaal, wat gedenken we wanneer we het brood en de wijn tot ons nemen. In de volgende korte studie wil ik daarover met jullie nadenken.
 

Mattheus 26:26-30

26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader. 30 En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.

 

Hier lezen we globaal over wat en waarom de maaltijd van Brood en Wijn die bij ons bekend is als het avondmaal werd ingesteld, waarbij ons heel duidelijk wordt gemaakt dat het bloed van Yeshua is vergoten, voor de vergeving van onze zonden.

 

Als we dan verder kijken in het nieuwe testament dan zien we in de 1e brief van Paulus aan Korintiërs, dat Paulus dit ook beschrijft alleen wijst Paulus ons op het brood dat symbool is voor Yeshua's verbroken lichaam en de wijn die Symbool staat voor het bloed, Paulus verwijst niet zozeer naar het sterven van Yeshua en de vergeving van onze zonden. Wel geeft Hij ons een waarschuwing over de manier hoe wij het brood en de Wijn nuttigen, dat is de reden dat er in Korinthe velen zwak en ziek zijn.

 

1 Korinthe 11:23-30

23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd,  dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. 26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. 27 Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. 28 Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. 29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. 30 Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen.

 

Beide Schriftgedeelten zijn waarheid maar laten een ander stukje zien van het offer dat Yeshua heeft gebracht.

 

Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over het offer van Yeshua en merk dat ik dit altijd maar deels heb begrepen, en betwijfel of ik nu het volledige offer van Yeshua kan bevatten. En omdat ik niet wil dat we dit avondmaal op onwaardige wijze eten wil ik hier nog het een en ander over zeggen.

 

Het offer was namelijk niet alleen maar het sterven voor ons als zondeloze plaatsvervanger, het offer dat Yeshua bracht was zijn hele leven, waarbij de nadruk elke keer weer wordt gelegd op de lijdensweg, Zijn dood en Zijn opstanding. Jesaja heeft hierover geprofeteerd en ik denk dat het ook goed is om dit gezamenlijk te lezen zodat we meer zicht krijgen op waar het brood en de wijn symbool voor staan.

 

Jesaja 53:1-12

1 Wie heeft onze prediking geloofd,

 en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?

2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,

 als een wortel uit dorre aarde.

 Gestalte of glorie had Hij niet;

 als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.

3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,

 een Man van smarten, bekend met ziekte,

 en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;

 Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,

 ons leed heeft Hij gedragen.

 Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,

 door God geslagen en verdrukt.

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond,

 om onze ongerechtigheden verbrijzeld.

 De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,

 en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

6 Wij dwaalden allen als schapen,

 wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.

 Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen

 op Hem doen neerkomen.

7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt,

 maar Hij deed Zijn mond niet open.

 Als een lam werd Hij ter slachting geleid;

 als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,

 zo deed Hij Zijn mond niet open.

8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen,

 en wie zal Zijn leeftijd uitspreken?

 Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden.

 Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.

9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld,

 en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest,

 omdat Hij geen onrecht gedaan heeft

 en geen bedrog in Zijn mond geweest is.

10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.

 Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,

 zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;

 het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien,

 Hij zal verzadigd worden.

 Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken,

 want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen,

 en machtigen zal Hij verdelen als buit,

 omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,

 onder de overtreders is geteld,

 omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft

 en voor de overtreders gebeden heeft.

 

In deze profetie zien we Yeshua's levens wandel, Hij heeft Zijn goddelijkheid afgelegd om voor ons tot een voorbeeld te zijn hoe we mogen leven, en Hij heeft onze zonden gedragen tot in de dood, maar dat niet alleen, Hij is gegeseld om onze overtredingen en heeft daarin de Pijn en het Leed op zich genomen, hij heeft al onze ziekten gedragen, Hij is veracht en bespot en heeft dit alles gedragen, daarvoor is zijn lichaam gebroken, daarom heeft hij 7 maal voor ons gebloed, zoals we dat vorige week hebben besproken. En dat alles is hij gewillig ondergaan, zelfs zover dat Hij in al Zijn pijn nog bad voor de mensen om hem heen. Denk hier zo meteen eens aan wanneer je het brood en de wijn neemt, het is zo onvoorstelbaar.

 

Petrus kende de profetie die Jesaja heeft geschreven over Yeshua en vat deze verzen over het offer als volgt samen:

 

1 Petrus 2:22-25

22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 23 Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; 24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

 

Ik wil jullie dan ook vragen om de woorden van Jesaja 53 en de verkorte versie van 1 Petrus 2 te overdenken, Yeshua is niet alleen gekomen om onze zonden te dragen, Hij heeft alles gedragen, en laat ons zien wat het is om in Zijn voetsporen te gaan niet uit verplichting om gered te worden maar uit een vrijheid die we door Hem hebben ontvangen.