Gastenboek

De verloren schapen van Israël

Datum: 18-02-2017 | Door: Tom

Beste,

Naar aanleiding van het artikel "De verloren schapen van Israël" een kleine aanvulling.

Het koninkrijk Juda werd bevolkt door de stammen Juda, Benjamin maar ook door een deel van de stam van Simeon plus de stam van Levi. De Levieten waren namelijk het priestervolk zonder land.

We hebben het over 12 stammen:
Van Lea: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Zebulon
Van Bilha: Dan, Naftali
Van Zilpa: Gad, Aser
Van Rachel: Jozef, Benjamin.

Echter Jozef heeft geen eigen stam. Hiervoor zijn zijn zonen Manasse en Efraïm voor in de plek gekomen. We hebben het dan al over 13 stammen.
Echter de stam van Levi heeft geen eigen land dus dan komen we weer uit op twaalf gebieden die bevolkt werden door de 13 stammen (12 zonen van Jacob => 11 zonen en 2 kleinzonen).

De tien stammen van het huis Israël waren dan:
(gedeeltelijk de stam) Simeon, Issaschar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Benjamin, Manasse en Efraïm.

Juda bestond dus uit de stam van Juda, (gedeeltelijk de stam) Simeon, Benjamin en Levi.

mvg,

Tom

Re:De verloren schapen van Israël

Datum: 06-12-2017 | Door: Luuk

Beste Tom, ik heb het anders geleerd:

Israël bestond uit 10 stammen(rijk).
Efraïm, Dan, Naftali, Aser, Issachar, Zebulon, (6)
Manasse, ten westen van de Jordaan en (1)
Ruben, Gad en Manasse ten oosten van de Jordaan (3)

±743 v.C. voerde Tiglat III deze 3 stammen weg
 
±722 v.C. gaf God Israël een scheidbrief
Deze regio aan de westzijde van de Jordaan
heette later; Samaria en Galilea

in o.a. Dan.9:7, zijn 3 groepen omschreven:
1. bij de mannen van Juda
2. de inwoners van Jeruzalem
3. geheel Israël, voor dezen kwam Heer Jezus!
 
Hebreeërs zijn uit Abraham
Izak en Jakob = Israël
Israëlieten zijn (uit) de kinderen van Israël,
zo kon de Samaritaanse een Israëliet zijn

in 2 Kon 16:6 komt voor de 1e x 'Joden' voor
het woord 'Jood' komt voort uit Juda
Simeon's erfdeel lag in het midden van Juda
Simeon (1) en Benjamin (2) gingen op in Juda (3)

2 stammenrijk is geen Bijbels begrip
Juda bleef getrouwd (tot de dood van de Man)
Deze regio heette later; Judea

Juda werd na de ballingschap (609-539 v.C.) Israël genoemd.
Later werd de term 'Joden' een etniciteit, bekend als Israëlieten of het Joodse volk

Re:Re:De verloren schapen van Israël

Datum: 23-03-2019 | Door: Tom

Beste Ruud,

Excuses, ik vergeet inderdaad de stam Ruben te noemen. Deze behoorde ook tot het Tienstammenrijk.

Voor wat betreft Simeon. Deze stam is opgegaan in Juda (deels) en deels vertrokken naar het noorden:

https://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?757

Inderdaad is het 2 stammenrijk geen Bijbelse term echter het woord 2 stammenrijk wordt wel veelvuldig gebruikt om Juda aan te duiden:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/2_Koningen

Overigens is Jakob Israël. Niet Izaäk want de kinderen van Esau behoren niet tot Israël.

Dat je aangeeft dat de Samaritanen Israëlieten genoemd kunnen worden vind ik opmerkelijk. Ik denk hier ook regelmatig over na en ik ben er eerlijk gezegd nog niet over uit.

De Samaritanen beschouwden Jakob als hun (voorvader) en gezien het feit dat zij nakomelingen zijn van het Tienstammenrijk kunnen ze gezien worden als de 'Verloren Schapen van het Huis Israël'

"Het geloof der Samaritanen
39 En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in Hem, om het woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb.
40 Als dan de Samaritanen tot Hem gekomen waren, baden zij Hem dat Hij bij hen bleef; en Hij bleef aldaar twee dagen.
41 En er geloofden er veel meer om Zijns woords wil,
40 Dat is, omdat zij Hem zelven nu gehoord en de kracht van Zijn woord gevoeld hadden.
42 En zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om uws zeggens wil; want wij zelven hebben Hem gehoord, en weten dat Deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der wereld."

Jezus predikte dus (minimaal) 2 dagen in Samaria. De Samaritanen zagen Jezus als hun Messias.

Wat verkondigde Jezus: "24 Maar Hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls."

In het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw worden ook bepaalde opmerkelijke zaken gezegd:
"12 Zijt Gij meerder dan onze vader Jakob, die ons den put gegeven heeft, en hijzelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee?
13 Jezus antwoordde, en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten;
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven."

Ten eerste predikt Jezus dus tegen de Samaritaanse vrouw en ten tweede gaat Jezus niet verder in op de opmerking van de Samaritaanse vrouw dat de Samaritanen afstammen van Jakob. Er volgt geen ontkenning van de kant van Jezus.

In Mattheus 10 volgt ook weer iets opmerkelijks:
"5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.
6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls."
Gevolgd door: "Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn."

"Steden Israëls" - Hieronder valt ook het grondgebied van de Samaritanen; het Noordelijk deel van Israël / het Tienstammenrijk (wat daar van over is).

Dan pakken we Jakobus er bij die schrijft dat de twaalf stammen in verstrooiing zijn. Deze stammen wonen dus ook in Samaria:

"Jakobus 1:1
1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!"

De Apostelen werden echter opgedragen om niet de steden van de Samaritanen binnen te gaan. Jezus predikte echter wel onder de Samaritanen en Jezus heeft gezegd dat hij enkel gekomen is voor de verloren schapen van het huis Israëls.

De algemene opvatting is dat de Apostelen niet mochten prediken onder de Samaritanen maar dat klinkt niet logisch, afgaande op bovenstaande. Ze mochten de steden niet ingaan… Jezus predikte n.b. zelf onder de Samaritanen.
Wat ook opmerkelijk is is dat de Samaritanen niet gerekend worden tot de heidenen. Ze worden apart genoemd, buiten de heidenen om.

Als we dan doorstappen naar Handelingen dan lezen we het volgende:
"8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde."

De Apostelen mogen nu de rest van de wereld (aarde) gaan evangeliseren. Echter het gaat mij hier om de opmerking: "gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria". Hier wordt Samaria dus wel weer gelijk gesteld met Judea.

"Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls". De Statenvertalers melden dat met het huis Israëls de Joden bedoeld worden, dus de nakomelingen van Juda. Dat vind ik dan weer opmerkelijk.

Jezus spreekt hier over het huis Israëls. Eerder sprak Hij de woorden "Het Heil is uit de Joden" tegen de Samaritaanse vrouw. Jezus maakt dus wel degelijk een onderscheid tussen het Huis Israëls en de Joden en dat klopt ook wel want het Heil is inderdaad uit Juda zoals te lezen is in Genesis 19:
"8 Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen.
9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?
10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn."

Ook Hosea maakt een duidelijk onderscheid tussen Judeeërs (Joden) en Israëlieten.

"Hosea 1:11
11 Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn. 12 Zeg tegen uw broeders: Ammi, (mijn volk) en tegen uw zusters: Ruchama.(ik zal mij over u ontfermen)."

Kort samengevat kan ik deze zin dus niet begrijpen zolang ik de algemene opvatting volg dat de Apostelen niet mochten prediken onder de Samaritanen: "Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen."

De 'weg' naar de heidenen (personen buiten Israël) en 'steden' van de Samaritanen (plaatsen binnen Israël - dus geen personen).

Begrijp je wat ik hier bedoel?

In de Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan haalt Jezus dus een Israëliet aan (een Samaritaan). Zoals jij ook aangeeft zijn Samaritanen Israëlieten.


Leviticus:
"17 Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen.
18 Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE!"

Kunnen Samaritanen dan gerekend worden tot 'de kinderen uws volks'?

Prachtige site

Datum: 12-02-2016 | Door: Van Daele Myriam

Ik vind dit een mega prachtige en intersante site,ik kan niet stoppen met lezen en op schrijven.Ik ga vanaf morgen beginnen testen,dank u om dat allemaal met ons te delen.

Re:Prachtige site

Datum: 14-03-2016 | Door: Kor

Myriam,
Bedankt voor je reactie ik had helaas je bericht gemist, en daarom heeft het even geduurd voor ik reageer. Ik ben blij om te horen dat je veel leert, ook ik mag veel van YHWH leren en wat ik leer deel ik hier, zodat andere mensen hier ook weer lessen uit kunnen trekken. Ik ben vooral erg blij om te horen dat je ook echt alles wilt gaan testen, dit is zo belangrijk , en ik wil je ook aanmoedigen om te testen wat ik heb geschreven. Ik ben ook maar een mens, en maak ook fouten. Mocht je iets tegen komen wat niet klopt dan hoor ik dit graag want dan kan ik dit recht zetten.

Shalom Kor

compliment

Datum: 13-06-2015 | Door: Lennie

Voor Kor,

Wist niet dat je een website hebt gemaakt. Het ziet er goed uit. Leuk om te lezen wat 'moeder natuur' ons zo allemaal geeft! Verder ook fijn, dat er studies voor anderen openbaar zijn. Zo kun je als je wilt, profijt ervan hebben. Dat vind ik een mooi gebaar!

Een hartelijk sjalom van,

Lennie

Good info

Datum: 02-07-2014 | Door: Pharmf823

Very nice site!

informatief

Datum: 21-02-2014 | Door: boukje

Leuke informatieve site Kor..
Mijn motto is ook: terug naar de natuur! Gods apotheek!
Ken je ook de boekjes van Anneke Bleeker....nooit geweten dat je dit ook kan eten.....?

Re:informatief

Datum: 26-02-2014 | Door: Kor

Boukje bedankt voor je reactie, inderdaad de natuur is de apotheek die God ons heeft gegeven en nog zoveel meer, alles wat we echt nodig hebben is in de natuur te vinden.
Over de boekjes van Anneke Bleeker ik ken ze wel (weet van het bestaan) maar heb ze niet gelezen.

groeten Kor

Super trots op jouw lieverd!

Datum: 12-02-2014 | Door: lia

Goed bezig Kor. Ik ben super trots op jouw.
Ik heb bewondering voor je hoe je alles uitzoekt en probeert.
Ga zo door.
Liefs van Mij

Onderdelen 11 - 20 van 23
<< 1 | 2 | 3 >>

Nieuw bericht